Pomoc materialna dla studentów w roku akad. 2016/2017 (archiwum)

Pomoc materialna dla studentów w roku akad. 2016/2017 (archiwum)


STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

  Stypendium socjalne
  (w zależności od dochodu):
  poziom dochodu 0-559,99   500 zł
  poziom dochodu 600-850,00      460 zł  
  Zwiększenie stypendium socjalnego
  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki  
  240 zł
  Wysokość stypendium specjalnego
  dla osób niepełnosprawnych
  stopień niepełnosprawności znaczny   300 zł
  stopień niepełnosprawności umiarkowany   200 zł
  stopień niepełnosprawności lekki   100 zł
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów sportowców   340 zł
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów   510 zł

 progi do stypendium rektora zm24112016


KOMUNIKAT
W SPRAWIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ODBIORU DECYZJI
DOTYCZĄCYCH STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Studenci, którzy otrzymali stypendium rektora dla najlepszych studentów, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niepobieraniu stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów.

pdfObowiązujący wzór oświadczenia 36.35 KB

Składanie oświadczeń oraz wydawanie decyzji:
Dział Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13-15, budynek A)

Odbiór decyzji dla kierunków:

  • analityka medyczna
  • kosmetologia
  • audiofonologia
  • dietetyka
  • elektroradiologia
  • fizjoterapia
  • pielęgniarstwo
  • ratownictwo medyczne
  • zdrowie publiczne

24 listopada 2016 r. (czwartek) w godzinach 9.00 – 15.00

Odbiór decyzji dla wszystkich kierunków:

25 listopada 2016 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 18.00
26 listopada 2016 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 15.00

W przypadku niezłożenia w/w oświadczenia wypłata stypendium może zostać wstrzymana do czasu złożenia oświadczenia.
Informujemy, że wszyscy studenci otrzymujący stypendia zgłaszani są do ogólnopolskiego systemu POL-on.
Jeżeli studentowi zostało przyznane stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów, musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.
Jeżeli student ubiegał się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednej uczelni (i je otrzymał) musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.WYDAWANIE DECYZJI WL 2016 1
Stypendium socjalne, specjalne, zapomoga

Od dnia 3.10.2016 r. w systemie USOSweb został uruchomiony generator wniosków stypendialnych.
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendiów zobowiązani są do wygenerowania wniosków, a następnie wydrukowania, podpisania i złożenia wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Studenci ubiegający się o stypendium specjalne przed wygenerowaniem wniosku dostarczają orzeczenie o niepełnosprawności do Działu Dydaktyki CM.

Wnioskując o przyznanie stypendium socjalnego student zobowiązany jest do wygenerowania z systemu USOSWeb oświadczenia o dochodach i wniosku o stypendium socjalne.

Instrukcję obsługi generatora można znaleźć tutaj: www.stypendia.umk.plStypendium rektora

Od 10.10.2016 r. został uruchomiony generator wniosków o stypendia rektora.

Studenci Collegium Medicum UMK, którzy w roku akademickim 2015/2016 byli studentami innych uczelni, a będą ubiegali się o stypendium rektora, powinni do 10.10.2016 r. przedstawić we właściwym dla kierunku Dziekanacie zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanej w roku akademickim 2016/2017.

Odwoławcza Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wnioski w dniach:
od 11 do 14 października 2016 r. (wtorek – piątek) w godz. 9.00 – 14.30
oraz 15 października 2016 r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.30

Miejsce składania wniosków:
Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13
budynek A, pok. 14
Informacja o stypendiach pomostowych dla nowoprzyjętych studentów
Stypendia dla dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej można składać on-line od 01.07.2016 do 17.08.2016 r.
pdfSzczegółowa informacja138.5 KB  
http://www.stypendia-pomostowe.pl/