Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

dr n. med.
Małgorzata Gierszewska

Kierownik Pracowni

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
parter, pok. 11

tel. 52 585-59-04


Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownicy:

gierszewska malgorzata zdjęcie    dr n. med. Małgorzata Gierszewska - adiunkt, Kierownik Pracowni
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
e-mail: m.gierszewska@cm.umk.pl  
dyżur: czwartek 8.30-10.30

kazmierczak marzena zdjęcie    dr n. o zdr. Marzena Kaźmierczak - adiunkt
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
e-mail: marzena.kazmierczak@cm.umk.pl  
dyżur: środa 9.00-11.00
Grażyna Gebuza dr n. o zdr. Grażyna Gebuza - asystent
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
e-mail: grazyna.gebuza@cm.umk.pl  
dyżur: środa 9.00-11.00

mieczkowska estera - zdjęcie    dr n. o zdr. Estera Mieczkowska - asystent
e-mail: estera.michalska@cm.umk.pl   
dyżur: czwartek 8.30-10.30
 
mgr Agnieszka Dombrowska-Pali - asystentHistoria jednostki:

Niezwykle dynamiczny rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu związany z tworzeniem nowych kierunków i specjalności, spowodował w roku 2008 utworzenie kierunku studiów - Położnictwo. W związku z utworzeniem nowego kierunku powołano także nowe zakłady, m. in. Pracownię Podstaw Opieki Położniczej.
Od 1 października 2008 r. dr Małgorzata Gierszewska pełni obowiązki kierownika Pracowni Podstaw Opieki Położniczej.
Pracownicy jednostki prowadzą zajęcia ze studentami kierunku Położnictwo studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.Działalność dydaktyczna:

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej jest jednostką naukowo-dydaktyczną, realizującą proces kształcenia studentów kierunku Położnictwo, studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z zakresu nauki zawodu położnej, w tym zajęcia teoretyczne i kształcenie praktyczne z przedmiotów:

 • Podstawy Opieki Położniczej,
 • Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu,
 • Intensywny Nadzór Położniczy,
 • Rodzenie Naturalne,
 • Standardy i Procedury w Opiece Położniczej,
 • Opieka nad Kobietą i jej Rodziną w Sytuacjach Szczególnych,
 • Opieką Położnicza nad Kobietą Niepełnosprawną.

Działalność dydaktyczna Pracowni Podstaw Opieki Położniczej skupiona jest na:

 • Zapoznaniu studentów z teoretycznymi podstawami opieki położniczej i ginekologicznej oraz z zakresem i charakterem opieki pielęgniarskiej i położniczej w odniesieniu do odbiorców usług położnej - kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie.
 • Przygotowaniu studentów do podstawowej oceny stanu zdrowia i sytuacji położniczej ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz oceny stanu zdrowia kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie, a także określania problemów pielęgnacyjnych, doboru właściwych metod i technik pielęgnacji dostosowanych do ich stanu.
 • Zapoznaniu studentów z teoretycznymi podstawami stosowanych technik położniczych i zasadami prowadzenia porodu oraz kształtowaniu umiejętności wykonywania podstawowych technik położniczych, prowadzenia porodu prawidłowego i asystowania podczas porodu zabiegowego.
 • Kształtowaniu umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad rodzącą, położnicą i noworodkiem w sali porodowej – doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i prowadzeniu porodu oraz dokumentowaniu opieki położniczej, przebiegu porodu.
 • Przygotowaniu do realizowania specjalistycznej opieki nad rodzącą i jej rodziną w okresie okołoporodowym zgodnie z aktualnymi procedurami i standardami.
 • Przygotowanie studentów do rozpoznawania stanów zagrożenia życia w okresie okołoporodowym oraz realizowania specjalistycznej opieki położniczej.
 • Zapoznaniu studentów z zagadnieniami związanymi z opieką nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych: po narodzinach dziecka chorego, stracie dziecka, noworodka urodzonego przedwcześnie, wsparcie, komunikacja i organizowanie pomocy w sytuacji trudnej i szczególnej.
 • Zapoznaniu z zagadnieniami związanymi z realizowaniem opieki nad rodziną w okresie okołoporodowym.
 • Zapoznaniu z obowiązującymi procedurami, standardami i rekomendacjami dotyczących postępowania diagnostycznego i leczniczego w sytuacji narodzin dziecka.
 • Przygotowywaniu pomocy dydaktycznych - opracowanie szczegółowych programów nauczania, efektów kształcenia oraz konspektów do zajęć (programów nauczania, konspektów zajęć, materiałów do zajęć (np. PowerPoint), pomocy dydaktycznych, egzaminów testowych oraz Egzaminów Dyplomowych dla I i II stopnia, itp.)
 • Kierowaniu pracami licencjackimi i magisterskimi na kierunku Położnictwo studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

docxRegulamin dydaktyczny20.27 KB

Programy nauczania i sylabusy >>

Dokumentacja praktyki zawodowej:

 1. docProgram praktyki – Podstawy opieki położniczej Ir. IIs.43.50 KB
 2. docProgram praktyki – Podstawy opieki położniczej Ir. IIs.33.50 KB
 3. docProgram praktyki - Techniki położnicze i prowadzenie porodu Ir. IIs.40.00 KB
 4. docKarta zaliczenia praktyki zawodowej Techniki położnicze i prowadzenie porodu Ir. IIs.33.00 KB
 5. docProgram praktyki – Techniki położnicze i prowadzenie porodu („pomostowe”)42.50 KB
 6. docKarta zaliczenia praktyki zawodowej - Techniki położnicze i prowadzenie porodu („pomostowe”)40.00 KB
 7. docProgram praktyki - Techniki położnicze i prowadzenie porodu IIr. IVs.47.00 KB
 8. docKarta zaliczenia praktyki zawodowej Techniki położnicze i prowadzenie porodu IIr. IVs.33.00 KB
 9. docRegulamin praktyki33.00 KB

W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?

 1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem (gdzie można kupić >>),
 2. Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia),
 3. Identyfikator.Działalność naukowo-badawcza:

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej jest jednostką, która prowadzi badania naukowe z zakresu opieki położniczej i ginekologicznej w ramach działalności własnej oraz współpracuje z innymi jednostkami WNoZ. Pracownicy Pracowni czynnie uczestniczą w różnego rodzaju zjazdach, konferencjach.

Działalność naukowo-badawcza Pracowni Podstaw Opieki Położniczej obejmuje:

 • styl życia kobiet w okresie ciąży,
 • rozpoznawanie i czynniki ryzyka depresji poporodowej,
 • jakość życia kobiet w okresie okołoporodowym,
 • wsparcie społeczne kobiet w okresie okołoporodowym,
 • poczucie własnej skuteczności u kobiet w okresie okołoporodowym,
 • ocenę wiedzy kobiet na temat karmienia naturalnego,
 • ocenę poziomu lęku porodowego u kobiet ciężarnych,
 • problemy kobiet w połogu i ich rozwiązywanie,
 • jakość życia kobiet operowanych z powodu raka szyjki macicy,
 • profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy,
 • ocenę wiedzy kobiet na temat antykoncepcji.

Uzyskane wyniki badań pracownicy Pracowni prezentują podczas obrad, sympozjów i kongresów oraz publikują w czasopismach naukowych.
Pracownicy Pracowni czynnie uczestniczą w różnego rodzaju zjazdach, konferencjach.

pdfUdział w konferencjach70.88 KBpdfPublikacje - wykaz116.86 KB

Informacje o publikacjach w postaci artykułów naukowych i artykułów popularno-naukowych oraz materiałów pokonferencyjnych pracowników Zakładu znajdują się również na stronie internetowej Biblioteki Medycznej.Baza badawcza:

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej ma swoją siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Łukasiewicza 1. Wyposażona jest w profesjonalne środki dydaktyczne: fantomy, modele, symulatory i sprzęt medyczny, które umożliwią zdobycie wiedzy i zdolności niezbędnych do wykonywania zawodu położnej. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym możliwy jest praktyczny trening czynności przedporodowych, porodowych i poporodowych oraz postępowania w stanach zagrożenia życia matki i dziecka w trakcie porodu i po porodzie. Wyposażenie Pracowni jest przydatne również w nauce umiejętności pielęgnowania kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy, chorej ginekologicznie i dziecka w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Pracownia jest także wyposażona w sprzęt multimedialny i audiowizualny, gwarantujący prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z najnowszymi standardami nauczania.Działalność organizacyjna:

 • Praca w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Udział w egzaminach wstępnych do Collegium Medicum
 • Organizowanie praktyk studenckich - śródrocznych i wakacyjnych
 • Pełnienie funkcji opiekunów studentów na kierunku PołożnictwoPozostała działalność:

Pracownicy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej są członkami Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy.

Pracownicy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej zajmują się również działalnością w komisjach Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK:

 • Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna:
  • dr Małgorzata Gierszewska
  • dr Marzena Kaźmierczak
  • dr Estera Mieczkowska
 • Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Zawodowych:
  • dr Estera Mieczkowska
 • Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia:
  • dr Grażyna Gebuza
 • Wydziałowy Zespół ds. Oceny Parametrycznej:
  • dr Małgorzata Gierszewska

Pracownicy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej aktywnie uczestniczą w działalności organizacyjnej Uczelni m.in.:

 • praca w Komisjach Rekrutacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • praca w Komisjach Egzaminacyjnych (Egzamin Dyplomowy licencjacki i magisterski),
 • organizowanie praktyk studenckich – śródrocznych i wakacyjnych,
 • udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki,
 • udział w Nocy Naukowców w Toruniu.Bank Mleka Studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku Położnictwo uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych w Banku Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Zajęcia realizowano w ramach programu nauczania przedmiotu „Opieka nad Kobietą i jej Rodziną w Sytuacjach Szczególnych”. więcej informacji >>