Collegium Medicum

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty
 


 

Cel i zadania:

Celem Zakładu dydaktyki jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie projektowania procesu kształcenia, jego ewaluacji oraz nawiązywania ze studentami relacji sprzyjających rozwojowi.

Cele zakładu realizowane są poprzez:

  1. Organizowanie obowiązkowego szkolenia pedagogiczno–etycznego dla nauczycieli akademickich nie posiadających udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Programem zatwierdzonym przez Senat Akademii.
  2. Organizowanie wykładów lub seminariów przybliżających zainteresowanym nauczycielom metody projektowania i ewaluacji procesu kształcenia oraz warsztatów doskonalących kompetencje komunikacyjne nauczycieli, zgodnie z planem opracowanym na dany rok akademicki.
  3. Przygotowanie i prowadzenie badań opinii studentów o zajęciach dydaktycznych, opracowanie ich wyników w postaci raportów dla Rektora i Dziekanów oraz informacji dla osób, których praca poddawana była ocenie.
  4. Dokonywanie analizy wyników studenckiej oceny procesu nauczania uzyskanych w danym roku i wykorzystywanie jej dla projektowania procesu doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli.
  5. Udzielanie indywidualnych konsultacji zainteresowanym nauczycielom, zwłaszcza tym, którzy uzyskali niższe od przeciętnej wyniki w opinii badania studentów i pomaganie im w wykorzystywaniu ewaluacji dla doskonalenia stylu nauczania. Zachęcanie do stosowania ewaluacji w trakcie realizacji danego kursu (ewaluacja formatywna) i po jego zakończeniu oraz pomaganie w konstruktywnym wykorzystywaniu informacji otrzymywanych od studentów.
  • Szkolenie pedagogiczno-etyczne >>

  • Badanie opinii studentów o zajęciach dydaktycznych >>
  •  

    kategoria nauka