Najważniejsze zarządzenia obowiązujące w CM z zakresu BHP i PPOŻ

Najważniejsze zarządzenia obowiązujące w CM z zakresu BHP i PPOŻ

 1. Zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 12.07.2013 r. w sprawie zasad postępowania z substancjami i mieszaninami chemicznymi wykorzystywanymi w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK.

 2. Zarządzenia Nr 160 Rektora UMK z dnia 21.10.2013 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi, medycznymi i weterynaryjnymi w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK.

 3. Zarządzenie nr 82 Rektora UMK z dnia 02.10.2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

 4. Zarządzenie Nr 90 Rektora UMK z dnia 17.08.2010 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Collegium Medicum UMK zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia

 5. Pismo Okólne Prorektora Collegium Medicum nr 43/05 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych

 6. Zarządzenie Kanclerza UMK nr 8 z dnia 08.06.2011 r. w sprawie wody mineralnej dla pracowników UMK zatrudnionych przy pracach fizycznych

 7. Zarządzenie Kanclerza UMK nr 14 z dnia 03.07.2006 r. w sprawie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp w obiektach UMK

 8. Zarządzenie Rektora UMK nr 83 z dnia 02.10.2006 r . w sprawie szczegółowych zasad szkolenia

 9. Zarządzenie Kanclerza UMK nr 1 z dnia 15.01.2007 r. w sprawie apteczek pierwszej pomocy

 10. Zarządzenie nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29.12.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
 11. Zarządzenie nr 12 Kanclerza UMK z dnia 12.07.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 21/08 Kanclerza UMK
 12. Zarządzenie nr 2 Kanclerza UMK z dnia 4.03.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 21/08 Kanclerza UMK 
 13. Zarządzenie nr 3 Kanclerza UMK z dnia 22.04.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 21/08 Kanclerza UMK

 14. Zarządzenie nr 57 Rektora UMK z dnia 27.05.2009 r. w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikajacych z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej
 15. Zarządzenie nr 102 Rektora UMK z dnia 4.08.2009 roku zmieniające zarządzenie 57/09 Rektora UMK
 16. Zarządzenie nr 107 Rektora UMK z dnia 10.08.2009 r. zmieniające zarządzenie 57/09 Rektora UMK

 17. Zarządzenie nr 52 Rektora UMK z dnia 26.05.2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w UMK w Toruniu.
 18. Zarządzenie nr 101 Rektora UMK z dnia 4.08.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 52/09 Rektora UMK
 19. Zarządzenie nr 108 Rektora UMK z dnia 10.08.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 52/09 Rektora UMK

 20. Pismo Okólne nr 03/09 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 15.04.2009 r. w sprawie zasad bezpiecznego postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi stanowiącymi materiał kategorii I w Collegium Medicum w Bydgoszczy

 21. Zarządzenie Nr 43 Rektora UMK z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w kampusie bydgoskim
 22. Zarządzenie Nr 40 Rektora UMK z dnia 26.03.2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w kampusie bydgoskim

 23. Zarządzenie Nr 44 Rektora UMK z dnia 31.03.2011 r. w sprawie rodzajów prac w kampusie bydgoskim, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

 24. Zarządzenie Nr 27 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy

 25. Zarządzenie Nr 168 Rektora UMK z dnia 19.08.2014 r. w sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny w Collegium Medicum UMK

 26. Zarządzenie Nr 136 Rektora UMK z dnia 15.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Collegium Medicum UMK

 27. Zarządzenie Nr 95 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii (Biuletyn Prawny UMK Rok 2019; poz. 246)