Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej.

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej.

 Baner z logo, od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny; Woj. kujawsko-pomorskie; Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Okres realizacji projektu:

01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.

Oś priorytetowa:

1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie:

Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

36.107.140,04 zł

w tym dofinansowanie z EFRR:

27.872.788,65 zł

Całkowita wartość projektu dla UMK w Toruniu:

20.299.161,17 zł

w tym dofinansowanie z EFRR:

16.745.216,86 zł

Całkowita wartość projektu dla UKW w Bydgoszczy:

15.807.978,87 zł

w tym dofinansowanie z EFRR:

11.127.571,79 zł

Opis projektu:

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowoczesnych technologii w analityce i diagnostyce medycznej w różnym okresie rozwoju człowieka, zwiększenie oddziaływań terapeutycznych, m.in. za pomocą neurorehabilitacji, terapii różnych form chronicznego bólu, a przez takie działania wpływ na dobrostan mieszkańców i wydajność ich pracy. Projekt zakłada realizację Agendy badawczej poprzez wyposażenie siedmiu Laboratoriów działających przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w aparaturę naukowobadawczą.

1.   

4.    Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działających w konsorcjum naukowo-badawczym w obszarze nauk biomedycznych (w zakresie diagnostycznym, klinicznym i leczniczym), który zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą rozwój nowych obszarów badawczych i konsolidację istniejącej infrastrukturynaukowo-badawczej,
 • wytworzenie nowych technologii opartych o najnowsze zdobycze techniki oraz przeprowadzenie zaawansowanych badań w zakresie medycyny, farmacji i bioanalityki,
 • rozwój innowacyjności w regionie poprzez praktyczne zastosowanie wyników badań we współpracy z ośrodkami medycznymi regionu a w kolejnej fazie komercjalizację wyników badań poprzez licencjonowanie rozwiązań lub tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w formie spółek spin-off i spin-out;
 • ugruntowanie pozycji naszego regionu przez wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez innowacyjność osiągnięć i skok jakościowy badań i wdrożeń w wymienionych obszarach, który zwiększy naszą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej,
 • zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstw regionu, a następnie kraju,
 • umiędzynarodowienie jednostek badawczych poprzez rozwinięcie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz badawczymi, co w konsekwencji umożliwi i wzmocni pozycję Konsorcjantów w rywalizowaniu o europejskie interdyscyplinarne projekty badawcze.


Planowane efekty projektu:

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju: 8.234.351,39 zł,
 • Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R: 2 szt.,
 • Liczba wspartych laboratoriów badawczych: 10 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 17.208.930,60 zł,
 • Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej: 40 EPC,
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej: 30 szt.,
 • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej badawczej: 30 szt.

Koordynator projektu – Wydział Chemii UMK:                                                                        Kierownik projektu cz. bydgoskiej – Wydział Farmaceutyczny CM UMK:

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK                                                                             dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

tel. (0-56) 665-60-56                                                                                                                 tel. (052) 585- 37-45

e-mail: rgadz@umk.pl                                                                                                               e-mail: marekf@cm.umk.pl


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020