HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Sekcja Księgowości Ogólnej CM

Sekcja Księgowości Ogólnej CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D 

pok. 09 

·         KIEROWNIK:  

e-mail: tel. 52 585-34-40 

 • bieżąca współpraca z Zespołem Radców Prawnych CM w zakresie należności spornych, sądowych i egzekucyjnych,
 • ewidencja księgowa nakładów inwestycyjnych,
 • dekretowanie i księgowanie biernych rozliczeń międzyokresowych dotyczących planowanych kosztów,
 • przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych
 • bieżąca analiza, kontrola i uzgadnianie kont w zakresie inwestycji oraz bieżące sporządzanie wykonania z planu nakładów inwestycyjnych,
 • sporządzenie planu wykonania planu Remontów,
 • weryfikacja konta Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących należności,
 • obsługa księgowa projektów (wpływ/zwrot dotacji, koszty bezpośrednie i pośrednie, przychody, weryfikacja wniosków o płatność, raportów),
 • przygotowanie danych księgowych Collegium Medicum do sporządzenia sprawozdania do Narodowego Banku Polskiego,
 • przygotowywanie danych do sprawozdania RB-N i RB-Z Collegium Medicum,
 • konsolidacja sprawozdań RB-N i RB-Z oraz RB-UN i RB-UZ Szpitali Uniwersyteckich w Bydgoszczy; 


pok. 08 

·         mgr Tomasz Kurzawski, e-mail: tomasz.kurzawski@cm.umk.pl, tel. 52 585-59-96 

·         lic.Dominika Ruczyńska,e-mail: dominika.ruczynska@cm.umk.pl, tel./fax 52 585-33-23  (pracownik czasowo nieobecny) 

 • księgowanie i rozliczanie  dokumentów zakupów dokonanych za pomocą kart przedpłaconych,
 • księgowanie faktur sprzedaży (Komisja Bioetyczna), najem, pozostała sprzedaż,
 • przewody doktorskie i habilitacyjnej,
 • ewidencja  przychodów z tytułu kar bibliotecznych i legitymacji nauczycieli akademickich,
 • potwierdzanie i weryfikacja kaucji bibliotecznych i parkingowych, kart wjazdowych,
 • potwierdzanie i weryfikacja wadi, gwarancji właściwego wykonania umowy,
 • sporządzanie not odsetkowych,
 • ustalenie wysokości i ewidencja rezerw długo i krótkoterminowych w podziale na grupy dydaktyczną i badawczo-dydaktyczną na świadczenia pracownicze,
 • ewidencja przychodu i kosztów  z tytułu odszkodowania,
 • ewidencja opłat sądowych, od pełnomocnictw, skarbowych,
 • obsługa księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • struktura wiekowa należności i zobowiązań (weryfikacja raportu BI),
 • sprawozdanie z opóźnień w transakcjach handlowych,
 • ustalanie wyniku studiów anglojęzycznych,
 • ustalanie wyniku  domów akademickich,
 • pomoc de minimis; 


pok. 09 

·         inż. Agnieszka Redwanc, e-mail: agnieszka.redwanc@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-24 

·         mgr Hanna Baran, e-mail: hanna.baran@cm.umk.pl,   tel. 52 585-34-40 

·         mgr Justyna Kisicka, e-mail: justyna.kisicka@cm.umk.pl, tel. 52 585-34-40

 ·         mgr Beata Muzioł, e-mail: beata.muziol@cm.umk.pl, tel. 52 585-39-44

pok. 11

·         lic. Elżbieta Rybarczyk, e-mail: elzbieta.rybarczyk@cm.umk.pl, tel. 52 585- 33-71

 •  księgowanie wynagrodzeń osobowego i bezosobowego funduszu płac,
 •  księgowanie składek należnych z tytułu ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 •  umiesięczne sporządzanie zestawień wydatków do osobowego funduszu płac,
 •  uzgadnianie z Działem Płac kosztów wynagrodzeń,
 •  analiza i kontrola rozrachunków z pracownikami,
 •  całokształt obsługi księgowej w zakresie opłat za studia i zakwaterowanie w Domach Studenckich CM,
 •   przygotowywanie danych dot. rozliczeń ze studentami do sporządzenia deklaracji VAT,
 •   prowadzenie obsługi księgowej Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Stypendialnego,
 •  bieżąca weryfikacja i kontrola opłat za studia w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów (USOS) - współpraca w tym zakresie z Wydziałami CM,
 •  księgowanie dokumentów zakupu materiałów, towarów i usług,
 •  weryfikacja i uzgadnianie działalności usługowej, sporządzanie raportu rozliczeń działalności usługowej,
 •  dekretowanie i księgowanie kosztów ewidencjonowanych na podstawie dokumentów innych niż faktury, tj. delegacje krajowe i zagraniczne, zaliczki na poczet wyjazdów zagranicznych, przedpłaty, pisma o przeksięgowanie,
 •  rozliczenia międzyokresowe czynne,
 •  przychody działalności usługowej,
 •  potwierdzenia sald należności  oraz weryfikacja sald od dostawców,
 •  przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych
 •  ewidencja i rozliczanie darowizn,
 •  sporządzanie i księgowanie kompensat,
 •  ewidencjonowanie i obsługa korespondencji wpływającej do działu,
 •  sporządzanie miesięcznych i kwartalnych zestawień należności nierozliczonych;