HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego - szkolenie ciągłe

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego - szkolenie ciągłe

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

Informacje bieżące Pracownicy Biuro Szkolenie Specjalizacyjne Szkolenie ciągłe

Akty prawne
Kształcenie ciągłe farmaceutów realizowane jest zgodnie z art. 89e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126 poz. 1381), które stanowi, iż każdy „farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni farmaceutycznej zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych”. Aktem wykonawczym do tej części ustawy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238).
Szkolnie ciągłe realizowane jest w pięcioletnim okresie edukacyjnym, w czasie którego farmaceuta powinien uzyskać, co najmniej 100 punktów edukacyjnych, w tym co najmniej 50 punktów musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów w oparciu o kursy organizowane przez jednostkę szkolącą (Studium Kształcenia Podyplomowego) SKP (1 punkt za każdą godzinę trwania kursu), nie więcej jednak niż 25 punktów za każdy kurs.

 1. Wykaz zatwierdzonych programów kursów zawiera blok tematów związanych z farmakoterapią oraz tematy z zakresu postępu nauk farmaceutycznych – proponowanych do realizacji przez organizatorów kształcenia, których aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

 2. Formy realizacji szkolenia ciągłego premiowane punktami edukacyjnymi:
  • za udział w kursie specjalizacyjnym – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę kursu (nie więcej niż 25 punktów za cały kurs) oraz dodatkowo 30 punktów edukacyjnych za uzyskanie specjalizacji I stopnia lub tytułu specjalisty;
  • za udział w kursie (według programu kursów opracowanego przez zespół ekspertów i zatwierdzonego przez Dyrektora CMKP) - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę kursu (nie więcej niż 25 punktów za cały kurs)
  • za przygotowanie i wygłoszenie referatu lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, NIA, OIA – 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat lub przedstawiony komunikat albo plakat;
  • za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, NIA, OIA,- 2 punkty edukacyjne;
  • za przygotowanie i wygłoszenie referatu lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 10 punktów edukacyjnych, dodatkowo za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 2 punkty, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
  • za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
  • za uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego - 50 punktów edukacyjnych;
  • za samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor: 
     a) książki naukowej – 50 punktów edukacyjnych,
     b) książki popularnonaukowej – 20 punktów edukacyjnych,
     c) artykułu naukowego oryginalnego – 15 punktów edukacyjnych,
     d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce - 10 punktów edukacyjnych,
     e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych
        – 5 punktów edukacyjnych,
     f) tłumaczenie książki lub artykułu – 50% liczby punktów, o których mowa w punktach a)-e).

 3. Potwierdzenie udziału w szkoleniu i uzyskanie punktów edukacyjnych.

  Jednostka szkoląca (SKP) potwierdza certyfikatem temat i liczbę godzin szkolenia w przypadku udziału farmaceuty w ramach szkolenia ciągłego takich jak:
  • kursy (wg programów CMKP)
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, NIA, OIA
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

  Udział farmaceuty w pozostałych formach ciągłego szkolenia potwierdzana jest dokumentem określonym przez Okręgową Radę Aptekarską (tj. właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu), w Karcie Ciągłego Szkolenia, wydanej przez Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską na podstawie przedstawionych przez farmaceutę certyfikatów lub innych wymienionych dokumentów potwierdzających odbyte szkolenie.

 4. Szkolenie poza strukturami akredytowanej jednostki szkolącej może być realizowane w przypadku, kiedy podmiot podejmujący się organizacji takiej formy szkolenia podpisze z jednostką szkolącą (Wydziałem Farmaceutycznym) odpowiednie umowy i uzyska akceptację tej jednostki na przeprowadzenie danego szkolenia. Na podstawie podpisanych umów za szkolenie realizowane poza jednostką szkolącą, odpowiada jednostka szkoląca, a Rada Programowa Studium Kształcenia Podyplomowego (jednostki szkolącej) ocenia szczegółowy program planowanych szkoleń.

 5. Informacje szczegółowe o ofertach kursowych i innych formach szkolenia ciągłego zostaną podane na stronie „Informacje bieżące” w porozumieniu z Pomorsko–Kujawską Okręgową Izbą Aptekarską w Bydgoszczy, oraz Zarządem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 15.05.2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskania tytułu specjalisty przez farmaceutów, opłata za 1 godz. kursu nie może przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

Informacje o ww. kursach zostaną podane na stronie „Informacje bieżące”.

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są w:
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
tel. 52 585-39-29

Uwaga! Podane terminy kursów specjalizacyjnych mogą ulec zmianie, dlatego przed dokonaniem opłaty uprzejmie prosimy o upewnienie się o ewentualnych zmianach na stronie "informacje bieżące" lub telefonicznie.

Opłaty za szkolenia można dokonywać w kasie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 13 (III piętro, pokój nr 84) lub na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
z dopiskiem „Kształcenie Podyplomowe Farmaceutów” i podaniem nr kursu

Wzór wniosku zgłoszenia na kurs: docWniosek