XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - relacja z Konferencji

zjazd mikrobiologow 2016Ale to już było…

zdjcie strW dniach 25-27 września 2016 r. w Bydgoszczy odbył się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów organizowany przez Pracowników Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Pracowników Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Antoniego Jurasza. Dla mikrobiologów województwa kujawsko-pomorskiego było wielkim zaszczytem gościć uczestników tego Zjazdu w Bydgoszczy, a od czasu utworzenia w 2001 roku PTM Oddział w Bydgoszczy, jako 13-ty wśród 14-stu aktualnie istniejących, Zespół kierowany przez Panią prof. dr hab. Eugenię Gospodarek-Komkowską, prawie w niezmienionym składzie, był organizatorem Zjazdu po raz drugi, co jest niezwykłe, w niemal 90. letniej historii Towarzystwa, jak również dodatkowo - przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu.

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Patronatem Honorowym, objęli:

  1. Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
  2. Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  3. Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy,
  4. Prof. dr hab. Andrzej Tretyn - JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  5. Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - Prorektor ds. Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W programie Zjazdu zostały uwzględnione najbardziej aktualne problemy dotyczące mikrobiologii ogólnej, medycznej (wirusologii, bakteriologii, mikologii, parazytologii). Nie pominięto i wiele uwagi poświęcono mikrobiologii weterynaryjnej, środowiskowej i przemysłowej. Zwrócono uwagę na znaczenie drobnoustrojów w zakażeniach, i w tak ważnych dziś chorobach nieinfekcyjnych, strategie postępowania przeciwdrobnoustrojowego, postęp w mikrobiologii polskiej oraz na sylwetki polskich mikrobiologów zmarłych w latach 2012-2016. Po raz pierwszy wprowadzono do programu wystąpienia laureatów nagrody im. prof. Edmunda Mikulaszka. Wybitni specjaliści – mikrobiolodzy - uświetnili to spotkanie.

Program Zjazdu był bardzo bogaty. Komitet Naukowy zaakceptował 542 tytuły prac będących odzwierciedleniem wyników najnowszych badań autorów z Polski, a także z Białorusi, Chin, Danii, Holandii, Irlandii, Rosji, Słowacji i USA.

Ogółem uwzględniono 40 sesji, w tym 26 referatowych, 4 satelitarne i 10 plakatowych. Obradom przewodniczyli uznane Autorytety z dziedziny mikrobiologii. Powołano 11 Komisji ds. Nagród. Przyznano 51 nagród i wyróżnień. Ogółem zgłosiło udział prawie 650 uczestników.

Z pewnością zaproszeni goście oraz poruszana na Zjeździe tematyka, przyczynią się do poszerzenia wiedzy uczestników Konferencji z zakresu mikrobiologii, na którą powinniśmy spojrzeć, uwzględniając jej złożoność i wieloobszarowość.

Z całą pewnością obrady były bardzo owocne, było wiele ciekawych rozmów i odkrywczych spostrzeżeń, które zaowocują dalszymi, wnikliwymi badaniami. Podczas XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa MikrobiologówŚWIĘTA MIKROBIOLOGÓW była też radość ze spotkania.

Podczas uroczystej inauguracji XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zostały wręczone odznaczenia dla prof. dr hab. Eugenii Gospodarek-Komkowska, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK została wyróżniona po raz drugi przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” oraz decyzją Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”. Z kolei, dr Alicja Sękowska, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii, została wyróżniona odznaczeniem „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”. Odznaczenia te są przyznawane diagnostom laboratoryjnym, którzy mogą wykazać się co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego i równocześnie są osobami zasłużonymi dla samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, dla postępu w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, ochrony zdrowia, profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, a także z tytułu wybitnych osiągnięć zawodowych, naukowych lub dydaktycznych.

zd 2  zd 3