Dział Finansowy CM

Dział Finansowy CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, p. 66

Do zadań dzału należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi zasadami;

2) prowadzenie rozliczeń finansowych z pracownikami, kontrahentami, bankamii urzędami;

3) regulowanie zobowiązań finansowych Uniwersytetu;

4) obsługa finansowa funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych;

5) obsługa finansowa inwestycji;

6) prowadzenie gospodarki kasowej Uniwersytetu w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz regulowanie obrotu gotówkowego w jednostkach Uniwersytetu;

7) nadzorowanie terminowego rozliczania się z pobranych lub zainkasowanych przez pracowników środków pieniężnych;

8) dokonywanie terminowych wypłat wynagrodzeń, stypendiów, świadczeń oraz innych należności;

9) księgowanie wyciągów bankowych;

10) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości;

11) ewidencjonowanie pozabilansowych rozrachunków z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy;

12) wystawianie faktur VAT i faktur VAT korygujących, not księgowych;

13) prowadzenie rejestru depozytu rzeczowego oraz depozytu niepodjętych należności;

14) wprowadzanie źródeł finansowania i osób upoważnionych do systemu  WORKFLOW;

 

  • Kierownik:


mgr Hanna Koczorowska-Biernacka, tel. 52 585-33-20, 606-275-574 
finanse@cm.umk.pl  hanna.koczorowska@cm.umk.pl

  • Pracownicy:

Specjalista - mgr Agata Siminska, tel. 52 585-33-21, finanse1@cm.umk.pl agata.siminska@cm.umk.pl

Specjalista - Agnieszka Grzegórska   tel. 52 585-35-02 finanse2@cm.umk.pl; agnieszka.grzegorska@cm.umk.pl

Starszy specjalista - Irena Jabłońska tel.: 52 585 33 42 kasa@cm.umk.pl;irena.jablonska@cm.umk.pl

Referent - mgr Justyna Żywocińska – tel. 0525853420  justyna.zywocinska@cm.umk.pl

    

OPIS  FAKTUR

 

 

OPIS  PRZEDPŁAT

 

 

KASA  CM

 

 

              NADPŁATY

 

 

WORKFLOW

 

 

  

pdfKonta bankowe Collegium Medicum94.58 KBKRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE

UWAGA ZMIANA W WYSOKOŚCI DIET:
Od 28.07.2022 stawka diety w podróży służbowej wynosi 38 zł. Dz. U. poz. 1481
https://legis.com.pl/blog/zmiana-wysokosci-diety-w-podrozy-sluzbowej-krajowej