Pomoc materialna dla studentów

Pomoc materialna dla studentów


STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

8 października 2018 r. w systemie USOSweb został uruchomiony generator wniosków stypendialnych. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendiów zobowiązani są do wygenerowania wniosków, a następnie wydrukowania, podpisania i złożenia wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Studenci ubiegający się o stypendium specjalne przed wygenerowaniem wniosku dostarczają orzeczenie o niepełnosprawności do Działu Dydaktyki CM.

Wnioskując o przyznanie stypendium socjalnego student zobowiązany jest do wygenerowania z systemu USOSweb oświadczenia o dochodach za rok 2017 i wniosku o stypendium socjalne.

TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI STYPENDIALNYCH

Instrukcja obsługi generatora wniosków


Stypendium rektora

Generator wniosków o stypendia rektora zostanie uruchomiony 15 października 2018 r. o godz. 9.00, a zamknięty 27 października 2018 r. o godz. 15.00.

Odwoławcza Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w dniach:

  • 24, 25, 26 października 2018 r. (środa - piątek) w godz. 8.00 - 16.00
  • 27 października 2018 r. (sobota) w godz. 10.00 - 15.00

Miejsce składania wniosków:
Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13
budynek A, pok. 14

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 146 Rektora UMK w Toruniu z dnia 12 września 2017 r., z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie przepis precyzujący definicję konferencji międzynarodowej i krajowej. Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję, w której co najmniej 1/3 prelegentów reprezentowała zagraniczne ośrodki zagraniczne. Za konferencję krajową uznaje się konferencję, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych (ośrodków akademickich). Studenci, którzy wygłaszali referaty lub prezentowali postery na konferencjach powinni udokumentować, że była to konferencja międzynarodowa albo krajowa.

Studenci Collegium Medicum UMK, którzy w roku akademickim 2017/2018 byli studentami innych uczelni, a będą ubiegali się o stypendium rektora, powinni pilnie przedstawić we właściwym dla kierunku Dziekanacie zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanej w roku akademickim 2017/2018.

Zgodnie ze zmianami do Regulaminu obowiązującymi od 1 października 2017 r. stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane według list rankingowych tworzonych odrębnie dla każdego kierunku i poziomu studiów (oddzielna lista rankingowa dla studentów I i II stopnia tego samego kierunku).Informacje archiwalne 2017/2018

Informacje archiwalne 2016/2017