HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Współpraca międzynarodowa - Erasmus + Studia Rekrutacja 2023/2024

 

Rekrutacja - wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ KA131 (kraje UE i kraje trzecie stowarzyszone z programem)  06.02 - 15.03.2023 r. 

Dokumenty - więcej info
Formularze on line

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi CM UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK. 

Student może realizować:

 • mobilności długoterminowe (semestralne / roczne), również w formule mieszanej, oznaczającej połączenie mobilności fizycznej trwającej min. 60 dni i obowiązkowej mobilności wirtualnej (zdalnej),
 • mobilności krótkoterminowe w formie udziału w Mieszanych Kursach Intensywnych (Blended Intensive Programmes/BIP), obejmujących mobilność fizyczną (5-30 dni) połączoną z obowiązkową mobilnością wirtualną (zdalną).

  BIPy to: „krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.
  Program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i może on trwać kilka lat. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów mobilności łączących mobilność fizyczną z wirtualną mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów."


1.  Wymagania

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd

Kapitał mobilności wynosi 12 mies./360 dni na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies./720 dni) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej

Każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Lista umów zawartych przez UMK.

 

1a. Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie  formularza aplikacyjnego on-line.

Do  formularza (podpisanego przez studenta) należy dołączyć:

 1. zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi (z Dziekanatu)
 2. potwierdzeniem znajomości j. obcego:

 • wyjazdy z j. angielskim lub j. niemieckim - przystąpienie do egzaminu (w formie zdalnej) - info poniżej (pkt 1b)
 • pozostałe j. obce - certyfikat / zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym przez wybrany uniwersytet zagraniczny (interinstitutional agreement wybranej uczelni - info należy szukać w tabeli C: "Recommended language skills")

 

Studenci Wydziału Lekarskiego - wyjazdy do Portugalii

 • konieczne jest zaświadczenie o znajomości j. portugalskiego (poziom języka wpisany jest odpowiednio w każdej umowie)
 • przystąpienie do egzaminu z j. angielskiego

Dodatkowa informacja dot. wyjazdów na 6. roku kierunku lekarskiego: możliwe jest uczestniczenie w mobilnościach programu Erasmus+ tylko w ramach studiów.

1b. Egzaminy językowe 

Język angielski (w formie zdalnej)  16 marca 2023 r. - egzamin jest otwarty od godz. 14.00 do godz. 15.00 -  czas trwania ok. 45 min. - dostęp do testu zostanie przesłany drogą mailową (16.03, do godz. 9.00) do kandydatów, którzy złożą w terminie komplet dokumentów, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym
Język niemiecki (w formie zdalnej)  16 marca 2023 r. - egzamin jest otwarty od godz. 15.00 do godz. 16.00 - czas trwania ok. 30 min. - dostęp do testu zostanie przesłany drogą mailową (16.03, do godz. 9.00) do kandydatów, którzy złożą w terminie komplet dokumentów, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym

Po zakończeniu kwalifikacji i na podstawie protokołów rekrutacyjnych, DNiP przeprowadza w USOSie tzw. procedurę przyznania wyjazdu. W rezultacie przy nazwisku zakwalifikowanego studenta pojawi się m.in. nazwa uczelni zagranicznej oraz planowany czas pobytu.Informacji o przyznanym wyjeździe należy szukać w USOSwebie w zakładce: dla studentów -> wymiana studencka. Po wysłaniu przez DNiP nominacji (bez uprzedniej nominacji uczelnia zagraniczna ma prawo odrzucić dokumenty aplikacyjne) można rozpocząć wypełnianie i wysyłanie dokumentów aplikacyjnych.

2. Stawki stypendialne dla mobilności długoterminowych

Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2023/2024 (projekt KA131 2023-2025):

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

670 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

600 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2023/2024, kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami:

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

920 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

850 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2022/2023 (projekt KA131 2022-2024):

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

550 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

450 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2022/2023, posiadających stypendium socjalne i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (projekt KA131 2022-2024):

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

800 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

700 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Stawka dla studentów przyjeżdżających z Ukrainy w ramach projektu KA131 2021-2023: 1050 EUR/mies.

3. Stawki stypendialne dla mobilności krótkoterminowych - BIPy (projekt KA131 2021-2023)

Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:

 • 70 EUR/dzień od 5 do 14 dni pobytu
 • 50 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu

 
Dodatek dla studentów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:

 • 100 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie 
 • 150 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie

Ponadto, studenci będą mogli zawnioskować o stypendium na dni podróży, dodatek z tytułu ekopodróży lub ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekpodróży - zależnie od: terminów podróży, środka transportu, kwalifikowania się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami.

4. Terminy rekrutacji

Ogólnouczelniane terminy rekrutacji na wyjazdy na studia długoterminowe w ramach programu Erasmus+ w roku 2023/2024

 • termin rekrutacji podstawowej (wiosennej): od 6 lutego do 15 marca 2023 r. wyjazdy w semestrze zimowym 2023/2024, w semestrze letnim 2023/2024 oraz roczne 2023/2024
 • termin rekrutacji dodatkowej (jesiennej):  od 10 do 25 października 2023 r. - wyjazdy w semestrze letnim 2023/2024


R
ekrutacja na BIPy odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania limitu środków).

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów, Jagiellońska 13-15, budynek A, pokój nr 5.

5. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2023-2025 (wyjazdy długoterminowe w roku akademickim 2023/2024)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024 Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2023/2024

 

6. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2022-2024 (wyjazdy długoterminowe w roku akademickim 2022/2023)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023 /
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 / Annex no. 4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023

 

7. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2021-2023 (wyjazdy długoterminowe w semestrze letnim 2021/2022 oraz BIPy w roku 2022/2023)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no.4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 6. Aneks nr 5 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 / Annex no.5 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 7. Aneks nr 6 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no.6 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 8. Aneks nr 7 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no.7 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP
 9. Aneks nr 8 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP / Annex no.8 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP

Dane UMK w wersji anglojęzycznej: Nicolaus Copernicus University in Torun Gagarina 11, 87-100 Torun, Poland Erasmus code: PL TORUN01