DNIP - konkursy ABM

DNIP - konkursy ABM

strona na bieżąco aktualizowana
 
 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
  


 
 
Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  ABM jest podmiotem, którego celem jest budowa innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej. Funkcjonowanie Agencji przyniesie również wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.
 
Agencja realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne w naszym kraju. Finansowane przez Agencję Badań Medycznych badania, są szansą dla polskich pacjentów na dostęp do najnowszych technologii, jak również okazją dla polskich naukowców na udział w światowych badaniach.
 


 
Aktualne konkursy ABM- informacje ze strony ABM
 
Kalendarz spotkań i szkoleń - informacje ze strony ABM
 
Baza wiedzy - informacje ze strony ABM 
 


 
 Otwarte konkursy
 
 Intencją Konkursu jest zapewnienie właściwego strumienia finansowania niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce oraz stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki, opieki i terapii. Ponadto, oczekiwanym rezultatem Konkursu jest konsolidacja środowiska naukowców i klinicystów. Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego
W niniejszym Konkursie wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów
 termin aplikowania w ABM 
I runda: od dnia 17 stycznia 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 marca 2022 r. do godziny 12:00:59
II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:59.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/
• zakres tematyczny
Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego), chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o podłożu immunologicznym.
• termin składania wniosków do Działu Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 
I runda: do dnia 01.03.2022r.
II runda: do dnia 01.05.2022r.
 
 
Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być Projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i Projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. 
W ramach Konkursu wnioski mogą być składane przez: Wnioskodawców jednopodmiotowych (przedsiębiorstwa) albo Konsorcja, gdzie Liderem Konsorcjum musi być przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie Konsorcjum to podmioty takie jak (m.in.) uczelnie wyższe.
 termin aplikowania w ABM 
Wniosek należy złożyć od 30.03.2022 r. od godziny 12:00:00 r. do 30.06.2022 r. do godziny 12:00:59 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.
• zakres tematyczny
Wsparcie finansowe Agencji planowane jest dla Projektów wymagających przeprowadzenia oceny zgodności:
a. wyrobów klasy IIa, IIb, III,
b. wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki in vitro klasy B, C, D
– przy udziale jednostki notyfikowanej.
Jeden Wniosek może dotyczyć tylko jednego wyrobu medycznego albo wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. Każdy z nich może występować w Projekcie wraz z wyposażeniem.
 termin aplikowania w ABM 
Planowany termin ogłoszenia konkursu to 31 maja 2022 r.
• zakres tematyczny
więcej informacji wkrótce
• termin składania wniosków do Działu Nauki i Projektów CM zgodnie z instrukcją 
więcej informacji wkrótce