Dział Księgowości CM

Dział Księgowości CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D
e-mail: ksiegowosc@cm.umk.pl

W skład Działu Księgowości CM wchodzi:
  - Sekcja Księgowości Majątkowej CM

pdfKonta bankowe Collegium Medicum 91.92 KB

pok. 04

 • KIEROWNIK: mgr Justyna Ziąber
  tel. 52 585-33-22

pok. 03

 • Zastępca kierownika: mgr Wioleta Siuda, e-mail: wsiuda@cm.umk.pl, tel./fax 52 585-33-23
 • mgr Tomasz Kurzawski, e-mail: tomasz.kurzawski@cm.umk.pl, tel./fax 52 585-33-23
 • lic. Dominika Ruczyńska, e-mail: dominika.ruczynska@cm.umk.pl, tel./fax 52 585-33-23

  • księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług,
  • przewody doktorskie i habilitacyjne
  • rozliczanie dotacji, darowizn,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-8, CIT-ST,
  • przygotowywanie danych do sprawozdania RB-N i RB-Z Collegium Medicum,
  • konsolidacja sprawozdań RB-N i RB-Z oraz RB-UN i RB-UZ Szpitali Uniwersyteckich w Bydgoszczy;
  • weryfikacja kont pozostałej działalności operacyjnej i finansowej,
  • weryfikacja i analiza księgowań kosztów działalności dydaktycznej;

pok. 06

 • mgr Daria Brajewska, e-mail: daria.brajewska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-12

  • księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług,
  • analiza zapisów księgowych i weryfikacja otrzymanych dotacji - rozliczanie wpływów dotacji,
  • obsługa księgowa w zakresie kursów organizowanych i prowadzonych przez jednostki Collegium Medicum UMK,
  • współpraca w zakresie księgowym z Zakładem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek,
  • obsługa księgowa konferencji naukowych,
  • weryfikacja i bieżąca kontrola kont pozabilansowych - subkont,
  • udzielanie informacji w zakresie księgowym zainteresowanym jednostkom Collegium Medicum;
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań DNU-K o usługach dostarczanym nierezydentom;

pok. 09

 • mgr Katarzyna Gostkowska, e-mail: katarzyna.gostkowska@cm.umk.pl, tel. 52 585-39-44
 • Ewa Smyk, e-mail: ewa.smyk@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-24
 • Zuzanna Witt, e-mail: zuzanna.witt@cm.umk.pl, tel. 52 585-34-40
 • mgr Edyta Matuszewska-Cybul, e-mail: edyta.matuszewska-cybul@cm.umk.pl, tel. 52 585-34-40
 • mgr Ewelina Dereszyńska, e-mail: ewelina.dereszynska@cm.umk.pl, tel. 52 585-34-40

  • księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług,
  • uzgadnianie i analiza rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu,
  • dekretowanie i księgowanie biernych rozliczeń międzyokresowych dotyczących planowanych kosztów,
  • bieżąca kontrola i uzgadnianie rozrachunków z tyt. VAT,
  • przygotowanie, sporządzanie i uzgadnianie deklaracji VAT;
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań DNU-K o usługach nabytych od nierezydentów,
  • weryfikacja i uzgadnianie działalności usługowej, sporządzanie raportu rozliczeń działalności usługowej,
  • przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych
  • księgowanie wynagrodzeń osobowego i bezosobowego funduszu płac,
  • księgowanie składek należnych z tytułu ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • miesięczne sporządzanie zestawień wydatków do osobowego funduszu płac,
  • uzgadnianie z Działem Płac kosztów wynagrodzeń,
  • raporty kasowe,
  • opłaty czynszowe,
  • rozliczanie sprzedaży rejestrowanej w kasach fiskalnych,
  • ewidencja księgowa WNT, WDT, import, odwrotne obciążenie - sporządzanie informacji podsumowującej,
  • rozliczanie UFŚS,
  • weryfikacja, analiza i uzgadnianie księgowań kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności naukowo-badawczej
  • bieżąca analiza i kontrola kont należności i zobowiązań z wyłączeniem rozrachunków ze studentami (w tym naliczanie odsetek, windykacja należności, należności sporne i egzekucyjne) - bieżąca współpraca z Zespołem Radców Prawnych CM;
  • analiza i kontrola rozrachunków z pracownikami,
  • ewidencja księgowa nakładów inwestycyjnych;
  • bieżąca analiza, kontrola i uzgadnianie kont w zakresie inwestycji oraz bieżące sporządzanie wykonania z planu nakładów inwestycyjnych;

pok. 011

 • Maria Hulisz, e-mail: m.hulisz@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-71
 • inż. Agnieszka Redwanc, e-mail: agnieszka.redwanc@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-71

  • dekretowanie i księgowanie kosztów ewidencjonowanych na podstawie dokumentów innych niż faktury, tj. delegacje krajowe i zagraniczne, zaliczki na poczet wyjazdów zagranicznych, przedpłaty, pisma o przeksięgowanie,
  • rozliczenia międzyokresowe czynne,
  • przychody działalności usługowej,
  • rozrachunki działalności usługowej - bieżąca kontrola i uzgadnianie rozrachunków,
  • całokształt obsługi księgowej w zakresie opłat za studia i zakwaterowanie w Domach Studenckich CM,
  • bieżąca weryfikacja i kontrola opłat za studia w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów (USOS) - współpraca w tym zakresie z Wydziałami CM,
  • bieżąca współpraca z Zespołem Radców Prawnych CM w zakresie należności spornych, sądowych i egzekucyjnych z tytułu rozrachunków ze studentami, odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich CM;
  • sporządzanie załączników do F-01 w zakresie FPMdSiD - weryfikacja konta funduszu pomocy materialnej,
  • przygotowywanie danych dot. rozliczeń ze studentami do sporządzenia deklaracji VAT;