Współpraca międzynarodowa - Erasmus + Studia Rekrutacja 2022/2023

Współpraca międzynarodowa - Erasmus + Studia Rekrutacja 2022/2023

EU flag-Erasmus vect_POS
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wszystkie spotkania w Dziale Nauki i Projektów CM zostają zawieszone.
Kontakt z pracownikami Działu możliwy jest jedynie poprzez email lub telefon (dane kontaktowe).
 

 
Rekrutacja KWESTIE FORMALNE
 
Termin składania dokumentów (wyjazdy semestr letni 2022/2023): 10.10.2022-25.10.2022
 
Dokumenty można dostarczać skanem na adres email erasmus@cm.umk.pl lub pocztą wewnętrzną (między jednostkami uczelnianymi) lub pocztą tradycyjną (adres Działu).
 
Do formularza (podpisany przez studenta dokument) należy dołączyć:
• Zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi (z Dziekanatu)
• potwierdzenie znajomości języka obcego:
1. Zaświadczenie o znajomości j. obcego na poziomie wskazanym w umowie z danym uniwersytetem (dotyczy wybranych języków obcych)
LUB
2. przystąpienie do egzaminu (j. angielski, j. niemiecki).
 
Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:
• są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
• przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia
• nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd - Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies.) 
Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni
• mieć dobre wyniki w nauce
• bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.
 
Do rekrutacji mogą przystąpić studenci niezależnie od obywatelstwa, należy jednak zachować międzynarodowy charakter mobilności - nie ma możliwości wyjazdu do kraju pochodzenia.
 
Osoby, które w latach poprzednich zrezygnowały z wyjazdu bez powiadomienia UMK, nie mogą przystępować do ponownej rekrutacji. 
  

 
Rekrutacja KRYTERIA NABORU
 
Kryteria naboru OGÓLNE
 
 
Kryteria naboru - SZCZEGÓŁOWE
 
Wydział Lekarski
• średnia ocen 
• średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu
• znajomość języka obcego:
• Wyjazdy z j. angielskim lub niemieckim - przystąpienie do egzaminu pisemnego
• Pozostałe języki obce - zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym z danym Uniwersytetem zagranicznym
Wydział Nauk o Zdrowiu 
• średnia ocen 
• średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,0 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu
• znajomość języka obcego:
• Wyjazdy z j. angielskim - przystąpienie do egzaminu pisemnego
• Pozostałe języki obce - zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym z danym Uniwersytetem zagranicznym
Wydział Farmaceutyczny
• średnia ocen
• średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów) – zaświadczenie z Dziekanatu
• znajomość języka obcego:
• Wyjazdy z j. angielskim - przystąpienie do egzaminu pisemnego
• Pozostałe języki obce - zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie wskazanym z danym Uniwersytetem zagranicznym
 

 
Rekrutacja LISTA UCZELNI ZAGRANICZNYCH
 
Na studia można wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ przewidujące wymianę studentów.  
 
 
Rekrutacja EGZAMINY JĘZYKOWE
 
Egzamin z j. angielskiego - 28.10.2022 godz. 16:00 egzamin w formie zdalnej - dostęp do testu zostanie przesłany drogą mailową do kandydatów, którzy złożą w terminie komplet dokumentów
 
Egzamin z j. niemieckiego - brak terminu (brak zgłoszeń)- egzamin w formie zdalnej - dostęp do testu zostanie przesłany drogą mailową do kandydatów, którzy złożą w terminie komplet dokumentów
  

 
Rekrutacja INFORMACJE DODATKOWE 
 
Czas trwania mobilności
Do uczelni partnerskiej można wyjechać na okres studiów od 2 miesięcy do 12 miesięcy – w zależności od zasad wpisanych w umowie dwustronnej.
 
Jako mobilność należy rozumieć fizyczny wyjazd za granicę do uczelni partnerskiej w celu realizacji uzgodnionego programu studiów (Learning Agreement).
Przedłużenia mobilności z semestru letniego na semestr zimowy 2023/2024 nie będą możliwe, ponieważ mobilność musi być zrealizowana w ramach jednego roku akademickiego.
 
WL - wyjazdy do Portugalii - konieczne jest zaświadczenie o znajomości j. portugalskiego (poziom języka wpisany jest odpowiednio w każdej umowie) ORAZ przystąpienie do egzaminu z j. angielskiego
 
Dodatkowa informacja dot. wyjazdów na 6. roku kierunku lekarskiego - Zgodnie z zasadami programu Erasmus + możliwe jest uczestniczenie w wyjazdach zarówno w ramach studiów jak i w ramach praktyk. 
 
 Wyjazdy w ramach studiów (student mobility for studies) możliwe są, jeżeli w ramach realizowanego programu (w Learning Agreement before mobility) znajdą się przedmioty zgodne z kierunkiem studiów, po których jest egzamin, ocena, punkty ECTS (niezbędne jest oświadczenie z Uczelni partnerskiej o takiej formie realizowanych zajęć - dodatkowy dokument do LA). Program studiów jest rezultatem porozumienia między trzema stronami - studentem, Uczelnią macierzystą (CM UMK) oraz Uczelnią zagraniczną. W CM UMK decyzje o możliwości realizowania danych przedmiotów podejmuje Pełnomocnik ds. mobilności w porozumieniu ze studentem.
 
 Wyjazdy w ramach praktyk (student mobility for placement) możliwe są, jeżeli w ramach realizowanego programu (w Learning Agreement before mobility) student będzie realizował program praktyk zgodny z kierunkiem studiów. Program praktyki jest rezultatem porozumienia między trzema stronami - studentem, Uczelnią macierzystą (CM UMK) oraz Uczelnią/instytucją zagraniczną. W CM UMK decyzje o możliwości realizowania danego programu praktyki podejmuje Pełnomocnik ds. mobilności w porozumieniu ze studentem.
  

 
Rekrutacja  WYNIKI 
 
Informacje zostaną przesłane drogą mailową indywidualnie do każdego studenta (jest to kwalifikacja wstępna - ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata zależy od Uniwersytetu zagranicznego).
 
Rekrutacja jest wstępna, tzn. do momentu spełnienia wszystkich poniższych warunków: 
• przyznania studentowi stypendium Erasmus+ przez UMK
• potwierdzenia akceptacji studenta przez uczelnię partnerską (przyjmującą)
• podpisania przez studenta umowy indywidualnej na wyjazd. 
  

  
Dofinansowanie
 
Stypendium Erasmusa+ jest z założenia jedynie dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą i ma na celu zredukowanie różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a krajem uczelni zagranicznej.
 
Stawki miesięczne stypendium są ustalane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
 
Stawki te mają charakter krajowy i obowiązują UMK bez prawa jakiejkolwiek zmiany (co znaczy, że każdy student wyjeżdżający z Polski do danego kraju otrzyma stypendium w takiej samej wysokości miesięcznej). Grupy krajów zostały ustalone przez Komisję Europejską.
 
Stypendium Erasmus+ może być przyznane tylko na okres zgodny z kalendarzem akademickim uczelni przyjmującej. Do okresu, na jaki może być przyznane stypendium Erasmus+ będzie wliczony wyłącznie czas zajęć i uzyskiwania zaliczeń (bez tzw. sesji poprawkowych) oraz ewentualnie tzw. dni orientacyjne (o ile zostaną uwzględnione w zaproszeniu z uczelni przyjmującej).
 
Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2022/2023 (projekt KA131 2022-2024):
• I grupa - 550 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
• II grupa - 550 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
• III grupa - 450 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 
Stawki dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2022/2023, posiadających stypendium socjalne i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (projekt KA131 2022-2024):
• I grupa - 800 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
• II grupa - 800 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
• III grupa - 700 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 
Podstawowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia w roku 2021/2022 (projekt KA131 2021-2023): 
• I grupa - 520 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
• II grupa - 520 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
• III grupa - 450 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 
Stawki dla studentów, którzy w roku 2021/2022 otrzymują stypendium socjalne i/lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (projekt KA131 2021-2023):
• I grupa - 770 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
• II grupa - 770 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
• III grupa - 700 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 

 
Nominacje
 
Po zakończeniu kwalifikacji i na podstawie protokołów rekrutacyjnych, DNiP przeprowadza w USOSie tzw. procedurę przyznania wyjazdu. W rezultacie przy nazwisku zakwalifikowanego studenta pojawi się m.in. nazwa uczelni zagranicznej oraz planowany czas pobytu.
 
Informacji o przyznanym wyjeździe należy szukać w USOSwebie w zakładce: dla studentów --> wymiana studencka.
 
Po przyznaniu wyjazdów w USOSie, DNiP przesyła do uczelni zagranicznych tzw. nominacje (nominations), czyli podstawowe dane osobowe zakwalifikowanych studentów oraz ich adresy mailowe.
 

 
Aplikacje do Uczelni partnerskich
 
Po wysłaniu przez DNiP nominacji (bez uprzedniej nominacji uczelnia zagraniczna ma prawo odrzucić dokumenty aplikacyjne) można rozpocząć wypełnianie i wysyłanie dokumentów aplikacyjnych.
 
WAŻNE! Samo zakwalifikowanie przez UMK nie gwarantuje wyjazdu! Ostateczną decyzję zawsze podejmuje uczelnia zagraniczna.
 
Formularzy aplikacyjnych należy w pierwszej kolejności szukać na stronie internetowej (information for exchange students) lub w korespondencji z uczelni zagranicznej. Konieczne jest dokładnie zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami oraz informacjami dotyczącymi całej procedury aplikacyjnej w danej uczelni. 
 
Poza formularzem aplikacyjnym (Application Form), uczelnia zagraniczna może wymagać przesłania również innych dokumentów np. formularza dotyczącego zakwaterowania (Accomodation Form), zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka obcego, planu studiów (Learning Agreement), wykazu przedmiotów i ocen końcowych, uzyskanych w trakcie studiów w UMK (Transcript of Records), portfolia (w przypadku studentów kierunków artystycznych). Należy wysłać wyłącznie te dokumenty, które są wymagane przez uczelnię zagraniczną. 
 
Dane UMK w wersji anglojęzycznej:
Nicolaus Copernicus University in Torun Gagarina 11 87-100 Torun, Poland Erasmus code: PL TORUN01
 
Po zaakceptowaniu aplikacji uczelnia zagraniczna powinna przesłać (najczęściej w formie maila) tzw. list zapraszający (invitation letter) lub innego rodzaju potwierdzenie oraz pozostałe ważne informacje dotyczące pobytu w danej uczelni.