COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

LOGO projektu, od lewej: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt
„Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK
w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”


Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM jest współtwórcą złożonego w dniu 10.12.2015 r. w Ministerstwie Zdrowia projektu pn. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

W ocenie ekspertów projekt pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi” zdobył 135 pkt na 140 pkt możliwych do zdobycia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 1.605.987,60 zł.
Środki UE: 1.557.806,60 zł

Celem głównym projektu podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/rzy i położnych w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju poprzez organizację 6 rodzajów kursów specjalistycznych dla 608 pielęgniarek/rzy i położnych oraz 2 rodzajów kursów kwalifikacyjnych dla 125 pielęgniarek/rzy i położnych.

Uczestnikami projektu są pielegniarki/pielegniarze oraz położne/położni, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają dodatkowe kryteria wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).

Zgodnie z Art. 71. 2. w/w ustawy do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/położny, którzy: posiadają prawo wykonywania zawodu; co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku kursu specjalistycznego: zgodnie z Art. 72. 2. w/w ustawy do kursu mogą przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/ny: mający prawo wykonywania zawodu oraz przeszły postępowanie kwalifikacyjne. Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które aktualnie nie są zatrudnione na stanowisku pielęgniarka/pielegniarz lub położna/położny, ale przerwa w wykonywaniu zawodu nie przekracza 5 lat.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

  Planowana liczba edycji: 13 - jedna grupa będzie liczyła 24 osoby
  a) 2016 r. - 2 edycje w województwie kujawsko-pomorskim, oraz po 1 edycji w województwie: mazowieckim i wielkopolskim.
  b) 2017 r. - 5 edycji w województwie kujawsko-pomorskim, oraz 2 edycje w województwie warmińsko-mazurskim i 1 edycja w województwie śląskim.
  c) 2018 r. - 1 edycja w województwie kujawsko-pomorskim.

 2. Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

  Planowana liczba edycji: 4 - jedna grupa będzie liczyła 24 osoby
  a) 2016 r. - 2 edycje w województwie kujawsko-pomorskim
  b) 2017 r. - 2 edycje w województwie kujawsko-pomorskim

 3. Kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

  Planowana liczba edycji: 4 - jedna grupa będzie liczyła 25 osób.
  a) 2016 r. - po 1 edycji w województwie: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim
  b) 2017 r. - 1 edycje w województwie warmińsko – mazurskim

 4. Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

  Planowana liczba edycji: 1 - jedna grupa będzie liczyła 25 osób.
  a) 2016 r. - 1 edycja w województwie: kujawsko-pomorskim

 5. Kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

  Planowana liczba edycji: 1 - jedna grupa będzie liczyła 25 osób.
  a) 2016 r. - 1 edycja w województwie: kujawsko-pomorskim

 6. Kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego

  Planowana liczba edycji: 2 - jedna grupa będzie liczyła 25 osób.
  a) 2016 r. - 1 edycja w województwie: kujawsko-pomorskim
  b) 2017 r. - 1 edycja w województwie warmińsko-mazurskim

 7. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne

  Planowana liczba edycji: 2 - jedna grupa będzie liczyła 25 osób.
  a) 2016 r. - 1 edycja w województwie śląskim
  b) 2017 r. - 1 edycja w województwie kujawsko-pomorskim.

 8. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

  Planowana liczba edycji: 3 - jedna grupa będzie liczyła 25 osób.
  a) 2016 r. - 1 edycja w województwie kujawsko-pomorskim
  b) 2016/17 r. - 1 edycja w województwie mazowieckim i wielkopolskim
  c) 2017 r. - 1 edycja w województwie wielkopolskim


prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi podpisuje umowę w Ministerstwie Zdrowia 23.05.2016 r.W dniu 23 maja 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Umowa nr POWR.05.04.00-00-0062/15-00/1202/495 została zawarta przez Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, prof. dr. hab. Zbigniewa Bartuzi w imieniu Prorektora ds. Collegium Medicum. więcej >>

Realizację projektu powierzono Zakładowi Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Koordynatorem projektu została dr n. med. Mariola Banaszkiewicz.