COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • pliki PDF nie posiadają prawidłowej struktury,
 • występują elementy o zbyt małym kontraście,
 • brak możliwości pełnej obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • brak mechanizmu zatrzymującego slider na stronie głównej,
 • brak możliwości pominięcia bloków,
 • brak widocznego lub nieprawidłowy fokus,
 • brak prawidłowej deklaracji języka,
 • brak etykiet tekstowych,
 • błędy w nawigacji po stronie,
 • strona nie przechodzi walidacji validatorem W3C HTML.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  Utilita sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny - Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości".

1. Budynek A

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne (schody z poręczami),
 • wejście boczne (schody z poręczami).

Brak podjazdów, pochylni, platform.

Zainstalowana winda zewnętrzna z dostępem z poziomu „0” do I piętra wycofana z użytkowania ze względów technicznych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa (wejście boczne) - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.

Brak możliwości korzystania z windy. Brak platform.

Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających poruszanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.
 • Brak  planów dotykowych.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze i I piętrze (wejście główne).

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • przenośne pętle indukcyjne w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Lekarskiego (II piętro) - brak oznakowania,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

2. Budynek C

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji: 3 (z poziomu parteru na II piętro)

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu 0.
 • Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze.

Brak wind, platform.

W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

3. Budynek D

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna na budynku (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji: 2 (z poziomu parteru na I piętro)

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu 0.
 • Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
 • Wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do I piętra, przy schodach poręcze.
 • Brak wind, platform.
 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

4. Budynek E (Klub Inicjatyw Studenckich)

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. 3 Maja 3 ,85-016  Bydgoszcz
 • W budynku nie ma portierni.
 • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 052 585 36 31
 • Ilość kondygnacji: 3 (od poziomu piwnicy  do I piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia :

 • wejście główne schodami ,
 • wejście boczne z poziomu „0” ,
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Brak windy zewnętrznej,  platform.

Na parkingu ogólnodostępnym przy ulicy Jagiellońskiej 13-15 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, z którego mogą skorzystać osoby przebywające w obiekcie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku  komunikacja wewnętrzna odbywa się klatką schodową  prowadzącą z piwnicy na piętro; przy schodach poręcze.

Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma tablic  informacyjnych, brak  planów dotykowych oraz  infokiosku.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • Brak pętli indukcyjnych.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Brak systemu dźwiękowego sygnalizacji (na wypadek pożaru)

5. Budynek F

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 33 50
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji: 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne (schody z poręczami), drzwi otwierane automatycznie,
 • wejście od strony parkingu z poziomu „0”,
 • wejście od strony parkingu do windy z poziomu „0”.

Brak podjazdów, pochylni, platform.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.
 • W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu parteru do III piętra (możliwość zjazdu na poziom „0” – wyjście z budynku).
 • Brak platform.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

 Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.
 • Brak planów dotykowych.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze i I piętrze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • przenośne pętle indukcyjne:
 • w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu (parter) - brak oznakowania,
 • w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (II piętro) - brak oznakowania),
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • dźwiękowy  system sygnalizacji pożaru (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

6. Budynek audytoryjny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 21
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
 • Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
 • Brak wind, platform.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na II piętrze.

 Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

7. Budynek diagnostyczny Patomorfologii

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 38 06
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne:

 • wejście do Katedry Medycyny Sądowej z poziomu „0”,
 • wejście do pozostałych jednostek organizacyjnych (schody z poręczami) z podjazdem z poręczą dla osób z niepełnosprawnością.

Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • klatka schodowa w Katedrze Medycyny Sądowej – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy na II piętro, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru na II piętro, przy schodach poręcze.

Brak wind, platform.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (wejście do Katedry Medycyny Sądowej).

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych,

8. Budynek dydaktyczny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz
 • Portiernia – tel. 52 585 54 00
 • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Ewa Paterek-Jaroszewska – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
 • Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
 • Boczna klatka schodowa – droga ewakuacyjna z poziomu piwnicy na parter.
 • Brak wind, platform.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

 Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja w budynku:

W budynku:

 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

9. Budynek dydaktyczny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 37 63
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Brzykcy – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji: 5 (od poziomu parteru do IV piętra (nadbudowa z częścią rekreacyjną dla studentów))

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
 • Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
 • Przed budynkiem wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do III piętra, przy schodach poręcze.
 • W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu parteru do IV piętra.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

10. Budynek dydaktyczny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Brzykcy – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji: 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
 • Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze.
 • Brak wind, platform.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. Przemieszczanie utrudnione przez wąskie korytarze i klatkę schodową.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

11. Budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznych

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 60 00
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Brzykcy – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji: 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne z poziomu „0”,
 • wejście od strony parkingu z poziomu „0”.

Wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:

 • główna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.

W budynku winda – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra.

W budynku platforma schodowa ułatwiająca dostęp do pomieszczenia rekreacyjnego dla studentów.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w piwnicy, na parterze, I piętrze i II piętrze i III piętrze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

12. Budynek dydaktyczny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz,
 • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 59 00,
 • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15,
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Sylwia Dończewska - tel. 52 585 39 17,
 • Ilość kondygnacji: 5 (od poziomu piwnicy do III piętra).

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
 • Po prawej stronie budynku znajduje się zewnętrzna przeszklona winda – komunikacja od poziomu „0” do III piętra.
 • Wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku  komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • dwie klatki schodowe – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, na każdej kondygnacji klatka wydzielona drzwiami, przy schodach poręcze,
 • jedna klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru do I piętra, przy schodach poręcze.

W budynku znajduje się winda - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra.

Brak platform.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze, I piętrze (Katedra Anatomii) , II piętrze i III piętrze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • sygnalizatory akustyczne z funkcją komunikatów głosowych (na wypadek pożaru),
 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

13. Budynek dydaktyczny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 54 08
 • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Sylwia Dończewska – tel. 52 585 39 17
 • Ilość kondygnacji: 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
 • Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku  komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:

 • klatka główna schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze.

Brak wind, platform.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. 

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

14. Budynek dydaktyczny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 54 16
 • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Ewa Paterek-Jaroszewska – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne (stopień),
 • dwa wejścia od strony parkingu (próg).

Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.

Wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
 • Brak wind, platform.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja w budynku:

W budynku:

 • schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych,
 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP).

15. Budynek dydaktyczny

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 58 00
 • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek: mgr Sylwia Dończewska - tel. 52 585 39 17
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne oznaczone (schody z poręczami),
 • wejście z tyłu obiektu (schody), obok podjazd z poręczami dla osób z niepełnosprawnością.

Schody wejściowe do budynku oznaczone taśmami ostrzegawczymi (pierwszy i ostatni schodek) oraz pasami ostrzegawczymi zewnętrznymi. 

Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną główną klatką schodową - komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze.
 • W budynku znajduje się platforma przyschodowa, poruszająca się od poziomu piwnicy do II piętra.
 • Brak wind.
 • Schody wewnętrzne oznaczone taśmami ostrzegawczymi (pierwszy i ostatni stopień), zaznaczone poziome pasy uwagi.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
 • W obiekcie zainstalowano system naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących (z komunikatami głosowymi) na telefony komórkowe oparty o system operacyjny Android i IOS.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz:

 • terminal tyflograficzny (umieszczony w wiatrołapie) z bikonem udźwiękowionym z rozmieszczeniem pomieszczeń na parterze z wbudowanym głośnikiem,
 • plany tyflograficzne wewnętrzne (umieszczone na I i II piętrze) z rozmieszczeniem pomieszczeń na I i II piętrze,
 • tablica brajlowska (umieszczona w piwnicy) z rozmieszczeniem pomieszczeń w piwnicy,
 • tabliczki brajlowskie informacyjne, montowane na drzwiach do pomieszczeń nad klamkami.

Brak infokiosku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

16. Budynek dydaktyczny Patomorfologii

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 75
 • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Ewa Paterek-Jaroszewska – tel. 52 585 34 83
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu „0”.
 • Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
 • Brak wind, platform.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów i przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku są tablice informacyjne.
 • Brak planów dotykowych i infokiosku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze.

 Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • schodowe krzesło ewakuacyjne,
 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

17. Budynek Wydziału Farmaceutycznego

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jurasza 2, 85-092 Bydgoszcz
 • Portiernia – tel. 52 585 35 37
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Brzykcy – tel. 52 585 33 17
 • Ilość kondygnacji: 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne z poziomu „0” (nawierzchnia o lekkim nachyleniu),
 • wejście z boku budynku (schody z poręczami).

Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • główna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze,
 • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.

W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra.

Brak platform.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne i infokiosk.
 • Brak planów dotykowych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku:

 • dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego,
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

18. Dom Studencki nr 1

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6, 85-796  Bydgoszcz
 • W budynku znajduje się portiernia oraz biuro kierownika
 • Kierownik: mgr Krystian Marciniak - tel. 052 585 60 99
 • Ilość kondygnacji: klatki I-IV - 6  (od poziomu piwnicy do IV piętra), klatki V-VI - 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi 6 wejść (do poszczególnych klatek schodowych):

 • wejście do klatki schodowej z poziomu „0”,
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Brak windy zewnętrznej, platform.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku  komunikacja wewnętrzna odbywa się sześcioma  klatkami schodowymi (po jednej w każdym wejściu) prowadzącymi w przypadku klatek I-IV na IV piętro, a w przypadku klatek V i VI na III piętro; przy schodach poręcze.

Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

W budynku brak wind wewnętrznych.

Segmenty mieszkalne

W budynku brak pokojów dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • W  pomieszczeniu portierni  znajduje się pętla indukcyjna.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Brak systemu dźwiękowego, sygnalizacji (na wypadek pożaru).

19. Budynek B (Dom Studencki nr 2)

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13 ,85-067  Bydgoszcz
 • W budynku znajduje się portiernia.
 • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 052 585 33 53
 • Ilość kondygnacji: 3 (od poziomu parteru do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia :

 • wejście główne schodami bez poręczy,
 • wejście boczne z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością,
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Brak windy zewnętrznej,  platform.

Na parkingu ogólnodostępnym od strony wejścia bocznego  wyznaczono  jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 • W budynku  komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową  prowadzącą na II piętro, przy schodach poręcze.
 • Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
 • W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

 Segmenty mieszkalne

W budynku na parterze znajduje się pokój jednoosobowy z toaletą dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak  planów dotykowych oraz  infokiosku.

 Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • W pomieszczeniu portierni  znajduje się pętla indukcyjna.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje system dźwiękowy sygnalizacji (na wypadek pożaru)

20. Dom Studencki nr 3

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 46 ,85-090  Bydgoszcz
 • W budynku znajduje się recepcja.
 • Kierownik: inż. Małgorzata Kaczmarek - tel. 052 585 39 70
 • Ilość kondygnacji: 7 (od poziomu parteru do VI piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście główne z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością; drzwi otwierane ręcznie.

Brak windy zewnętrznej,  platform.

Na parkingu  wyznaczono  5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku  komunikacja wewnętrzna odbywa się 3 klatkami schodowymi  prowadzącymi z parteru na VI piętro, przy schodach poręcze.

Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

W budynku znajdują się dwie windy wewnętrzne.

Segmenty mieszkalne

W budynku znajduje się 12 pokojów 2-osobowych z toaletą dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak  planów dotykowych oraz  infokiosku.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • W  pomieszczeniu portierni  znajduje się pętla indukcyjna.
 • W windzie na przyciskach znajdują  się oznaczenia w alfabecie Braille'a.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych systemów ewakuacyjnych.; głosowy system ewakuacyjny DSO
 • Istnieje system dźwiękowy sygnalizacji (na wypadek pożaru)

21. Hotel Asystencki nr 1

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 44,85-090  Bydgoszcz
 • W budynku nie ma portierni, w klatce III znajduje się biuro kierownika.
 • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 052 585 36 31
 • Ilość kondygnacji: 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą 4  wejścia (do poszczególnych klatek schodowych):

 • wejście do klatki schodowej z poziomu „0”
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Brak windy zewnętrznej, brak podjazdów, pochylni, platform.

Przed budynkiem wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku  komunikacja wewnętrzna odbywa się czterema  klatkami schodowymi (po jednej w każdym wejściu) prowadzącymi na III piętro; przy schodach poręcze.

Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoju dostosowanego dla osób niepełnosprawnych

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak  planów dotykowych oraz  infokiosku.

 Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • Brak pętli indukcyjnych.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Brak systemu dźwiękowego sygnalizacji (na wypadek pożaru).