Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym

Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym

dyplom Od 1 października 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym będą prowadzone stacjonarne studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach:

  • w zakresie nauk farmaceutycznych
  • w dziedzinie nauk medycznych dyscyplinie biologia medyczna.

Utworzenie studiów doktoranckich jest następstwem uzyskania przez Wydział Farmaceutyczny dwóch uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora: doktora nauk farmaceutycznych (decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 29 kwietnia 2013 r.) oraz doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 28 kwietnia 2014 r.). Powołana przez Radę Wydziału Komisja ds. studiów doktoranckich pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Żekanowskiej opracowała program studiów doktoranckich i przygotowała wnioski o utworzenie dwóch studiów doktoranckich. Wnioski uzyskały pozytywną opinię Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu i w następstwie JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wydał w dniu 30 kwietnia 2015 r. zarządzenia o utworzeniu na Wydziale Farmaceutycznym, począwszy od roku akademickiego 2015/16, dwóch studiów doktoranckich.

Dzięki wydanym zarządzeniom wszystkie Wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika będą prowadziły studia doktoranckie, a Wydział Farmaceutyczny, podobnie jak pozostałe Wydziały Collegium Medicum, w dwóch dyscyplinach. Do pełnienia funkcji kierownika powyższych studiów doktoranckich została powołana prof. dr hab. Ewa Żekanowska.

Rekrutacja kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym będzie się odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 67 Senatu UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 oraz w załączniku do tej Uchwały.

Bieżące informacje o studiach doktoranckich bedą zamieszczane na stronie Wydziału Farmaceutycznego www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-farmaceutyczny/studia-doktoranckie.html