COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich...

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich...

LOGO projektu, od lewej: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt
  „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2020
Całkowita wartość projektu: 250 632,50 zł
Koordynator projektu: dr Marcin Wiśniewski

Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK uzyskały dofinansowanie na realizację projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.04.00-00-D009/17 w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do kadry dydaktycznej Collegium Medicum, która nie ukończyła 35 lat, prowadzi zajęcia ze studentami CM UMK oraz posiada tytuł doktora bądź jest uczestnikiem studiów III stopnia.
Zgodnie z Regulaminem konkursu kadra naukowo-dydaktyczna to:

  1. nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. osoba, z którą uczelnia zawarła umowa cywilno-prawna na prowadzenie dydaktyki na okres wsparcia w projekcie (kolejne dwa lata akademickie).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki z języku obcym oraz zarządzania informacją.

REKRUTACJA DO PROJEKTU odbywa się w terminie od 01.10.2018 do 30.11.2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej CM, ul. Łukasiewicza 1, sekretariat – gab. 41, I piętro
Termin składania dokumentów: do 05.11.2018 r.
Ogłoszenie wyników: 16.11.2018 r.

Komplet dokumentów aplikacyjnych:

  1. docxFormularz zgłoszeniowy 285.02 KB
  2. docxDeklaracja uczestnictwa w projekcie 159.16 KB
  3. docxOświadczenie uczestnika projektu 67.98 KB
  4. pdfRegulamin projektu 839.47 KB
  5. Zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu jako kadra naukowo-dydaktyczna
  6. Kserokopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich

pdfDodatkowe informacje o projekcie 365.28 KBProjekt pn. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020