Polski Ład

Polski Ład

Polski Ład baner

Aktualizacja z dn. 01.04.2022 r.  

8 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę  nowelizującą przepisy Polskiego Ładu. Do ustawy wprowadzono zapisy dotyczące PIT-2 oraz dano możliwość złożenia wniosku
o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy wszystkim
 pracownikom.

Możliwości złożenia wniosku o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy – do tej pory mogły zrobić to tylko osoby, które nie miały złożonego PIT-2. Aktualnie każdy
z pracowników może złożyć taki wniosek. Wniosek  ten musi być stosowany przez płatnika  najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany jest odprowadzić za pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów pracownicy Działu Płac obliczają wynagrodzenie na dwa sposoby, wg. zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wg. zasad na dzień 1 stycznia 2022 r. i muszą pobrać korzystniejszy dla pracownika podatek (w niektórych przypadkach będzie to podatek z 2021 r.).
Zasada podwójnego naliczania płac stosowana jest do wynagrodzeń do kwoty 12 800 zł miesięcznie. W przypadku pensji powyżej tej kwoty zaliczki pobierane są wg zasad Polskiego Ładu bez obniżania podatku o 7,75% składki zdrowotnej.
W związku z takim modelem liczenia wynagrodzeń może się okazać, że zaliczki zostaną pobrane w kwocie niewystarczającej. Trzeba pamiętać, że różnica  jaka powstanie między podatkiem wyliczonym zgodnie z zasadami w 2022 r. a zasadami z 2021 r. będzie odroczona w czasie.  Jeżeli w ciągu roku pracownik nie osiągnie przychodów przekraczających drugi próg podatkowy
z 2021 r. - to wyrównanie odraczanego z wcześniejszych miesięcy podatku  nastąpi w rozliczeniu rocznym, co spowoduje dopłatę podatku do Urzędu Skarbowego przez pracownika.
Prosimy wiec o przeanalizowanie swojej sytuacji w kontekście wyżej wymienionych konsekwencji i ewentualne złożenie stosownego wniosku

pdfwniosek-o-nieprzedluzanie-terminow-poboru-zaliczek-na-podatek-po-zmianach.pdf63.88 KB

Aktualizacja z dn. 19.01.2022 r. 

Poniżej przedstawiamy zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych, w ramach Polskiego Ładu wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku, mające wpływ na wynagrodzenia.

Po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, powodujących w wielu przypadkach obniżenie wynagrodzeń netto wypłaconych na początku stycznia 2022 r., Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenia zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28).

Celem rozporządzenia jest doraźne spowodowanie, aby w poszczególnych miesiącach 2022 r. pracownicy oraz zleceniobiorcy osiągający przychód w wysokości do 12.800 zł osiągali wypłaty netto nie niższe niż w 2021 r. Ma to być dokonywane poprzez pobieranie przez płatników w przypadku ww. grupy osób zaliczek na podatek w kwocie nie wyższej niż zaliczki wyliczone od miesięcznego przychodu według reguł obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 r.

Stosowanie rozporządzenia w wielu przypadkach spowoduje, że osoby, które skorzystały z mechanizmu w nim przewidzianego, będą miały po zakończeniu 2022 r. niedopłaty podatku (nierzadko znaczne).

Pracownik lub zleceniobiorca może zawnioskować na piśmie o niestosowanie względem niego mechanizmu przewidzianego w rozporządzeniu, polegającego na przedłużeniu terminu przekazania nadwyżki zaliczki podatkowej obliczonej zgodnie z Polskim Ładem nad zaliczką skalkulowaną wedle reguł z 31 grudnia 2021 r. Takie uprawnienie przysługuje jednak tylko temu podatnikowi, w przypadku którego przy kalkulowaniu zaliczek podatkowych pracodawca nie uwzględnia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dotyczy to głównie pracujących emerytów, rencistów, zleceniobiorców oraz osób, które oprócz zatrudnienia prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, a także tych pracowników, którzy złożyli PIT 2 u innego pracodawcy niż Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Uniwersytet uwzględni złożony wniosek przy obliczeniach należności podatkowej najpóźniej od miesiąca następnego po jego otrzymaniu.

Prosimy więc o przeanalizowanie swojej sytuacji w kontekście wyżej wymienionych konsekwencji i ewentualne złożenie stosownego wniosku pdfWniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek402.4 KB

 Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku, mające wpływ na wynagrodzenia.

1.    Wzrost progu podatkowego z 85.525 zł do 120.000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%. Oznacza to, że stawką 32% podatku będą objęte dochody dopiero przekraczające limit 120.000 zł.

2.    „Ulga dla młodych” - limit przychodu objętego zwolnieniem z PIT dla osób do 26 roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) pozostaje bez zmian i będzie nadal wynosić 85.528 zł. Osoby do 26 roku życia zapłacą więc podatek dopiero po przekroczeniu tego limitu, przy czym w pierwszej kolejności będzie miała tutaj zastosowanie stawka 17%. Jeśli zaś dochód podlegający opodatkowaniu przekroczy 120.000 zł będzie zastosowana stawka 32% podatku. Ulga jest stosowana przez pracodawcę z urzędu (automatycznie) dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Zaprzestanie stosowania „ulgi dla młodych” następuje na wniosek pracownika (uzyskującego przychody objęte ulgą z kilku źródeł) lub z chwilą ukończenia 26 roku życia.

3.    Wzrost kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł do 30.000 zł rocznie, co będzie miało wpływ na kwotę zmniejszającą podatek. Kwota zmniejszająca podatek ma także przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym. Do tej pory podatnikom płacącym już 32% podatku nie przysługiwała kwota wolna od podatku. Obecnie miesięczna ulga podatkowa to kwota 43,76 zł (czyli 1/12 z 525,12 zł) a po zmianach od 01-01-2022 jest to kwota 425,00 zł (wynikająca z kalkulacji: 30 000 x 17% = 5 100/12 = 425,00 zł).

UWAGA: osobom, które otrzymują przychody ze stosunku pracy od kilku płatników, lub oprócz wynagrodzenia pobierają emeryturę lub rentę, a Uczelnia stosuje przy naliczeniu wynagrodzenia ulgę na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia PIT-2, sugerujemy złożenie oświadczenia o zaprzestaniu stosowania tej ulgi (stosowanie ulgi u kilku płatników wiąże się z koniecznością jej zwrotu w rozliczeniu rocznym, co w przypadku obecnej wysokości ulgi podatkowej, która wzrosła prawie 10-cio krotnie, może wiązać się z koniecznością zapłaty nawet kilku tysięcy złotych podatku w rozliczeniu rocznym składanym za rok 2022).

4.  Wzrost kwoty przychodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych i rozporządzania tymi prawami (dotyczy to pracowników będących twórcami lub artystami, wykonawcami). Obecnie 50% koszty uzyskania przychodu z tytułów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85.525 zł. W 2022 roku będzie to łącznie kwota 120.000 zł.

5.  Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, która będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania. Ulga ta została przewidziana dla pracowników osiągających przychód w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł miesięcznie, czyli od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Ulga ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ulga nie dotyczy osób wykonujących umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W nowej uldze dla klasy średniej, w ramach wspomnianego wyżej przedziału przychodu, podzielono podatników na dwie węższe grupy:

·                 osoby osiągające przychód od 5.701 zł do 8.549 zł miesięcznie; 

·                 osoby z przychodem od 8.549,01 zł do 11.141 zł miesięcznie.

Różnica między tymi grupami będzie polegać na sposobie wyliczenia ulgi. Dla pierwszego przedziału przychodu (od 5.701 do 8.549 zł) ulga będzie liczona według wzoru:

(Przychód x 6,68% - 380,50 zł) / 0,17

Ulga dla drugiego przedziału przychodu (od 8.549,01 do 11.141 zł) będzie wyliczana według wzoru:

(Przychód x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17

Ulga jest naliczana przez pracodawcę z urzędu (automatycznie) dla pracowników osiągających w danym miesiącu przychód w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł. Rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” następuje jednak w rocznym zeznaniu podatkowym  tylko w przedziale rocznych przychodów.  Oznacza to, że jeżeli roczne przychody pracownika nie będą zawierały się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł., to utraci on prawo do odliczenia tej ulgi w zeznaniu rocznym składanym za ten rok. Spowoduje to bardzo niekorzystną dla pracownika sytuację: jeżeli pracownik korzystał z ulgi dla klasy średniej w comiesięcznym naliczeniu wynagrodzenia, a w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik przekroczył dopuszczalny próg lub nie osiągnął minimalnego progu, to będzie on zmuszony do zwrotu tej ulgi, czyli będzie musiał dokonać dopłaty podatku w rocznej deklaracji PIT od kwoty zastosowanej ulgi.

Pracownicy, którzy w skali miesiąca osiągają przychody w wysokości nieprzekraczającej 5.701 zł,             a w roku podatkowym w niektórych miesiącach otrzymają oprócz wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenie dodatkowe np. DWR („13”), nagrodę jubileuszową, i łączne przychody w miesiącu przekroczą kwotę 5.701 zł, będą mieli w tych miesiącach zastosowaną ulgę dla klasy średniej. Jeżeli pracownik taki w roku podatkowym nie osiągnie przychodów 68.412 zł, również będzie zmuszony dokonać dopłaty podatku w rocznej deklaracji PIT.

W związku z tym, prosimy, aby każdy pracownik przeanalizował swoje przewidywane roczne dochody. Należy tutaj uwzględnić nie tylko miesięczne wynagrodzenie, ale również dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu: różnego rodzaju dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny, premie, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, itp. Analiza ta umożliwi podjęcie decyzji czy korzystać z ulgi dla klasy średniej w comiesięcznym wynagrodzeniu, czy też nie.

Uniwersytet nie będzie zobowiązany stosować ulgi dla klasy średniej tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o niepomniejszanie o tę ulgę przychodu (art. 32 ust. 2b ustawy o PIT). Rezygnacja z ulgi może być dobrym rozwiązaniem, jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, że ostateczny roczny przychód z tytułu stosunku pracy przewyższy kwotę 133.692 zł, bądź nie chcemy ryzykować przekroczenia limitu. W sytuacji, kiedy w ostatecznym rozliczeniu okaże się, że pracownik jednak zachował prawo do ulgi dla klasy średniej, to może odzyskać nienaliczoną ulgę przy rocznym rozliczeniu PIT.

W przypadku, kiedy pracownik nie złoży wniosku o niepomniejszanie przychodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, to pracodawca będzie musiał uwzględnić tę ulgę zawsze, gdy w danym miesiącu przychody zatrudnionego ze stosunku pracy (łącznie z dodatkami i innymi świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu) będą mieściły się w ustawowym limicie, czyli w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł.

6.  Wzrost rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  157.770 zł do 177.660 zł. Powyżej tej kwoty pracownik i pracodawca przestają płacić składki emerytalne i rentowe.

7.  Wprowadzono brak możliwości odliczania części składki zdrowotnej (czyli 7,75%) od podatku, co spowoduje, że pracownicy będą płacić pełną składkę zdrowotną, czyli 9%, a nie jak dotychczas 1,25%.

8.  Wprowadzono nowe zwolnienia podatkowe dla przychodów do wysokości łącznie 85.528 zł w roku podatkowym dla:

·   rodzica: podatnik wychowujący co najmniej czworo dzieci będzie zwolniony z podatku od przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Zwolnieniem tym będą objęte przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej m.in. na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

·  osób powracających z zagranicy: wolne od podatku dochodowego będą przychody podatnika ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej m.in. na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywało w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego (po spełnieniu ustawowych warunków, w tym m.in. trzyletniego pobytu za granicą).

·  pracujących seniorów: ulga zwana potocznie „zerowym PIT dla seniorów” jest adresowana do osób, które ukończyły 60. rok życia w przypadku kobiet i 65. rok życia w przypadku mężczyzn. Ulga ta będzie polegała na zwolnieniu z podatku przychodów uzyskanych przez ww. osoby ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej m.in. na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Zwolnienie to będzie dotyczyć osób, którzy mimo uzyskania uprawnień do emerytury lub renty rodzinnej, świadczenia tego nie pobierają.

Osoby korzystające z powyższych ulg,  mimo zastosowania ulgi dla przychodów do wysokości 85.528 zł będą płacić składkę zdrowotną. Składka zdrowotna będzie obniżona do poziomu hipotetycznej zaliczki na podatek, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r, która byłaby należna, gdyby przychód ten nie był zwolniony z opodatkowania.

Jeżeli podatnikowi będzie przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu, to kwota wolna od podatku dla wszystkich tych przychodów nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł.

W/w ulgi (zwolnienia) będą miały zastosowanie bezpośrednio przy naliczaniu miesięcznych wynagrodzeń, po złożeniu przez podatnika oświadczenia, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. Ulga (zwolnienie) będzie stosowana najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Oświadczenia należy dostarczać do Działu Płac CM najpóźniej do 17-tego dnia danego miesiąca. Pracodawca nie ma uprawnień do weryfikacji oświadczenia składanego przez pracownika (które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej). Weryfikacji spełnienia warunków uprawniających do ulgi będzie dokonywał urząd skarbowy.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami ustawowymi wszystkie wnioski i oświadczenia muszą być złożone na piśmie.

Z uwagi na zakres prac Działu Płac CM do wykonania w styczniu 2022 r. interesanci, zarówno osobiście jak i telefonicznie będą obsługiwani w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 15.00. W związku z panującą pandemią, preferowaną formą załatwiania spraw jest kontakt telefoniczny.

 pdfWniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników - tzw. ulgi dla klasy średniej109.28 KB

pdfWniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek402.4 KB

pdfRezygnacja z ulgi dla młodych374.69 KB

pdfZaprzestanie stosowania ulgi podatkowej364.44 KB

pdfOświadczenie - ULGA DLA RODZIN 4+204.23 KB

pdfwiadczenie - ULGA DLA PRACUJĄCYCH SENIORÓW193.28 KB

pdfOświadczenie O REZYGNACJI ZE STOSOWANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW364.06 KB

pdfOświadczenie - ULGA NA POWRÓT DLA OSÓB OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W POLSCE210.52 KB