Informacja nt. wniosków inwestycyjnych

MNiSW opublikowało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

W związku z tym w systemie OSF odblokowano formularze wniosków o: (1) przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, (2) przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, (3) przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej.

Zgodnie z § 21. ww. rozporządzenia „wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2016 r., składa się w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.” Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wniosków na przyszły rok do Działu Nauki w terminie do 9 listopada br.

Dodatkowo w myśl § 4. 1. „w przypadku zdarzenia losowego, niezależnego od wnioskodawcy, powodującego zakłócenie jego działalności, w tym uszkodzenia lub unieruchomienia aparatury naukowo-badawczej albo zakłócenia gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek może być złożony bez zachowania terminu...”

Na stronie można znaleźć praktyczne informacje na temat inwestycji w infrastrukturę badawczą. Wprawdzie zostały one opracowane na podstawie poprzednich przepisów, ale w większości (jeśli nie w całości) pokrywają się z nowymi uregulowaniami. Nowością jest pojęcie „strategiczna infrastruktura badawcza”, które dotyczy tylko inwestycji znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.