HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - Nagrody i stypendia

DNIP - Nagrody i stypendia

strona na bieżąco aktualizowana
 


 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
  


 
Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta oraz Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców

Informacje ogólne


Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta (indywidualna lub zespołowa) za osiągnięcia w latach 2022-2023, przyznawana jest pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą, za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań.

Dorobek naukowy aplikantów powinien obejmować publikacje, patenty, opracowane wzory użytkowe za okres dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów (tj. 2022 i 2023 r.).

We wniosku o zespołową nagrodę naukową powinien być podany uzgodniony ze współautorami procentowy udział poszczególnych współautorów zgłoszonych do nagrody. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o zrzeczeniu się praw do ww. nagrody wszystkich osób będących współautorami dołączonych publikacji, a nie ujętych we wniosku.

Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców 

Zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
  2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

 

Procedura składania wniosków:

Wnioski w wersji papierowej należy składać do Dziekana w terminie określonym przez wydziały. (prosimy o bezpośredni kontakt z Dziekanatami) 
Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać  na adres: projekty@cm.umk.pl.
Możliwe są konsultacje z pracownikami Działu Nauki i Projektów CM w sprawach formalnych dot. przygotowywanego wniosku (tel. 52-585-33-91).


Terminy składania zaopiniowanych przez Dziekana wniosków w Dziale Nauki i Projektów CM:

  • wnioski o stypendia - do 10.01.2024

dokumenty do pobrania:

docxStypendia Naukowe Prezydenta Miasta 2024 BIP29.38 KB

rtfWniosek o stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców wzór72.7 KB

rtfZgoda na przetwarzanie danych - stypendia dla młodych naukowców i wyróżniających się studentów74.99 KB

  • wnioski o nagrodę – do 08.02.2024

dokumenty do pobrania:

docxNagroda Naukowa Prezydenta Miasta 202428.02 KB

rtfWniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta - nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu - wzór80.15 KB

rtfZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Nagroda Naukowa75.04 KB

 
 STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW
 
Informacje ogólne
 
Program skierowany jest do  doktorantów oraz nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni  w Collegium Medicum.
 
Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata), a maksymalna wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie.
 
 
 
Wnioski do weryfikacji i podpisu Rektora należy przesłać  na adres: Karolina.Kaminska@cm.umk.pl  dnia 15 grudnia 2023r. do Działu Nauki i Projektów CM  pokój nr 69 budynek F. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 


 
START – STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 
Informacje ogólne
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wysokość rocznego stypendium w ubiegłych latach wynosiła 30 000 zł.
 
Adresatami są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:
• mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
• są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce
• w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
• nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony (zasady w regulaminie).
 

Wnioski o stypendium START należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego (bazy) udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl Wydrukowany wniosek z wymaganymi podpisami i załącznikami należy także przesłać do biura Fundacji. Proszę o zapoznanie się z:

 

Wnioski do weryfikacji i podpisu Rektora należy przesłać  na adres: projekty@cm.umk.pl. lub karolina.kaminska@cm.umk.pl. do dnia 20.10.2023.

 
 


 
 
Nagrody Ministra
 
Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, nagród za:
a) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,
b) całokształt dorobku
określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ( Dz.U. 30 stycznia 2019r. poz. 182 z poźn.zmianami)
 
Akty prawne: 
 
 
 
 
 
 
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
 
Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania nagród za:
• wyróżniającą się rozprawę doktorską,
• wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz
• osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej
określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz.U. z 24 maja 2019r.; poz. 976)
 
Akty prawne