HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – www.cm.umk.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • występują puste linki
 • brak prawidłowej deklaracji języka,
 • filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • występuje tekst w postaci grafiki,
 • występują elementy o zbyt niskim kontraście,
 • brak możliwości pełnej obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • brak mechanizmu zatrzymującego slider na stronie głównej,
 • nie da się dotrzeć do wszystkich elementów za pomocą fokusa klawiatury,
 • brak widocznego fokusa,
 • strony otwierają się w nowym oknie
 • brak nagłówków lub nagłówki mają nieprawidłową kolejność
 • brak informacji o formacie i rozmiarze plików,
 • dokumenty do pobrania są niedostępne cyfrowo.

 

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych. Kontakt: dostepnosc@umk.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie i skargi należy przesłać do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych adres e-mail dostepnosc@umk.pl.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.