HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum UMK

Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum UMK

logo WER EFS i UE EFS

Projekt
„Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”


Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM jest współtwórcą złożonego w dniu 09.11.2015 r. w Ministerstwie Zdrowia projektu pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Proces przygotowania wniosku o dofinansowanie poprzedzony został zleconym przez Ministerstwo Zdrowia audytem przeprowadzonym we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce w celu ustalenia stanu aktualnego i określenia potrzeb jednostek w zakresie nauczania metodami symulacji medycznej. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM pozyskał, opracował i zestawił wszelkie niezbędne dane dotyczące audytu. Wnioski z audytu posłużyły do ustalenia wysokości i zakresu wsparcia o jakie mogły ubiegać się poszczególne uczelnie. Na podstawie raportu z audytu, ustaleń ogólnopolskiej grupy roboczej ds. powstania w Polsce Sieci Centrów Symulacji Medycznych, dokumentu określającego standardy działania i wyposażenia Centrum Symulacji Medycznych oraz na podstawie wyniku przeprowadzonych negocjacji przedstawicieli Collegium Medicum UMK z przedstawicielami Ministra Zdrowia powstał wniosek aplikacyjny.

Okres realizacji projektu: 01.11.2015 r. - 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 17 136 688,55 zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia studentów/ek Collegium Medicum UMK jako nowoczesnego ośrodka akademickiego na kierunkach: lekarskim 1900 studentów/ek, pielęgniarstwo 1300 studentów/ek oraz położnictwo 600 studentów/ek poprzez wzbogacenie nauki zawodów medycznych o metody symulacji dzięki adaptacji i wyposażeniu budynków dydaktycznych; szkolenia nauczycieli akademickich z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej (50 os.), pisania scenariuszy (15 os.), egzaminowania OSCE (9 os.), kursy i staże dla instruktorów symulacji medycznej (14 os.) i dodatkowe zajęcia dla studentów (390 os.) w okresie od 01.11.2015 r. do 31.12.2021 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Adaptacja budynku przy ul. Kurpińskiego 19 wraz z wyposażeniem oraz doposażenie 2 sal dydaktycznych przy ul. Łukasiewicza 1

  Koncepcja adaptacji przewiduje utworzenie pomieszczeń dydaktycznych służących do prowadzenia zajęć z wykorzystanie metody symulacji medycznej. Budynek zostanie wyposażony w zaplecze techniczno-magazynowe i higieniczno-sanitarne oraz będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (sanitariaty, winda).
  Doposażenie 2 sal dydaktycznych przy ul. Łukasiewicza 1 obejmie salę do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz pielęgniarskich.
  Kolejnym etapem będzie wyposażenie sal zaadaptowanych w budynku przy ul. Kurpińskiego 19:
  a) sale wysokiej wierności: blok operacyjny, sala intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, symulator karetki, sala porodowa, sala piel. wysokiej wierności, 6 pomieszczeń kontrolnych;
  b) sale symulacji niskiej wierności: sala symulacji z zakresu ALS, sala z zakresu BLS, pracownia nauki umiejętności technicznych, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, sala do umiejętności chirurgicznych;
  c) pozostałe sale dydaktyczne: sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi oraz 3 sale egzaminu OSCE.

 2. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów

  W Centrum Symulacji Medycznej zostanie zatrudnionych 4 instruktorów symulacji i 4 techników symulacji, a 10 osób z Wydziału Nauk o Zdrowiu zostanie przygotowanych do pracy na stanowisku instruktorów symulacji. Stworzony zostanie wieloprofilowy program rozwoju. Opracowane zostaną 3 skrypty dla studentów (po 1 dla każdego kierunku objętego wsparciem), które będą dostępne on-line. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla studentów/-ek oraz zorganizowane zostaną zajęcia przygotowawcze do lokalnych zawodów symulacji.

 3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz instruktorów i techników symulacji.

  W ramach projektu zostanie zrealizowane szkolenie dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej przeprowadzony na miejscu, kurs podstawowy 3 - dniowy i kurs instruktorski 3-dniowy. Odbędzie się 1 edycja 2 - dniowego kursu z zakresu tworzenia scenariuszy. W ramach 2 edycji 3 - dniowego kursu dla instruktorów symulacji przeszkoleni zostaną instruktorzy symulacji. W 2 kursach dla instruktorów symulacji w ośrodkach zagranicznych tj. w CSM Meinz w Niemczech i CSM w Szkocji udział wezmą łącznie 4 osoby.

 4. Współpraca międzyuczelniana

  Collegium Medicum UMK opracuje 5 scenariuszy symulacji do bazy ogólnopolskiej. Przedstawiciele Collegium Medicum UMK będą uczestniczyli w 11 spotkaniach sieci CSM organizowanych przez pozostałe uczelnie medyczne. Uczelnia zorganizuje 3 edycje lokalnych zawodów symulacji. Na potrzeby zawodów opracowane zostaną interdyscyplinarne scenariusze symulacji. W wyniku zawodów w każdej z edycji zostaną wyłonione dwie 5-osobowe grupy studentów/-ek, które wraz z opiekunem wezmą udział w ogólnopolskich zawodach symulacji. Uczelnia wydeleguje 10 instruktorów symulacji do odbycia staży w CSM Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponadto nauczyciele wezmą udział w 3 edycjach kursu OSCE organizowanym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny.

podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”W dniu 1 marca 2016 r. Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński podpisał w imieniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika umowę nr POWR.05.03.00-00-0004/15-00
więcej >>

Realizację projektu powierzono Zespołowi ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”.

Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych: dr n. med. Mirosława Felsmann

Strona Centrum Symalacji Medycznych>>


Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą darmowych szkoleń z zakresu symulacji medycznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, która będzie na bieżąco ogłaszana i aktualizowana na podstronie internetowej Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”.