Wypadki

Wypadki pracowników

O wypadku przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy pracownik niezwłocznie powiadamia bezpośredniego przełożonego oraz Zespół ds. BHP i Ppoż. CMWypadki studentów podczas zajęć organizowanych na terenie Uczelni

W razie wypadku studenta prowadzący zajęcia jest zobowiązany do:

  • udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  • powiadomienia o wypadku kierownika jednostki,
  • powiadomienia o wypadku Zespół ds. BHP i Ppoż. CM,
  • w przypadku wypadków ciężkich – zabezpieczenia miejsca wypadku.

W przypadku zaistnienia wypadków ciężkich lub śmiertelnych należy niezwłocznie powiadomić właściwego dziekana.