COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Projekty - konkursy NAWA

Projekty - konkursy NAWA

Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


 
Dane kontaktowe - Pracownicy Działu Nauki i Projektów CM
 


 
 
Konkursy - Projekty finansowane ze źródeł Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 
 
Nowe konkursy NAWA - informacje ze strony NAWA
 
 
Konkurs umożliwia doktorantom wzięcie udziału w stażach, podczas których będą mogli zdobyć doświadczenie naukowe w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązać międzynarodową współpracę naukową.
 Podmioty uprawnione do aplikowania
Udział w programie mogą wziąć doktoranci realizujący projekt badawczy, którzy otrzymali finansowanie w konkursie Preludium Bis I.
Termin aplikowania w NAWA
Nabór w systemie NAWA trwa do 10 grudnia 2024 . do godz. 15:00
Zakres tematyczny
W ramach programu doktorant może otrzymać środki na wyjazd od 3 do 6 miesięcy.
Dofinansowanie obejmuje koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznych ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
W przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota Stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun. 
• termin składania wniosków do Działu Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 10.11.2024
 
  
 Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.
Podmioty uprawnione do aplikowania
Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.
Termin aplikowania w NAWA
Nabór w systemie NAWA prowadzony jest w dwóch terminach:
1)      od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku godz. 15:00
2)      od 1 września do 30 listopada 2021 roku godz. 15:00
Zakres tematyczny
Projekt obejmuje międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy.
Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu
• termin składania wniosków do Działu Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją  
• w przypadku aplikowania w I terminie 15.05.2021
• w przypadku aplikowania w II terminie 15.11.2021 
  
 

 
Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego
i nauki. Pozwala to na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia, jej poszerzenie oraz zwiększenie udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach.
• Podmioty uprawnione do aplikowania
Udział w programie mogą wziąć instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie posiadające doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia I i/lub II i/lub III stopnia.
Termin aplikowania w NAWA
Nabór w systemie NAWA trwa do 30.11.2021 godz. 15:00.
Zakres tematyczny
Program pozwala na stworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, planowanych do realizacji w formule zdalnej lub w formule zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended learning/formuła hybrydowa), a także adaptację istniejących intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowiania oraz umożliwienia realizacji programu/-ów w formule zdalnej lub hybrydowej - w części lub w całości. W trakcie realizacji projektu niezbędna będzie rekrutacja uczestników oraz przygotowanie kadry dydaktycznej. 
Termin składania wniosków do Działu Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją  15.11.2021