HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Współpraca międzynarodowa - Umowy międzynarodowe

Współpraca międzynarodowa - Umowy międzynarodowe

 
Jednostka administracyjna w CMDział Nauki i Projektów
 
Dane Kontaktowe- Pracownicy Działu Nauki i Projektów
 
 
 
Umowy międzynarodowe - procedura zawierania umów
Informacje ogólne
Dział Nauki i Projektów zajmuje się obsługą administracyjną dotyczącą zawierania następujących umów z podmiotami zagranicznymi:
1) umowami ramowymi o współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej;
2) umowami szczegółowymi dotyczącymi:
a) długotrwałej lub cyklicznej współpracy w danej dziedzinie,
b) realizacji jednorazowych przedsięwzięć w danej dziedzinie.
 Akty prawne
 
 
 
 Procedura
Umowę z podmiotem zagranicznym, niezależnie od strony inicjującej, zawiera się na docxwniosek21.71 KB kierownika podstawowej, ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, która jest bezpośrednio zainteresowana współpracą z podmiotem zagranicznym
Rodzaje umów:
• Ramowa -  umowa zawarta w celu podjęcia współpracy z podmiotem zagranicznym i określenia zakresu przyszłej współpracy, w szczególności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
• Szczegółowa - umowa zawarta wcelu doprecyzowania zasad i form współpracy wynikającej z umowy ramowej, a także w celu wspólnej realizacji jednorazowego przedsięwzięcia w danej dziedzinie.
Umowę z podmiotem zagranicznym sporządza się w językach urzędowych stron danej umowy, tj. w języku polskim i języku urzędowym podmiotu zagranicznego
Za zgodą stron umowa może być sporządzona dodatkowo w wersji w języku angielskim
 
Zawieranie umów ramowych
docWniosek o zawarcie umowy ramowej70.5 KB kierownik podstawowej, ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu składa we właściwym dziale na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z:
1) w przypadku umowy z inicjatywy Uniwersytetu - projektem umowy w języku polskim;
2) w przypadku umowy z inicjatywy podmiotu zagranicznego - projektem umowy przekazanym przez podmiot zagraniczny i przetłumaczonym na język polski (jeżeli podmiot zagraniczny nie przekazał projektu umowy, wnioskodawca sporządza i przedstawia wraz z wnioskiem projekt umowy w języku polskim).
Projekty umów ramowych w języku polskim i języku angielskim należy sporządzać na docxformularzu21.44 KB.
 
Dział Nauki i Projektów CM przekazuje projekt umowy ramowej do zaopiniowania przez radcę prawnego oraz zastępcę kwestora ds. Collegium Medicum.
Zaopiniowany projekt umowy ramowej Dział Nauki i Projektów CM przedstawia właściwemu prorektorowi w celu potwierdzenia zasadności jej zawarcia.
W przypadku potwierdzenia, o którym mowa powyżej, Dział Nauki i Projektów CM zleca tłumaczowi przysięgłemu sporządzenie odpowiedniej wersji językowej projektu umowy ramowej i przekazuje go podmiotowi zagranicznemu do akceptacji, a w razie konieczności negocjuje treść umowy. W przypadku wprowadzonych w toku negocjacji zmian treści umowy, powyższe zapisy stosuje się odpowiednio.
Uzgodniony ostatecznie projekt umowy ramowej właściwy prorektor przedstawia rektorowi nie później niż dwa tygodnie przez planowanym posiedzeniem senatu Uniwersytetu.
Rektor podejmuje decyzję w sprawie umieszczenia sprawy wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej w porządku obrad senatu Uniwersytetu.
Podpisanie umowy ramowej następuje po wyrażeniu przez senat Uniwersytetu zgody na jej zawarcie.
 
Zawieranie umów szczegółowych
Wymogi formalne dot. treści umowy - treści umowy zawiera co najmniej:
1) miejsce i datę zawarcia umowy;
2) dane Uniwersytetu;
3) osobę reprezentującą Uniwersytet;
4) dane podmiotu zagranicznego;
5) osobę reprezentującą podmiot zagraniczny;
6) cel współpracy;
7) przedmiot umowy;
8) prawa i obowiązki stron;
9) zasady, formy i źródła finansowania;
10) zakres odpowiedzialności stron;
11) formy realizacji przedmiotu umowy;
12) regulację dotyczącą poufności danych;
13) regulację dotyczącą praw własności intelektualnej, o ile wynika to z przedmiotu umowy;
14) inne zapisy lub klauzule, wynikające z charakteru stosunku prawnego;
15) wskazanie koordynatorów umowy i współpracujących jednostek organizacyjnych stron;
16) okres obowiązywania umowy;
17) sposób rozstrzygania sporów;
18) podpisy osób uprawnionych
 
docxWniosek o zawarcie umowy szczegółowej21.71 KB kierownik podstawowej, ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu składa we właściwym dziale na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z:
1) w przypadku umowy z inicjatywy Uniwersytetu - projektem umowy w języku polskim;
2) w przypadku umowy z inicjatywy podmiotu zagranicznego - projektem umowy przekazanym przez podmiot zagraniczny i przetłumaczonym na język polski (jeżeli podmiot zagraniczny nie przekazał projektu umowy, wnioskodawca sporządza i przedstawia wraz z wnioskiem projekt umowy w języku polskim).
Dział Nauki i Projektów CM przekazuje projekt umowy szczegółowej w celu merytorycznej i formalnej oceny odpowiednio do właściwej merytorycznie (w szczególności w zakresie nauki, badań, dydaktyki, spraw studenckich, rekrutacji) komórki administracji ogólnouniwersyteckiej. Komórki administracji ogólnouniwersyteckiej, zgodnie ze swoją właściwością merytoryczną, w terminie siedmiu dni akceptują projekt umowy szczegółowej lub zgłaszają propozycje zmian.
Dział Nauki i Projektów CM przekazuje projekt umowy szczegółowej do zaopiniowania przez radcę prawnego oraz zastępcę kwestora ds. Collegium Medicum.
Zaopiniowany projekt umowy szczegółowej Dział Nauki i Projektów CM przedstawia właściwemu prorektorowi w celu potwierdzenia zasadności jej zawarcia.
W przypadku potwierdzenia, o którym mowa powyżęj, Dział Nauki i Projektów CM zleca tłumaczowi przysięgłemu sporządzenie odpowiedniej wersji językowej projektu umowy szczegółowej i przekazuje go podmiotowi zagranicznemu do akceptacji, a w razie konieczności negocjuje treść umowy. W przypadku wprowadzonych w toku negocjacji zmian treści umowy, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.
Uzgodniony ostatecznie projekt umowy szczegółowej właściwy prorektor przedstawia do podpisu rektorowi.