DNIP - konkursy NAWA

DNIP - konkursy NAWA

strona na bieżąco aktualizowana
 
 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


  
Konkursy - Projekty finansowane ze źródeł Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 
Nowe konkursy NAWA - informacje ze strony NAWA
 

 
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi
• Termin aplikowania w NAWA
do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00:00
 • Zakres tematyczny
Granty przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
 • termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CMzgodnie z instrukcją 15.06.2022
 

 
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Francji.
• Termin aplikowania w NAWA
do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00:00
 • Zakres tematyczny
Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i  pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA.
 • termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CMzgodnie z instrukcją 15.06.2022
 

 
Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.
• Termin aplikowania w NAWA
do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00:00
 • Zakres tematyczny
Projekt obejmuje międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym musi to dotyczyć aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu. Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy.
 • termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CMzgodnie z instrukcją 15.06.2022
 

 
Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.
 • Termin aplikowania w NAWA
do 23 maja 2022 roku do godz. 15:00
 • Zakres tematyczny
Wizytujący Naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze. W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich Grupy Projektowej. Uzupełniająco Projekt może obejmować działania dydaktyczne.
 • termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CMzgodnie z instrukcją 9.05.2022
 

 
Konkurs umożliwia doktorantom wzięcie udziału w stażach, podczas których będą mogli zdobyć doświadczenie naukowe w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązać międzynarodową współpracę naukową.
Termin aplikowania w NAWA
do 10 grudnia 2024 . do godz. 15:00
Zakres tematyczny
W ramach programu doktorant może otrzymać środki na wyjazd od 3 do 6 miesięcy.
Dofinansowanie obejmuje koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznych ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
W przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota Stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun. 
• termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 10.11.2024
 
 
Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.
• Termin aplikowania w NAWA
 do 10 grudnia 2025 r. do godz. 15:00
• Zakres tematyczny
W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:
·         prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
·         pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
·         odbyciu stażu doktorskiego;
·         realizacji części kształcenia; 
·         dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 
• termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 01.12.2025 
 

 
Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w oparciu o standardy kształcenia
• Termin aplikowania w NAWA
do 30 czerwca 2022 r.
• Zakres tematyczny
W ramach Programu będzie możliwość zaproszenia przedstawicieli zawodów medycznych, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych z zagranicy (zarówno Polaków na stałe pracujących za granicą, jak i obcokrajowców), dalej: „Medycy”, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów w jednostkach prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych (dalej: „Instytucja zatrudniająca”). Tym samym działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w ww. zawodach.
• termin składania wniosków do weryfikacji przez Dział Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 20.06.2022