Zdrowie publiczne - studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

  Limit miejsc 2016/2017    Minimalna liczba punktów 2016/2017 
50 55

 

 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:zajęcia praktyczne ze zdrowia publicznego

 • umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi,
 • tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów
 • zarządzania zespołami ludzkimi i współpracy w działaniach na rzecz poprawy stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Studencie Zdrowia publicznegoŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE:

System zarządzania jakością w radiologii NOWOŚĆ >>

Psychologia zdrowia publicznego >>

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym >>

Jakość w opiece zdrowotnej >>

European Public Health* >>


zajęcia praktyczne ze zdrowia publicznego zdjęcie 2W wyniku realizacji programu studiów student:

 • Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego.
 • Identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji, bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody nauczania i umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym
 • Wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim
 • Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim działających.
 • Posiada umiejętność efektywnego działania i wykorzystywania procedur w sytuacji kryzysowej
 • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz, raportów z zakresu zdrowia publicznego
 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową