HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Współpraca międzynarodowa - Erasmus + Studia Rekrutacja 2024/2025

W DNIACH 26-28.02.2024 BIURO ERASMUS+ BĘDZIE ZAMKNIĘTE
 
Rekrutacja - wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ KA131 - od 5 lutego do 15 marca 2024 r.
 
Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK.Umową może być zawarta tylko z uczelnią wyższą, która posiada kartę ECHE (European Charter of Higher Education), nadaną przez Komisję Europejską.

Student/doktorant może realizować:

 • mobilności długoterminowe (semestralne/roczne), również w formule mieszanej, oznaczającej połączenie mobilności fizycznej trwającej min. 60 dni i obowiązkowej mobilności wirtualnej (zdalnej),
 • mobilności krótkoterminowe w formie udziału w Mieszanych Kursach Intensywnych (Blended Intensive Programmes/BIP), obejmujących mobilność fizyczną (5-30 dni) połączoną z obowiązkową mobilnością wirtualną (zdalną).  

  Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ BIPy to: „krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.

  Program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i może on trwać kilka lat. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów mobilności łączących mobilność fizyczną z wirtualną mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów."

  W szczególności preferowany będzie udział w kursach BIP organizowanych w ramach konsorcjum YUFE - Young Universities for the Future of Europe (Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich), jako strategicznych partnerów UMK:
 • Maastricht University, Niderlandy
 • Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania
 • University of Antwerp, Belgia
 • University of Bremen, Bremen
 • University of Cyprus, Cypr
 • University of Eastern Finland, Finlandia
 • University of Rijeka, Chorwacja
 • Université Sorbonne Nouvelle, Francja

W ramach projektów KA131 możliwe są także (nieliczne) wyjazdy na studia do uczelni partnerskich w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Obowiązują w tym przypadku limity określone przez Komisję Europejską oraz dostępność środków. 

1.  Wymagania stawiane kandydatom

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd
  Kapitał mobilności wynosi 12 mies./360 dni na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies./720 dni) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały/szkoły doktorskie. Informacji należy szukać u pełnomocników dziekanów ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych/dyrektorów szkół doktorskichoraz na stronach wydziałów/szkół doktorskich. Ponadto, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Lista umów zawartych przez UMK.

1a. Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie  formularza aplikacyjnego on-line.

Doformularza aplikacyjnego(podpisanego przez studenta) należy dołączyć:

 1. zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi (z Dziekanatu)
 2. potwierdzeniem znajomości j. obcego:
 • wyjazdy z j. angielskim lub j. niemieckim - przystąpienie do egzaminu (w formie zdalnej) - info poniżej (pkt 1b)
 • pozostałe j. obce - certyfikat / zaświadczenie o znajomości języka obcego


Studenci 6. roku kierunku lekarskiego - możliwe jest uczestniczenie w mobilnościach programu Erasmus+ tylko w ramach studiów.

1b. Egzaminy językowe 

Język angielski (w formie zdalnej) odbędzie się 26 października 2023 r. - egzamin jest otwarty od godz. 17.00 do 17.50-  czas trwania ok. 45 min. - dostęp do testu zostanie przesłany drogą mailową do kandydatów, którzy złożą w terminie komplet dokumentów, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
Język niemiecki (w formie zdalnej) 
26 października 2023 r. - egzamin jest otwarty od godz. 10.00 do 11.00 - czas trwania ok. 30 min. - dostęp do testu zostanie przesłany drogą mailową do kandydatów, którzy złożą w terminie komplet dokumentów, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

2. Stawki stypendialne dla mobilności długoterminowych

Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2023/2024 (projekt KA131 2023-2025):

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

670 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

600 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2023/2024, kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami:

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

920 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

850 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2022/2023 (projekt KA131 2022-2024):

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

550 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

450 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2022/2023, posiadających stypendium socjalne i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (projekt KA131 2022-2024):

stawka miesięczna stypendium

kraje należące do danej grupy

I grupa
oraz
II grupa

800 EUR/mies.

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa

700 EUR/mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

3. Stawka dla studentów przyjeżdżających z Ukrainy w ramach projektu KA131 2021-2023: 1050 EUR/mies. 

4.Stawki dla studentów wyjeżdżających do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem (za wyjątkiem regionu 13 i 14)

5. Stawki stypendialne dla mobilności krótkoterminowych - BIPy (projekt KA131 2021-2023)

Wysokość stypendium niezależnie od kraju docelowego wynosi:

 • 70 EUR/dzień od 5 do 14 dni pobytu
 • 50 EUR/dzień od 15 do 30 dnia pobytu

 
Dodatek dla studentów kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami, tzn. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i/lub otrzymujących w momencie rekrutacji stypendium socjalne, wynosi:

 • 100 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie 
 • 150 EUR/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie

Ponadto, studenci będą mogli zawnioskować o stypendium na dni podróży, dodatek z tytułu ekopodróży lub ryczałt na koszty podróży/ryczałt na koszty ekpodróży - zależnie od: terminów podróży, środka transportu, kwalifikowania się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami.

6. Terminy rekrutacji

Ogólnouczelniane terminy rekrutacji na wyjazdy na studia długoterminowe w ramach programu Erasmus+ w roku 2023/2024

 • termin rekrutacji podstawowej (wiosennej)od 5 lutego do 15 marca 2024 r. wyjazdy w semestrze zimowym 2024/2025, w semestrze letnim 2024/2025 oraz roczne 2024/2025
 • termin rekrutacji dodatkowej (jesiennej):  od 7 do 25 października 2024 r.- wyjazdy w semestrze letnim 2024/2025
 • UWAGA! Powyższe terminy są ramowe tzn. poszczególne jednostki UMK mogą zakończyć rekrutację wcześniej, dostosowując się do terminów aplikacyjnych uczelni zagranicznych.
  Wydziały mogą także prowadzić tzw. dorekrutowania pod warunkiem dostępności środków i możliwości zaakceptowania studenta przez uczelnię zagraniczną.


R
ekrutacja na BIPy odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania limitu środków).

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów, Jagiellońska 13-15, budynek A, pokój nr 4.

7. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2023-2025 (wyjazdy długoterminowe w roku akademickim 2023/2024)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024 /Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2023/2024

8. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2022-2024 (mobilności długoterminowe w roku akademickim 2022/2023, 2023/2024 oraz BIPy w roku 2023/2024)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 /Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 /Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 /Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 /Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 /Annex no. 4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 6. Aneks nr 5 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 /Annex no. 5 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the academic year 2022/2023
 7. Aneks nr 6 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP /Annex no. 6 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP
 8. Aneks nr 7 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy /Annex no. 7 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
  Lista umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami ukraińskimi
 9. Aneks nr 8 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. wyjazdów do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem / Annex no. 8  to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities to third countries not associated to the Programme
  Lista umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem

9. Zasady rekrutacji - projekt KA131 2021-2023 (wyjazdy długoterminowe w semestrze letnim 2021/2022 oraz BIPy w roku 2022/2023)

 1. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 /Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 2. Aneks nr 1 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 /Annex no.1 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 3. Aneks nr 2 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 /Annex no.2 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 4. Aneks nr 3 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 /Annex no.3 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 5. Aneks nr 4 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy /Annex no.4 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 6. Aneks nr 5 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 /Annex no.5 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in the summer semester of 2021/2022
 7. Aneks nr 6 do Zasad wstępnej rekrutacji studentów dot. mobilności z Ukrainy / Annex no.6 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - mobilities from Ukraine
 8. Aneks nr 7 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP /Annex no.7 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP
 9. Aneks nr 8 do Zasad wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia - dot. BIP /Annex no.8 to the Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility - BIP

 

UWAGA! Studentów zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego dofinansowania w związku z mobilnością Erasmus+ zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursów SMART w ramach IDUB.

Dokumenty - więcej info
Formularze on line