HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Księgowości CM

Dział Księgowości CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D
e-mail: ksiegowosc@cm.umk.pl 

W skład Działu Księgowości CM wchodzi:
  - Sekcja Księgowości Majątkowej CM 
  - Sekcja Księgowości Ogólnej CM 

Konta bankowe Collegium Medicum 91.92 KB 


pok. 04 

·         KIEROWNIK: mgr Elżbieta Manowska, e-mail: elzbieta.manowska@cm.umk.pl; ksiegowosc@cm.umk.pl tel. 52 585-33-22

pok. 03 

·         Zastępca kierownika: mgr Edyta Matuszewska Cybul, e-mail: edyta.matuszewska-cybul@cm.umk.pl,  tel./fax 52 585-33-23

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań F01/s, w tym m.in. weryfikacja, uzgadnianie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej,
 • weryfikacja, analiza i uzgadnianie księgowań kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności naukowo-badawczej,
 • weryfikacja kont pozostałej działalności operacyjnej i finansowej,
 • przygotowywanie danych do sprawozdania rocznego PNT,
 • obsługa księgowa Programu Wieloletniego SU 2 (wpływ/zwrot dotacji, księgowanie nakładów inwestycyjnych, weryfikacja rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia: rozliczenie zaliczek, informacja kwartalna, weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych),
 • rozliczanie i ewidencja księgowa z zastosowaniem zasad Polityki rachunkowości, analiza i weryfikacja zapisów księgowych (przeksięgowywanie kosztów jednostek, międzywydziałowych, naliczanie kosztów pośrednich rozliczenia międzyokresowe bierne DWR, przeksięgowywanie kosztu własnego najmu, ustalanie ZSP, zamykanie kont zespołu 5),
 • ustalanie wyniku z tytułu realizowanych umów badawczych,
 • obsługa księgowa projektów (wpływ/zwrot dotacji, koszty bezpośrednie i pośrednie, przychody, weryfikacja wniosków o płatność, raportów),
 • analiza zapisów księgowych i weryfikacja otrzymanych dotacji - rozliczanie wpływów dotacji; 

 

pok. 11

·         specjalista: lic. Ewa Świtalska-Skrzypek, e-mail: ewa.skrzypek@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-71  

·         specjalista: lic. Elżbieta Rybarczyk, e-mail: elzbieta.rybarczyk@cm.umk.pl, tel. 52 585- 33-71

 • księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług,
 • uzgadnianie i analiza rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu,
 • bieżąca kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT,
 •  przygotowanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, plików JPK oraz podatku akcyzowego,
 •  przygotowanie danych do obliczenia wskaźnika i prewskaźnika VAT na kolejny rok kalendarzowym,
 • rozliczanie sprzedaży rejestrowanej w kasach fiskalnych,
 •  nadzór nad prawidłowym przebiegiem i ewidencją sprzedaży przy pomocy urządzeń  fiskalnych,
 • monitorowanie przepisów prawnych dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi,
 • współpraca w zakresie rozliczania VAT, w tym opiniowanie ankiet VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w poszczególnych projektach,
 • rozpoznawanie schematów podatkowych oraz ich raportowanie zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • udzielanie informacji i fachowej pomocy zainteresowanym jednostkom Uczelni w zakresie podatku VAT,
 • sporządzanie i uzgadnianie miesięcznych informacji o przychodach i kosztach jednostek prowadzących działalność usługową oraz naliczanie kosztów pośrednich w/w jednostek,
 •  przygotowywanie dokumentacji cen transferowych,
 •  sporządzanie kwartalnych sprawozdań DNU-K o usługach nabytych od nierezydentów.