Dział Księgowości CM

Dział Księgowości CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D
e-mail: ksiegowosc@cm.umk.pl 

W skład Działu Księgowości CM wchodzi:
  - Sekcja Księgowości Majątkowej CM 

Konta bankowe Collegium Medicum 91.92 KB 


pok. 04 

·         KIEROWNIK: mgr Elżbieta Manowska, e-mail: elzbieta.manowska@cm.umk.pl; ksiegowosc@cm.umk.pl tel. 52 585-33-22

pok. 03 

·         Zastępca kierownika: mgr Edyta Matuszewska Cybul, e-mail: edyta.matuszewska-cybul@cm.umk.pl,  tel./fax 52 585-33-23

·         lic. Dominika Ruczyńska, e-mail: dominika.ruczynska@cm.umk.pl, tel./fax 52 585-33-23 

o    księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług, 

o    rozliczanie dotacji, darowizn, 

o    sporządzanie sprawozdań finansowych, 

o    rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-8, CIT-ST, 

o    rozliczanie UFŚS, 

o    konsolidacja sprawozdań RB-N i RB-Z oraz RB-UN i RB-UZ Szpitali Uniwersyteckich w Bydgoszczy; 

o    weryfikacja kont pozostałej działalności operacyjnej i finansowej, 

o    weryfikacja i analiza księgowań kosztów działalności dydaktycznej; 

o    analiza zapisów księgowych i weryfikacja otrzymanych dotacji - rozliczanie wpływów dotacji, 

o    obsługa księgowa w zakresie kursów organizowanych i prowadzonych przez jednostki Collegium Medicum UMK, 

o    obsługa księgowa konferencji naukowych, 

o    weryfikacja i bieżąca kontrola kont pozabilansowych - subkont, 

pok. 08 

·         mgr Tomasz Kurzawski, e-mail: tomasz.kurzawski@cm.umk.pl, tel. 52 585-59-96 

o    księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług, 

o    rozliczanie zakupów gotówkowych, 

o    księgowanie faktur sprzedaży (Komisja Bioetyczna), 

o    księgowanie raportu fiskalnego kasy głównej, 

o    przewody doktorskie i habilitacyjnej, 

o    weryfikacja i analiza księgowań kosztów działalności dydaktycznej, 

o    miesięczne zestawienia wykorzystania limitów, 

o    sporządzanie not odsetkowych, 

o    sporządzanie kwartalnych zestawień należności nierozliczonych, 

o    przygotowanie danych w celu ustalenia wielkości proporcji do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług, 

o    pomoc de minimis. 


pok. 09

·         inż. Agnieszka Redwanc, e-mail: agnieszka.redwanc@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-24 

·         lic. Katarzyna Hejda, e-mail: katarzyna.hejda@cm.umk.pl, tel. 52 585-34-40 

·         mgr Agnieszka Wołczyk, e-mail: agnieszka.wolczyk@cm.umk.pl, tel. 52 585-34-40 

·         lic. Sylwia Konieczna, e-mail: sylwia.konieczna@cm.umk.pl, tel. 52 585-34-40 

·         mgr Violetta Bernadeta Nowakowska, e-mail: violetta.nowakowska.cm.umk.pl, tel. 52 585-39-44 

·         lic. Ewa Świtalska-Skrzypek, e-mail: ewa.skrzypek@cm.umk.pl, tel. 52 585-39-44  

o    księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług, 

o    uzgadnianie i analiza rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu, 

o    dekretowanie i księgowanie biernych rozliczeń międzyokresowych dotyczących planowanych kosztów, 

o    bieżąca kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT, 

o    przygotowanie, sporządzanie i uzgadnianie deklaracji VAT; 

o    sporządzanie kwartalnych sprawozdań DNU-K o usługach nabytych od nierezydentów, 

o    weryfikacja i uzgadnianie działalności usługowej, sporządzanie raportu rozliczeń działalności usługowej, 

o    całokształt obsługi księgowej w zakresie opłat za studia i zakwaterowanie w Domach Studenckich CM, 

o    bieżąca weryfikacja i kontrola opłat za studia w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów (USOS) - współpraca w tym zakresie z Wydziałami CM, 

o    przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych 

o    księgowanie wynagrodzeń osobowego i bezosobowego funduszu płac, 

o    księgowanie składek należnych z tytułu ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, 

o    miesięczne sporządzanie zestawień wydatków do osobowego funduszu płac, 

o    uzgadnianie z Działem Płac kosztów wynagrodzeń, 

o    raporty kasowe, 

o    opłaty czynszowe, 

o    rozliczanie sprzedaży rejestrowanej w kasach fiskalnych, 

o    ewidencja księgowa WNT, WDT, import, odwrotne obciążenie - sporządzanie informacji podsumowującej, 

o    weryfikacja, analiza i uzgadnianie księgowań kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności naukowo-badawczej 

o    bieżąca analiza i kontrola kont należności i zobowiązań z wyłączeniem rozrachunków ze studentami (w tym naliczanie odsetek, windykacja należności, należności sporne i egzekucyjne) - bieżąca współpraca z Zespołem Radców Prawnych CM; 

o    analiza i kontrola rozrachunków z pracownikami, 

o    ewidencja księgowa nakładów inwestycyjnych; 

o    bieżąca analiza, kontrola i uzgadnianie kont w zakresie inwestycji oraz bieżące sporządzanie wykonania z planu nakładów inwestycyjnych; 

 

pok. 011 

·         Maria Hulisz, e-mail: m.hulisz@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-71 

·         mgr Ewelina Dereszyńska, e-mail: ewelina.dereszynska@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-71 

o    dekretowanie i księgowanie kosztów ewidencjonowanych na podstawie dokumentów innych niż faktury, tj. delegacje krajowe i zagraniczne, zaliczki na poczet wyjazdów zagranicznych, przedpłaty, pisma o przeksięgowanie, 

o    rozliczenia międzyokresowe czynne, 

o    przychody działalności usługowej, 

o    rozrachunki działalności usługowej - bieżąca kontrola i uzgadnianie rozrachunków, 

o    bieżąca współpraca z Zespołem Radców Prawnych CM w zakresie należności spornych, sądowych i egzekucyjnych z tytułu rozrachunków ze studentami, odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich CM; 

o    księgowanie zdarzeń oraz weryfikacja konta Funduszu Stypendialnego, 

o    przygotowywanie danych do sprawozdania RB-N i RB-Z Collegium Medicum, 

o    przygotowywanie danych dot. rozliczeń ze studentami do sporządzenia deklaracji VAT; 

pok. 06 

·         mgr Marta Bukańska e-mail: marta.bukanska@cm.umk.pl, tel./fax 52 585-33-12 

o    ewidencja i monitorowanie obiegu dokumentów wpływających do Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum; 

o    ewidencjonowanie i obsługa korespondencji wpływającej do działu; 

o    księgowanie dokumentów.