Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F
I piętro, p. 26
tel. 52 585-34-72, 52 585-34-27
fax 52 585-37-64
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl 
Aktualności:

Wnioski o zapomogi i pożyczki
Wnioski o zapomogi finansowe związane z trudną sytuacją materialną, zapomogi finansowe z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym, zapomogi losowe oraz pożyczki z UFŚS, celem rozpatrzenia na posiedzeniu w grudniu 2017 r., należy składać w Dziale Socjalnym CM najpóźniej do 11 grudnia 2017 r. do godz. 15:00. Wnioski dostarczone po tym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu, planowanym w styczniu 2018 r.
Wnioski o zapomogę finansową z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym należy składać w Dziale Socjalnym CM wyłącznie w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty. W przypadku zapomóg finansowych, w miesiącu można złożyć jeden wniosek.

Po posiedzeniu Dział Socjalny CM będzie informował osoby, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie.
Osoby, których wnioski o pożyczki z UFŚS zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają informację pisemną w czasie, gdy będzie możliwa wypłata pożyczki.

Paczki świąteczne dla dzieci
Paczki dla dzieci urodzonych w latach 2004-2016, które nie uczestniczyły w imprezie gwiazdkowej należy odebrać w Dziale Socjalnym CM w terminie od 04.12.2017 r. do 31.01.2018 r. Dzień 31.01.2018 r. jest ostatecznym terminem odbioru paczek (ze względu na okres ważności artykułów spożywczych).

Karnety sportowe

Bilety na koncert sylwestrowy w Filharmonii Pomorskiej 
odbiór zakupionych biletów od 15 listopada 2017 r.

Bilety na Kabaret Ani Mru-Mru - 22 stycznia 2018 r.
odbiór zakupionych biletów od 8 listopada 2017 r.Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach itp.

Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, opiekę sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię oraz opiekę w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

  1. do 15-go grudnia - za pobyt w miesiącach wrzesień, październik, listopad (wypłata nastąpi do 15-go stycznia)
  2. do 15-go marca - za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty (wypłata nastąpi do 15-go kwietnia)
  3. do 15-go czerwca - za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj (wypłata nastąpi do 15-go lipca)
  4. do 15-go września - za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień (wypłata nastąpi do 15-go października)

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione opłaty, z określeniem czego dotyczą.
Dofinansowaniu nie podlegają opłaty poniesione za zajęcia dodatkowe, ubezpieczenia, składki na Radę Rodziców, kary za nieterminowe wpłaty oraz inne koszty poniesione przez rodziców w związku z potrzebami danej placówki.Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
91 1240 6478 1111 0000 4948 6335

Realizacja wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe nastąpi w miarę posiadania środków finansowych, zgodnie z § 42 pkt. 3 Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum:

  • dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK – Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZL przy UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy
  • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska – Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Collegium Medicum
  • Barbara Kowalkowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMK
  • Marlena Rogowska – Związek Zawodowy Pracowników Collegium Medicum UMK