HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - wyjazdy zagraniczne

DNIP - wyjazdy zagraniczne

 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
  


  
Finansowanie zagranicznych wyjazdów naukowych
   
 
Procedura
 
pdfPodanie o wyjazd za granicę629.61 KB z akceptacją Rektora oraz dysponenta środków finansowych wraz z docxoświadczeniem13.81 KB, prorektor i dziekani składają w Dziale Nauki i Projektów CM
 
• W celu uzyskania zgody na wyjazd za granicę na okres do 1-ego miesiąca
 
pracownik zatrudniony na Wydziale, doktorant lub student powinien złożyć do odpowiedniego Dziekana (za pośrednictwem Działu Nauki i Projektów CM) podanie (wraz z kompletem dokumentów) zaakceptowane wcześniej przez przełożonego (a w przypadku doktoranta wymagana jest zgoda opiekuna naukowego / kierownika studiów doktoranckich) oraz dysponenta środków finansowych.
 
pracownik niebędący nauczycielem akademickim (poza wymienionymi w punkcie powyżej) oraz kierownik międzywydziałowej i ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej powinien złożyć w  Bydgoszczy do Prorektora ds. Nauki (za pośrednictwem Działu Nauki i Projektów CM) podanie (wraz z kompletem dokumentów) zaakceptowane wcześniej przez przełożonego oraz dysponenta środków finansowych.
 
• W celu uzyskania zgody na wyjazd za granicę na okres powyżej 1-ego miesiąca
 
• pracownik zatrudniony na Wydziale, doktorant lub student powinien złożyć w Bydgoszczy do Prorektora ds. Nauki (za pośrednictwem Działu Nauki i Projektów CM) podanie (wraz z kompletem dokumentów) zaakceptowane przez przełożonego oraz dysponenta środków finansowych.
 
W podaniu należy podać cel i termin wyjazdu, źródło finansowania oraz wskazać jakie świadczenia mają zostać sfinansowane przez Uczelnię oraz przygotowane przez Dział Nauki i Projektów CM:
 
dokonanie opłaty konferencyjnej, zaliczki za noclegi,
 
wykupienie biletu lotniczego,
 
wypłata diet pobytowych, hotelowych.
 
 • Podanie należy złożyć w Dziale Nauki i Projektów CM co najmniej 14 dni przed datą planowanego wyjazdu lub wniesienia odpowiednich opłat.
 
• Uczelnia pokrywa koszty wskazane przez osobę wyjeżdżającą.
 
• Do podania należy dołączyć zaproszenie.
 
• W przypadku wyjazdów służbowych do krajów trzecich do wniosku należy dołączyć docxzgodę na przekazanie danych osobowych14.41 KB.
 
Wszelkie operacje finansowe będą możliwe dopiero po wyrażeniu zgody przez osobę do tego uprawnioną oraz po wypełnieniu przez osobę wyjeżdżającą docwniosku o wypłacenie zaliczki na podróż zagraniczną32.5 KB 
 
 
• Równocześnie ze złożeniem podania w Dziale Nauki i Projektów CM Wnioskodawca składa wniosek w systemie WORKFLOW.
 
 
  
 
 
Informacje dodatkowe
 
PODRÓŻ 
 
• W przypadku finansowania kosztów podróży przez Uczelnię należy sprecyzować jakim środkiem transportu nastąpi podróż
 
samolot: 
 
Koszty dojazdu do lotniska pokrywane są w ramach delegacji krajowych
 
 Pociąg lub autobus: płatność za bilet nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na: 
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
NIP 8790177291
 

 Samochód prywatny: w wyjątkowych przypadkach na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość sfinansowania podróży własnym samochodem na zasadzie kilometrówki pdfZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 16 stycznia 2023 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością UMK w Toruniu

Do podania o wyjazd zagraniczny należy dołączyć pdfwniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem prywatnymktóry powinien zawierać :
- uzasadnienie potrzeby wyboru powyższego środka lokomocji;
- stawkę za kilometr
 - dwa egzemplarze pdfumowy(Wnioskodawca otrzymuje zwrot jednego egzemplarza Umowy po zrealizowaniu wyjazdu i przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych)
 
POBYT
 
Aktualnie obowiązujące stawki diet oraz limity noclegów przy wyjazdach zagranicznych określa Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. Koszty noclegów rozlicza się na podstawie rachunków. W uzasadnionych przypadkach noclegi można rozliczać na zasadach ryczałtu, bez przedkładania rachunków. W takim przypadku wysokość ryczałtu wynosi 25% limitu na noclegi.
 
OPŁATA KONFERENCYJNA
 
Przy wyjazdach na konferencje następuje zwykle przedpłata opłaty konferencyjnej. W takiej sytuacji należy podać kwotę oraz dane niezbędne do dokonania przelewu: nazwę i adres właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN oraz swift / BIC. W przypadku gdy wyjeżdżający dokona opłaty w formie gotówki lub karty kredytowej wówczas zwrot poniesionych kosztów nastąpi w walucie polskiej na podstawie rachunku bądź faktury wystawionej wyłącznie na Uczelnię.
Dane do faktury:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
NIP PL 8790177291

Istnieje obowiązek dostarczenia przez Wnioskodawcę faktury również w przypadku dokonania przez Uczelnię przedpłaty.
 
UBEZPIECZENIE
 
Przy wyjazdach zagranicznych obowiązuje indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. DNiP CM nie uczestniczy w ubezpieczaniu wyjeżdżającego.
 
WIZY
 
Formalności wizowe, konieczne przy wyjazdach do niektórych krajów, jak np. USA, Chiny załatwiają sami wyjeżdżający.
 
 Rozliczenie
 
Po powrocie z wyjazdu zagranicznego należy rozliczyć pobrane środki finansowe w terminie 14 dni.
W tym celu należy zgłosić się do Działu Nauki i Projektów CM z wszystkimi fakturami, biletami itp. w celu wypełnienia i podpisania odpowiedniego formularza rozliczeniowego.
 
W przypadku podróży podróży samochodem osobowym niebędącym własnością Uniwersytetu, Wnioskodawca załącza do delegacji pdfEwidencję przebiegu pojazduzgodnie z zawartą umową.
 
 

 
Pliki do pobrania