Konkurs na dofinansowanie programu Ścieżki Kopernika 2,0

Konkurs na dofinansowanie programu Ścieżki Kopernika 2,0

22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji), jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

W ramach projektu uczelnia zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań partnera należeć będzie co najmniej:

 • angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub
 • aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.

Nie jest wykluczone zawarcie umowy partnerstwa także z innymi podmiotami, oprócz ww. podmiotów wskazanych w kryterium dostępu nr 2. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego pozostałych partnerów - mogą to być dowolne jednostki (nie tylko uczelnie), o ile również zostali wybrani w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.).

Sposób i tryb wyboru wszystkich partnerów musi być odpowiednio opisany we wniosku, w sposób wskazujący na wypełnienie wymogów określonych w art. 33 w/w ustawy.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria Dostępu
(projekt musi spełniać wszystkie punkty w nich zawarte):

 1. Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna.
 2. Wnioskodawca zawrze, w celu wykonania określonych zadań, partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek. samorządu terytorialnego.
 3. Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny instytucjonalnej PKA (wydziału) ani nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia lub obowiązującej negatywnej oceny PKA na którymkolwiek z kierunków.
 4. Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.
 5. Maksymalna wartość projektu może wynieść 250.000 zł.
 6. Projekt w ramach przedmiotowego konkursu obejmuje wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Działania te wykorzystują zasoby uczelni, takie jak np. kadra dydaktyczna, laboratoria, aparatura naukowa, a ich efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Możliwe jest składanie wniosków zarówno przez uczelnię, jak i przez poszczególne wydziały uczelni, jedna uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek.

Dodatkowo premiowane w projekcie będą następujące działania:


W konkursie stosowane są kryteria premiujące, dodatkowe punkty - łącznie maksymalnie 30 pkt - mogą uzyskać:

 1. 5 pkt – Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni;
 2. 5 pkt – Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której realizowany będzie projekt, posiada aktualną wyróżniającą ocenę instytucjonalną PKA lub wyróżniającą ocenę programową PKA na kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą związany jest program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka;
 3. 10 pkt – Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu posiada/posiadają ocenę parametryczną A lub A+;
 4. 10 pkt – Wnioskodawca deklaruje, że działania merytoryczne przeprowadzone w projekcie będą realizowane, w takim samym rozmiarze, również w okresie minimum roku po zakończeniu projektu, bez wsparcia środków europejskich. Realizacja działań merytorycznych po zakończeniu realizacji projektu musi być adekwatna zarówno pod kątem zakresu - liczby realizowanych zajęć i liczby osób z nich korzystających.

UWAGA: Należy zapewnić wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Termin składania wniosków: 25 lipca 2016 r. - 16 września 2016 r.


Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy zainteresowane Wydziały Collegium Medicum UMK o przygotowanie wstępnych koncepcji projektu odpowiadających założeniom w/w konkursu zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 91 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2015 r. – Regulamin sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dostępnym na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM w zakładce Uregulowania wewnętrzne. Bardzo proszę o przekazanie odpowiedzi w formie wypełnionego załącznika nr 2 najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 r., w wersji papierowej do Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju >>

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM: pod nr telefonu: 52 585-35-35, 52 585-35-34 lub 52 585-33-37.