Zespół ds. BHP i Ppoż. CM

Zespół ds. BHP i Ppoż. CM

ul. Jagiellońska 13, budynek A (I piętro, wejście od ul. 3 Maja)
tel. 52 585-33-49
tel. 52 585-38-43
e-mail: bhp@cm.umk.pl

 • mgr inż. Ewa Niemielewska - główny specjalista ds. BHP
 • mgr Janusz Szumacher - główny specjalista
 • mł. bryg.  Sławomir Pochylski – inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej (tel. 601 618 588, e-mail: slawomir.pochylski@cm.umk.pl)


Szkolenie wstępne z zakresu BHP (instruktaż ogólny) i Ppoż.
dla pracowników rozpoczynających pracę w Collegium Medicum UMK:
poniedziałek - piątek godz. 7:30

 1. Badania lekarskie i szczepienia pracowników 
 2. Okulary do pracy z komputerem
 3. Wypadki
 4. Najważniejsze zarządzenia obowiązujące w CM z zakresu BHP i PPOŻ
 5. Ekspozycja zawodowa - postępowanie
 6. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Collegium Medicum UMK


Zadania służby bhp i ppoż.:

Zadaniem służby bhp i ppoż. jest pomaganie pracodawcy w realizacji obowiązków wymagających specjalistycznej wiedzy w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Do najważniejszych zadań zespołu należy:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 2. bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. przedstawienie Rektorowi raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu ochrony przeciwpożarowej zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów, udział w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji oraz zgłaszanie do nich wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 5. współdziałanie z organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy, lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracownikami,
 6. udział w zespołach powypadkowych.

Najważniejsze uprawnienia służby bhp i ppoż.:

 1. Przeprowadzanie kontroli w każdym miejscu wykonywania pracy,
 2. Występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.