HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Księgowości CM

Dział Księgowości CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D
e-mail: ksiegowosc@cm.umk.pl 

W skład Działu Księgowości CM wchodzi:
  - Sekcja Księgowości Majątkowej CM 
  - Sekcja Księgowości Ogólnej CM 

Konta bankowe Collegium Medicum 91.92 KB 


pok. 04 

·         KIEROWNIK: mgr Elżbieta Manowska, e-mail: elzbieta.manowska@cm.umk.pl; ksiegowosc@cm.umk.pl tel. 52 585-33-22

pok. 03 

·         Zastępca kierownika: mgr Edyta Matuszewska Cybul, e-mail: edyta.matuszewska-cybul@cm.umk.pl,  tel./fax 52 585-33-23

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań F01/s, w tym m.in. weryfikacja, uzgadnianie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej
 • weryfikacja, analiza i uzgadnianie księgowań kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności naukowo-badawczej,
 • weryfikacja kont pozostałej działalności operacyjnej i finansowej,
 • przygotowywanie danych do sprawozdania rocznego PNT,
 • obsługa księgowa Programu Wieloletniego SU 2 (wpływ/zwrot dotacji, księgowanie nakładów inwestycyjnych, weryfikacja rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia (rozliczenie zaliczek,      informacja kwartalna), weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych),
 • rozliczanie i ewidencja księgowa z zastosowaniem zasad Polityki rachunkowości, analiza i weryfikacja zapisów księgowych (przeksięgowywanie kosztów jednostek międzywydziałowych, naliczanie kosztów pośrednich dla: konta 500, 502, 505-1, 506, 508, 509-7), rozliczenia międzyokresowe bierne DWR, przeksięgowywanie kosztów konta 501-02 oraz 501-03, przeksięgowywanie kosztu własnego najmu, ustalanie ZSP, zamykanie kont zespołu 5),
 • ustalanie wyniku z tytułu realizowanych umów badawczych (konto 506, 297-05),
 • obsługa księgowa projektów (wpływ/zwrot dotacji, koszty bezpośrednie i pośrednie, przychody, weryfikacja wniosków o płatność, raportów),
 • analiza zapisów księgowych i weryfikacja otrzymanych dotacji - rozliczanie wpływów dotacji;

 

pok. 03

·         lic. Katarzyna Hejda, e-mail: katarzyna.hejda@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-23 

 • obsługa księgowa w zakresie kursów organizowanych i prowadzonych przez jednostki Collegium Medicum UMK,
 • obsługa księgowa konferencji naukowych,
 • weryfikacja i bieżąca kontrola kont pozabilansowych - subkont,

 

pok. 11

·         lic. Ewa Świtalska-Skrzypek, e-mail: ewa.skrzypek@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-71  

 • księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług,
 • uzgadnianie i analiza rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu,
 • bieżąca kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT,
 • przygotowanie, sporządzanie i uzgadnianie deklaracji VAT,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań DNU-K o usługach nabytych od nierezydentów,
 • rozliczanie sprzedaży rejestrowanej w kasach fiskalnych,
 • ewidencja księgowa WNT, WDT, import, odwrotne obciążenie - sporządzanie informacji podsumowującej,
 • rozliczanie sprzedaży rejestrowanej w kasach  fiskalnych,
 • uzgadnianie sprzedaży zaewidencjonowanej w raportach fiskalnych z kontami,
 • monitorowanie przepisów prawnych dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi,
 • współpraca  w zakresie rozliczania VAT, w tym opiniowanie ankiet VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w poszczególnych projektach,
 • rozpoznawanie schematów podatkowych oraz ich raportowanie zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • udzielanie informacji i fachowej pomocy zainteresowanym jednostkom Uczelni w zakresie podatku VAT,
 • przygotowanie danych w celu ustalenia wielkości proporcji do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług; 

 

pok. 06 

·         mgr Marta Bukańska e-mail: marta.bukanska@cm.umk.pl, tel./fax 52 585-33-12 

 • ewidencja i monitorowanie obiegu dokumentów wpływających do Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum; 
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-8, CIT-ST i podatku u źródła