HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Współpraca międzynarodowa - Przyjazdy gości zagranicznych

Współpraca międzynarodowa - Przyjazdy gości zagranicznych

Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


 
Dane kontaktowe - Pracownicy Działu Nauki i Projektów CM
 


 
Informacje ogólne
 
Dział Nauki i Projektów zajmuje się obsługą administracyjną przyjazdów gości zagranicznych w ramach:
1) umów o współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej z podmiotami zagranicznymi;
2) umów międzyrządowych;
3) działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej lub organizacyjnej na indywidualne zaproszenie jednostki Uniwersytetu;
4) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i innych;
5) udziału w konferencjach i innych imprezach naukowych.
 
Akty prawne
 
 
 
Procedura
 
 Wniosek Gościa zagranicznego
 
Gość zagraniczny wypełnia International Visitor Registration Form
 
Po wypełnieniu formularza przez Gościa zagranicznego, Osoba zapraszająca otrzymuje potwierdzenie złożenia formularza na adres email.
 
 Podanie o przyjazd gościa zagranicznego
 
Wnioskodawca (pracownik CM UMK – osoba zapraszająca) składa Wniosek w sprawie przyjazdu gościa zagranicznego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (należy uzupełnić dane oraz wygenerować PDF)
 
Podpisany Wniosek należy złożyć w Dziale Nauki i Projektów CM nie później niż 14 dni przed planowanym przyjazdem.
 
Jeżeli pobyt gościa zagranicznego nie trwa dłużej niż jeden miesiąc i nie wiąże się z wydatkami finansowymi Uniwersytetu, wniosek taki należy zarejestrować.
 
 
Świadczenia dla gości zagranicznych
 
Zasady ogólne
 
Świadczenia przyznawane gościom zagranicznym mogą obejmować koszty ich pobytu w siedzibie Uniwersytetu.
 
Finansowanie pobytu gości zagranicznych poza siedzibą Uniwersytetu jest możliwe, gdy wynika to z zatwierdzonego programu naukowego wizyty i gdy prowadzenie określonego programu badawczego lub jego części jest niemożliwe w siedzibie Uniwersytetu.
 
Podstawą do wypłaty świadczeń gościom zagranicznym jest oficjalne zaproszenie od władz Uniwersytetu, które określa rodzaj świadczeń, jakie Uniwersytet zobowiązuje się pokryć osobie zaproszonej.
 
 
PODRÓŻ
 
Zasadą jest, że strona zapraszająca nie opłaca kosztów podróży.
 
Uniwersytet pokrywa koszty podróży gościa z zagranicy wyłącznie gdy środki przeznaczone na ten cel pochodzą ze źródeł zewnętrznych lub, gdy zostały one uwzględnione w budżecie projektu, w ramach którego realizowana jest dana wizyta.
 
Koszt zakupu biletu może zostać zrefundowany po odbyciu podróży przez gościa zagranicznego. Po zakończeniu wizyty osoba zapraszająca składa w Dziale Nauki i Projektów wypełniony i podpisany przez gościa zagranicznego oraz dysponenta środków formularz docRequest for Money Order33 KB, do którego załącza bilet elektroniczny, blankietowy lub rachunek wystawiony na gościa zagranicznego.
 
 DIETA
 
Wysokość diety dziennej określa dysponent środków, przy czym maksymalna wysokość stawki wynosi 120 zł przy pobycie nie dłuższym niż 30 dni.
 
Dieta dzienna nie przysługuje w przypadku, gdy gość zagraniczny ma zapewnione całodzienne wyżywienie.
 
Możliwe jest zwiększenie stawki diety, jeżeli wysokość diety została określona w budżecie projektu.
 
Wypłata diet:
 
Należne diety gość zagraniczny odbiera osobiście w kasie Uniwersytetu
 
LUB
 
Diety są wypłacone gościowi zagranicznemu przez wskazanego we wniosku pracownika, który odbiera je w formie zaliczki w Kasie Uniwersytetu. Pobierający zaliczkę pracownik zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia zaliczki w ciągu 3 dni od wyjazdu gościa odpowiednio w Dziale Finansowym lub Dziale Finansowym Collegium Medicum.
 
 
ZAKWATEROWANIE
 
Osoba zapraszająca jest zobowiązana do zorganizowania zakwaterowania gościa zagranicznego na czas jego pobytu w Uniwersytecie, w pierwszej kolejności w obiektach uniwersyteckich w Bydgoszczy w hotelach asystenckich lub domach studenckich.
 
Kwaterowanie gości zagranicznych w hotelach miejskich w Bydgoszczy możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia z Hotelu Asystenckiego o braku wolnych miejsc.
 
 
UBEZPIECZENIE
 
Świadczenia przyznawane gościom zagranicznym nie obejmują ubezpieczenia zdrowotnego.