Pomoc materialna dla studentów 2018/2019

Pomoc materialna dla studentów 2018/2019


STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


 

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

8 października 2018 r. w systemie USOSweb został uruchomiony generator wniosków stypendialnych.

 • Studenci ubiegający się o przyznanie stypendiów zobowiązani są do wygenerowania wniosków, a następnie wydrukowania, podpisania i złożenia wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 • Studenci ubiegający się o stypendium specjalne przed wygenerowaniem wniosku dostarczają orzeczenie o niepełnosprawności do Działu Dydaktyki CM.
 • Wnioskując o przyznanie stypendium socjalnego student zobowiązany jest do wygenerowania z systemu USOSweb oświadczenia o dochodach za rok 2017 i wniosku o stypendium socjalne.

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI STYPENDIALNYCH

Instrukcja obsługi generatora wniosków

  Stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019  
  poziom dochodu    wysokość stypendium 
0 - 599,99 530 zł
600 - 999,99 500 zł
 
Zwiększenie stypendium socjalnego
z tytułu zamieszkania w domu studenckim
lub obiekcie innym niż dom studencki
  240 zł 
 
  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  
  stopień niepełnosprawności    wysokość stypendium 
znaczny 360 zł
umiarkowany 260 zł
lekki 160 zł


 

Stypendium rektora

  Stypendium rektora dla najlepszych studentów sportowców  
  400 zł 

 

  Stypendium rektora dla najlepszych studentów  
  610 zł 


* Liczba punktów za średnią ocen = średnia ocen x 10. Pozycję studenta na liście rankingowej ustala się sumując punkty za średnią ocen oraz punkty za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Za średnią poniżej 4,0 student otrzymuje 0 punktów.

 progi stypendium rektora 2018 2019

 KOMUNIKAT W SPRAWIE
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ODBIORU DECYZJI
DOTYCZĄCYCH STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów, będą mogli odbierać decyzje w sprawie przyznania i nieprzyznania stypendium w Dziale Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13-15, budynek A) w dniach:

 1. 24 listopada 2018 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00
 2. 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 16.00

Studenci, którym przyznano stypendium składają przy odbiorze decyzji:

 1. oświadczenie o niepobieraniu stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów.
  pdfObowiązujący wzór oświadczenia254.16 KB
 2. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – co umożliwi przekazanie stypendiów do jak najszybszej wypłaty.
  docxObowiązujący wzór oświadczenia15.22 KB

Nieodebranie decyzji i niezłożenie oświadczeń nie pozbawi studenta świadczenia, jednak spowoduje opóźnienie wypłaty.

Informujemy, że wszyscy studenci otrzymujący stypendia zgłaszani są do ogólnopolskiego systemu POL-on.
Jeżeli studentowi zostało przyznane stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów, musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.
Jeżeli student ubiegał się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednej uczelni (i je otrzymał) musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.Generator wniosków o stypendia rektora został uruchomiony 15 października 2018 r. o godz. 9.00, a zamknięty 27 października 2018 r. o godz. 15.00.

Odwoławcza Komisja Stypendialna przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w dniach:

 • 24, 25, 26 października 2018 r. (środa - piątek) w godz. 8.00 - 16.00
 • 27 października 2018 r. (sobota) w godz. 10.00 - 15.00

Miejsce składania wniosków:
Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13
budynek A, pok. 14

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 146 Rektora UMK w Toruniu z dnia 12 września 2017 r., z dniem 1 października 2018 r. wszedł w życie przepis precyzujący definicję konferencji międzynarodowej i krajowej. Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję, w której co najmniej 1/3 prelegentów reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. Za konferencję krajową uznaje się konferencję, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych (ośrodków akademickich). Studenci, którzy wygłaszali referaty lub prezentowali postery na konferencjach powinni udokumentować, że była to konferencja międzynarodowa albo krajowa.

Studenci Collegium Medicum UMK, którzy w roku akademickim 2017/2018 byli studentami innych uczelni, a będą ubiegali się o stypendium rektora, powinni pilnie przedstawić we właściwym dla kierunku Dziekanacie zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanej w roku akademickim 2017/2018.

Zgodnie ze zmianami do Regulaminu obowiązującymi od 1 października 2017 r. stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane według list rankingowych tworzonych odrębnie dla każdego kierunku i poziomu studiów (oddzielna lista rankingowa dla studentów I i II stopnia tego samego kierunku).Informacje archiwalne 2017/2018

Informacje archiwalne 2016/2017