Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy


Sekcja ds. Wieloletniego Programu Medycznego – Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy  

 
pokój 54

mgr inż. Anna Balcerek kierownik tel. 52 585-38-27       anna.balcerek@cm.umk.pl
 

inspektor nadzoru branży sanitarnej 

   
mgr inż. Rafał Panowicz      specjalista tel. 52 585-39-53 rafal.panowicz@cm.umk.pl  
 

inspektor nadzoru branży budowlanej       

     
mgr inż. Aleksandra Miklasz     specjalista tel. 52 585-33-73 ola.miklasz@cm.umk.pl 
         

 


Program ustanowiony uchwałą Radę Ministrów Nr 203/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, którego Wykonawcą jako inwestor jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 


Okres realizacji Programu: lata 2018 - 2024.


Wartość kosztorysowa Programu: 360 955 tys. Zł, w tym z budżetu państwa 348 752 tys. zł, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 10 883 tys. zł i ze środków własnych 1 320 tys. zł.

Cel strategiczny Programu: stworzenie warunków do poprawy udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala.

Planowany efekt realizacji Programu: wzrost liczby łóżek
-po wybudowaniu nowego budynku (140 łóżek) i wykonaniu modernizacji istniejącej struktury klinik i oddziałów (547 łóżek) dostępnych będzie 687 łóżek, czyli o 110 więcej niż przez realizacją Programu

Zakres rzeczowy oraz etapy realizacji Programu:

Etap I - wybudowanie nowego budynku
1) powierzchnia całkowita – ok. 18 400 m2;
2) kubatura: 67 230 m3.
W nowobudowanym budynku na sześciu kondygnacjach (w tym jednej podziemnej) planuje się :

  • lokalizację Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Kliniki Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Klinicznego Rehabilitacji.
  • wydzielenie części dydaktycznej ( sale dydaktyczne, sala audytoryjna, szatnie studentów) oraz części pomocniczej (zaplecze techniczno – administracyjne – gospodarcze, Dział Sterylizacji i Dezynfekcji, Archiwum);
  • zagospodarowanie terenu, utworzenie komunikacji z budynkami medycznymi, budowę obiektów pomocniczych, integrację z nowym budynkiem infrastruktury technicznej szpitala.

Etap II - modernizacja istniejącej części szpitala
1) powierzchnia całkowita – ok. 24 909 m2
2) kubatura: ok. 76 174 m3

  • Modernizacja i adaptacja części dotychczas użytkowanych powierzchni;
  • Dokonanie alokacji oddziałów i docelowe zagospodarowanie terenu.

Z ww. etapu ze względu na inne źródło finansowania i związany z tym odrębny sposób rozliczania został wyodrębniony III Etap realizacji finansowany ze środków POIiŚ w ramach którego zmodernizowane zostaną jednostki o powierzchni całkowitej – ok. 4 269, m2 i kubaturze: ok. 12 048 m3

Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projekt Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projektWieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projekt


W ramach realizacji PW w 2019 r.:

1.       Zrealizowano umowę nr  ADDR.2110.111.2018 z dnia 22.01.2019 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację kuchni szpitalnej na kwotę 163.390,00 zł brutto, termin realizacji do dnia 01.06.2019r. Wykonawca: PROJ-PRZEM-PROJEKT (etap II) 

2.       Wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy (modernizacja) kuchni szpitalnej wraz z dostawą wyposażenia, termin otwarcia ofert:              08.07.2019 r. (etap II)

3.       Wszczęto (dwukrotnie) postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji jednostek szpitalnych oraz infrastruktury technicznej szpitala. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak środków na pokrycie wartości najkorzystniejszej oferty.  Otwarcie ofert z kolejnego postępowania miało miejsce 14 czerwca 2019 r. Trwają obecnie prace związane z oceną ofert (etap II)  

4.       Trwają prace projektowe związane z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. (etap I)

W ramach realizacji PW w 2018 r.:

  1. Zrealizowano umowę na wykonanie przebudowy układu zasilania awaryjnego (zaprojektuj i wybuduj) na kwotę 1.328.000,00 zł brutto, termin realizacji do dnia 02.01.2019 r. Wykonawca: AGREGATY POLSKA (etap II). Nadzór inwestorski branży elektrycznej dla zadania prowadzony był przez AGT Andrzej Góźdź na kwotę 6.150,00 zł brutto. (1.230,00 zł – 2018 r., 4.920,00 zł – 2019 r.)
  2. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR na kwotę 4.500.000,00 zł brutto, termin realizacji do dnia 06.09.2019 r. Wykonawca: NEON (etap I)
  3. Wybrano wykonawcę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację kuchni szpitalnej. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 163.390,00 zł brutto złożył PROJ-PRZEM-PROJEKT (etap II). Umowę zawarto dnia 2 stycznia 2019 r. Termin realizacji zadania: 01.06.2019 r.