Pomoc materialna dla studentów 2017/2018 (archiwum)

Pomoc materialna dla studentów 2017/2018 (archiwum)


 

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

 • 5.10.2017 r. został uruchomiony generator wniosków stypendialnych w systemie USOSweb. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendiów zobowiązani są do wygenerowania wniosków, a następnie wydrukowania, podpisania i złożenia wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 • Studenci ubiegający się o stypendium specjalne przed wygenerowaniem wniosku dostarczają orzeczenie o niepełnosprawności do Działu Dydaktyki CM.
 • Wnioskując o przyznanie stypendium socjalnego student zobowiązany jest do wygenerowania z systemu USOSweb oświadczenia o dochodach za rok 2016 i wniosku o stypendium socjalne.
 • Instrukcja obsługi generatora wniosków stypendialnych

 

Wysokość stypendium w roku akademickim 2017/2018

 1. Stypendium socjalne wynosić będzie w zależności od dochodu:

    Poziom dochodu     Wysokość stypendium  
  0 - 599,99 zł 500 zł
  600 - 900 zł 460 zł


 2. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosić będzie 240 zł.

 3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie:

    Stopień niepełnosprawności     Wysokość stypendium  
  znaczny 300 zł
  umiarkowany 200 zł
  lekki 100 zł


 4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów sportowców wynosić będzie 340 zł.

 5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie 550 zł.

 



Stypendium rektora

Generator wniosków o stypendia rektora zostanie uruchomiony od czwartku 05.10.2017 r. od godz. 12.00, a zamknięty zostanie w sobotę 14.10.2017 r. o godz. 14.00.

Odwoławcza Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w dniach:

od 10 do 13 października 2017 r. (wtorek – piątek) w godz. 9.00 – 14.30
oraz 14 października 2017 r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.30

Miejsce składania wniosków:
Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13,
budynek A, pok. 14

Studenci Collegium Medicum UMK, którzy w roku akademickim 2016/2017 byli studentami innych uczelni, a będą ubiegali się o stypendium rektora, powinni pilnie przedstawić we właściwym dla kierunku Dziekanacie zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanej w roku akademickim 2016/2017.

Zgodnie ze zmianami do Regulaminu obowiązującymi od 1 października 2017 r. stypendia rektora dla najlepszych studentów będą przyznawane według list rankingowych tworzonych odrębnie dla każdego kierunku i poziomu studiów (oddzielna lista rankingowa dla studentów I i II stopnia tego samego kierunku).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie 550 zł.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów sportowców wynosić będzie 340 zł.

stypendium2017

Składanie oświadczeń i odbiór decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów, będą mogli odbierać decyzje w sprawie przyznania i nieprzyznania stypendium w Dziale Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13-15, budynek A) w dniach:

 • 22 listopada 2017 r. (środa) w godzinach 11.00 – 16.00 (tylko Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny)
 • 23 listopada 2017 r. (czwartek) w godzinach 8.00 – 15.00 – wszystkie Wydziały
 • 24 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 15.00 – wszystkie Wydziały
 • 25 listopada 2017 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00 – wszystkie Wydziały

Studenci, którym przyznano stypendium zobowiązani są do:

 • złożenia oświadczenia o niepobieraniu stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów. Obowiązujący pdfwzór oświadczenia 254.16 KB),
 • złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – (docxwzór oświadczenia13.64 KB) – co umożliwi przekazanie stypendiów do jak najszybszej wypłaty.

Nieodebranie decyzji i niezłożenie oświadczeń nie pozbawi studenta świadczenia, jednak spowoduje opóźnienie wypłaty.

Informujemy, że wszyscy studenci otrzymujący stypendia zgłaszani są do ogólnopolskiego systemu POL-on.
Jeżeli studentowi zostało przyznane stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów, musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.
Jeżeli student ubiegał się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednej uczelni (i je otrzymał) musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.



Informacje archiwalne