Zdrowie publiczne - studia I stopnia

zdrowie publiczne - zdjęcie z zajęćINTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER WIEDZY

  • ZDROWIE PUBLICZNE jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych.

  • W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych oraz podstawowych celów działania w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji.

  • ZDROWIE PUBLICZNE - jako dynamicznie rozwijająca się nauka, jak również sfera praktycznych działań - wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW

  • Wybór pomiędzy specjalnościami na studiach I stopnia - opracowanymi stosownie do potrzeb współczesnego rynku pracy - daje studentom możliwość dostosowania programu studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

  • Przez odpowiedni dobór przedmiotów/modułów student może elastycznie kształtować wybrany program studiów

  • Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE na studiach pierwszego stopnia obejmuje trzy specjalności, tak aby umożliwić studentom indywidualny dobór ścieżki ksztalcenia w zależności od ich preferencji zawodowych oraz aktualnych potrzeb rynku pracy.

Studenci zdrowia publicznegoSPECJALNOŚCI:

Administracja Zdrowiem Publicznym >>

Profilaktyka Społeczna >>