Termomodernizacja

Termomodernizacja

FE POIS poziom pl 1 rgb

Modernizacja energetyczna Budynku „A” Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy

Okres realizacji projektu: 22.01.2018-31.03.2022r. 

Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Działanie: Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Całkowita wartość projektu: 4 146 007,70 zł, w tym dofinansowanie z FS 2 512 143,57 zł.

 

Cele i opis projektu: 

Do najistotniejszych zidentyfikowanych problemów na obszarze realizacji projektu należy wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz niska efektywność energetyczna budynku generująca dla CM UMK wysokie koszty eksploatacyjne. Realizacja niniejszego projektu jest odpowiedzią na wyżej zdiagnozowane problemy i potrzeby przyczyniając się do osiągnięcia celów działania POIiŚ 1.3.1 w następującym zakresie:

  • Liczby zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.
  • Powierzchni użytkowej budynków poddanych inwentaryzacji - 2820 m2.
  • Spadku emisji dwutlenku węgla o 132,52 MgCO2/rok
  • Zmniejszenia zużycia energii końcowej o 1560,38 GJ.

 

Projekt realizuje szeroki zespół celów do których należą:

  • cele środowiskowe określone wskaźnikami działania POIiŚ 1.3.1 - w szczególności ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla,
  • cele promocyjne związane ze wskazywaniem korzyści płynących z wykorzystania środków UE,
  • cele społeczne w zakresie kształtowania pozytywnych wzorców związanych z postawami ekologicznymi.

 

Planowana inwestycja przyczyni się do podniesienia komfortu użytkowania budynku wraz z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych ponoszonych na ogrzewanie budynku i energię elektryczną, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia energii. Poprzez redukcję emisji CO2, projekt wpłynie pozytywnie na ogólną kondycję środowiska.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie :  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Więcej informacji o mechanizmie zgłaszania nieprawidłowości.

 

 


 

Kontakt w sprawie projektu:

email: projekty@cm.umk.pl

tel. 52 585 36 91