COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Konkurs na kształcenie podyplomowe lekarzy

Konkurs na kształcenie podyplomowe lekarzy

15 czerwca 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16 na Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Ponadto Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby w wyniku wsparcia lekarz nabył uprawnienia honorowane przez płatnika w procesie kontraktacji świadczeń. Wsparcie powinno uwzględniać analizy potrzeb zdrowotnych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych, które znajdują się na stronie: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/ 

Szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria Dostępu
(projekt musi spełniać wszystkie punkty w nich zawarte):

 1. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jest:
  a)podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
  b) inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 uprawniony do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczna szkoła wyższa, szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczna jednostka badawczo-rozwojowa;
  c) inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "organizatorem kształcenia".
 2. Zakres tematyczny kursów doszkalających innych niż specjalizacje oferowanych w ramach projektu dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem:
  a) chorób układu krążenia,
  b) chorób nowotworowych,
  c) chorób i zaburzeń psychicznych,
  d) chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego,
  e) chorób układu oddechowego.
  Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.
  Wnioskodawca może realizować kursy z uwzględnieniem wszystkich ww. obszarów tematycznych lub tylko wybranych.
 3. We wniosku o dofinansowanie należy zagwarantować, że program poszczególnego szkolenia będzie sformułowany w języku efektów kształcenia, oraz że będzie przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestnika projektu.
 4. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500.000 zł i większa niż 2.500.000 zł.
 5. Maksymalna kwota wsparcia na 1 uczestnika nie może przekroczyć 4.000 zł.

Dodatkowo premiowane w projekcie będą następujące działania:

 • Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną – 20 pkt.

UWAGA: Należy zapewnić wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach projektu muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z organizacją kursu doskonalącego dla lekarzy.

Wnioskodawca może sfinansować w ramach projektu zakup sprzętu dydaktycznego umożliwiającego naukę umiejętności praktycznych podczas kursu doskonalącego (np. symulator pacjenta, fantom, ultrasonograf itp.). Sprzęt musi odpowiadać tematyce kursu i powinien przyczyniać się do rozwoju kształcenia podyplomowego poprzez wprowadzanie upraktyczniania szkoleń. W ramach projektu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą przekroczyć 10% kwoty środków europejskich – oznacza to ze jeśli nasz projekt będzie wynosił maksymalną wartość to jest 2.500.000 zł to na sprzęt możemy maksymalnie przeznaczyć 250.000 zł

Termin składania wniosków: 15 lipca 2016 r. – 1 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie prosimy zainteresowane wydziały Collegium Medicum UMK o przygotowanie wstępnych koncepcji projektu odpowiadających założeniom w/w konkursu zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 91 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2015 r. – Regulamin sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dostępnym na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM w zakładce Uregulowania wewnętrzne. Bardzo proszę o przekazanie odpowiedzi w formie wypełnionego załącznika nr 2 najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r., w wersji papierowej do Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia >>

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM pod nr telefonu 52 585-35-35, 52 585-35-34 lub 52 585-33-37.