Dział Socjalny CM

Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, I piętro, p. 26
tel. 52 585-34-72, 52 585-34-27
fax 52 585-37-64
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl
AKTUALNOŚCI:Rozpatrywanie wniosków

Wnioski o zapomogi finansowe związane z trudną sytuacją materialną,  zapomogi losowe oraz pożyczki z UFŚS, celem rozpatrzenia w październiku b.r., należy składać w Dziale  Socjalnym CM najpóźniej do 17.10.2019 r. do godz. 15:00. Wnioski dostarczone po tym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu, planowanym w listopadzie 2019 r.  

Do wniosków (za wyjątkiem wniosków o zapomogi z tytułu zgonu) należy dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie przychody uzyskane przez wnioskodawców i uprawnionych członków rodziny w okresie 6 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku w Dziale Socjalnym CM. Do wniosków należy również przedłożyć stosowną dokumentację uzasadniającą potrzebę przyznania pomocy. 


Zapomogi finansowe w związku z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym są przyznawane w miesiącu listopadzie w oparciu o wnioski złożone w Dziale Socjalnym CM do ostatniego dnia października roku, w którym przyznaje się świadczenie. Zapomóg finansowych związanych ze szczególnie trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną i zapomóg finansowych związanych z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym nie przyznaje się jednocześnie.

Po posiedzeniu Dział Socjalny CM będzie informował osoby, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie.
Osoby, których wnioski o pożyczki z UFŚS zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają informację pisemną w czasie, gdy będzie możliwa wypłata pożyczki.Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach itp.

Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, opiekę sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię oraz opiekę w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

  1. do 15-go grudnia - za pobyt w miesiącach wrzesień, październik, listopad (wypłata nastąpi do 15-go stycznia)
  2. do 15-go marca - za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty (wypłata nastąpi do 15-go kwietnia)
  3. do 15-go czerwca - za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj (wypłata nastąpi do 15-go lipca)
  4. do 15-go września - za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień (wypłata nastąpi do 15-go października)

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione opłaty, z określeniem czego dotyczą.
Dofinansowaniu nie podlegają opłaty poniesione za zajęcia dodatkowe, ubezpieczenia, składki na Radę Rodziców, kary za nieterminowe wpłaty oraz inne koszty poniesione przez rodziców w związku z potrzebami danej placówki.Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
91 1240 6478 1111 0000 4948 6335


 
Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum

  • dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK – Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZL przy UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy
  • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska – Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Collegium Medicum
  • mgr Agnieszka Sobolewska – Związek Zawodowy Pracowników Collegium Medicum UMK
  • Barbara Kowalkowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMK