HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Władze Collegium Medicum

Władze Collegium Medicum

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

Zastępca Kanclerza ds. CM - dr Marzena Ruczyńska 
Zastępca Kanclerza ds. CM - dr Marzena Ruczyńska

budynek "F" pok.: 56 (II piętro)
tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07
fax: 52 585-36-92
e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum podlegają bezpośrednio:
Dział Administracyjno-Gospodarczy CM;
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM;
Dział Energetyki CM;
Dział Organizacji CM;
Dział Remontów i Inwestycji CM;
Dział Serwisu Aparatury CM;
Dział Socjalny CM;
Dział Spraw Pracowniczych CM (w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi);
Dział Zaopatrzenia CM;
Zespół ds. Planowania i Analiz CM;
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM;
Kancelaria CM;
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum;
Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM;
Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych CM.

Do obowiązków  Kanclerza ds. CM  należy w szczególności:
1) uczestniczenie w opracowaniu strategii rozwoju Uniwersytetu, przeprowadzanie analiz określających ekonomiczne, techniczne i organizacyjne możliwości realizacji strategii;
2) opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w części dotyczącej Collegium Medicum oraz rocznego zbiorczego sprawozdania z jego wykonania;
3) przeprowadzanie okresowych analiz ekonomicznych dotyczących gospodarowania środkami finansowymi;
4) monitorowanie bieżącej działalności Collegium Medicum w zakresie zgodności z obowiązującymi planami rzeczowo-finansowymi oraz założonymi celami strategicznymi wyznaczonymi przez organy Uniwersytetu; 
5) reprezentowanie Collegium Medicum na zewnątrz w zakresie wynikającym z upoważnienia rektora;
6) organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności podległej administracji oraz wspomaganie działalności administracji wydziałowej i administracji innych jednostek organizacyjnych Collegium Medicum;
7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;
8) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki majątkiem Collegium Medicum;
9) organizowanie i nadzór w Collegium Medicum w zakresie prawidłowej eksploatacji, utrzymania porządku, ochrony i ubezpieczenia obiektów oraz terenów, a także majątku Uniwersytetu; 10) nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym;
11) gospodarowanie środkami finansowymi Collegium Medicum przydzielonymi na podstawie planu rzeczowo-finansowego;
12) pełnienie funkcji przełożonego służbowego wobec pracowników administracji i obsługi w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym;
13) pełnienie funkcji przełożonego bezpośredniego oraz sprawowanie nadzoru z tego tytułu wobec komórek administracji w zakresie określonym w Regulaminie;
14) zapewnienie właściwego funkcjonowania w Collegium Medicum infrastruktury technicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej;
15) doskonalenie pracy administracji Collegium Medicum przez jej profesjonalizację, optymalizację struktury organizacyjnej i wykorzystywanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie;
16) analizowanie, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, technicznych, formalnoprawnych i ekonomicznych w zakresie poprawy efektywności i jakości pracy administracji Collegium Medicum;
17) nadzorowanie pracy powołanych koordynatorów lub zespołów koordynujących w Collegium Medicum;
18) nadzorowanie przygotowania projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących Collegium Medicum;
19) wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora, prorektora ds. Collegium Medicum i kanclerza.

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena JażdżejewskaZastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

budynek "D" pok.: 06
tel.: 52 585 3312
fax: 52 585 3314
e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl, magdalena.jazdzejewska@cm.umk.pl
 
Zastepcy Kwestora ds. Collegium medicum podlegaja bezpośrednio:
Dział Finansowy CM;
Dział Księgowości CM;
Dział Płac CM.

Do obowiązków Zastępcy Kwestora ds. CM należy w szczególności:
1) kontrolowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum w zakresie finansowym;
2) zapewnianie przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie jego działania;
3) zorganizowanie prowadzenia rachunkowości Collegium Medicum oraz sprawozdawczości finansowej określonej odrębnymi przepisami;
4) kontrolowanie legalności wydatkowania środków finansowych i ich rozliczeń w Collegium Medicum;
5) kontrolowanie zawieranych umów pod względem odpowiedniego zabezpieczenia interesów finansowych Collegium Medicum i ich rozliczeń finansowych; 
6) zapewnianie przestrzegania i prawidłowości zasad rozliczeń finansowych;
7) zorganizowanie należytej ochrony wartości pieniężnych w Collegium Medicum;
8) wykonywanie innych obowiązków i uprawnień, wynikających z przepisów o głównych księgowych;
9) pełnienie funkcji przełożonego bezpośredniego oraz sprawowanie nadzoru z tego tytułu wobec komórek administracji w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez kwestora i zastępcę kanclerza ds. Collegium Medicum.