HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konkurs na dofinansowanie Międzynarodowych Programów Kształcenia

Konkurs na dofinansowanie Międzynarodowych Programów Kształcenia

W dniu 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na projekty Międzynarodowych Programów Kształcenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs ma ułatwić dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców.

Kryteria Dostępu (projekt musi spełniać wszystkie punkty w nich zawarte):

 1. Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna.
 2. Kierunki studiów objęte projektem nie posiadają negatywnej oceny PKA.
 3. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 72 miesiące.
 5. Maksymalna wartość projektu może wynieść 5 mln PLN.
 6. Maksymalna wartość projektu na jednego uczestnika wynosi 30 000 PLN.
 7. Działania w projekcie mogą dotyczyć wyłącznie wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie są przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.
 8. Realizacja międzynarodowych programów studiów i realizacja programów kształcenia w językach obcych oparte są na zakresie merytorycznym programów nowych lub dotychczas funkcjonujących w uczelni i mają na celu ich dostosowanie do wymogów współpracy międzynarodowej.
 9. Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:
  • realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,
  • realizacja międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,
  • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach (zajęcia prowadzone przez tych wykładowców muszą obejmować co najmniej 120 godzin dydaktycznych).
  Nie jest dozwolone finansowanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej elementy.
  Wyżej wymienione elementy tj.: organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich, włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach, realizacja programów kształcenia w językach obcych w wymiarze krótszym niż pełny cykl kształcenia nie mogą stanowić wyłącznego zakresu projektu. 10.
 10. Projekt przewiduje w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Działania te są wsparte monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia w ramach projektu.

Możliwe jest składanie wniosków zarówno przez uczelnię, jak i przez poszczególne wydziały uczelni, jedna uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek.

Dodatkowo premiowane w projekcie będą następujące działania:

 1. Co najmniej 50% studentów uczestniczących w kształceniu w ramach projektu stanowią cudzoziemcy – za co można otrzymać dodatkowe 10 pkt.,
 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której realizowany będzie projekt, posiada aktualną wyróżniającą ocenę instytucjonalną PKA lub wyróżniającą ocenę programową PKA na kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą związany jest międzynarodowy program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 3. Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami zagranicznymi w zakresie praktycznych elementów kształcenia – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 4. Wnioskodawca prowadzi studia międzynarodowe I lub II stopnia lub jednolite magisterskie o podwójnym dyplomowaniu – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 5. Wnioskodawca koordynuje lub uczestniczy w programach międzynarodowej wymiany studenckiej – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 6. Projekt przewidujący włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach. Zajęcia prowadzone przez co najmniej połowę z tych wykładowców nie mogą trwać krócej niż dwa semestry i równocześnie muszą obejmować co najmniej 240 godzin dydaktycznych – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.
   

Celem konkursu jest także stworzenie mechanizmu gwarantującego trwałość przeprowadzonej interwencji w zakresie uczestnictwa osób z zagranicy poprzez zaplanowanie działań mających służyć nie tylko zwiększeniu liczby cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach, ale również pozostaniu tych osób i np. podjęciu pracy w Polsce. W związku z tym projekt musi przewidywać w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Działania te muszą być wsparte monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia w ramach projektu

UWAGA: Należy zapewnić wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Termin składania wniosków: 27 czerwca 2016 r. - 29 lipca 2016 r.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę zainteresowane Wydziały CM UMK oraz Centrum Kształcenia w Języku Angielskim o przygotowanie wstępnych koncepcji projektu odpowiadających założeniom w/w konkursu zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 91 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2015 r. – Regulamin sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dostępnym na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM w zakładce Uregulowania wewnętrzne.
Bardzo proszę o przekazanie odpowiedzi w formie wypełnionego załącznika nr 2 najpóźniej do dnia 17 czerwca 2016 r., w wersji papierowej do Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM: pod nr telefonu: 52 585-35-35, 52 585-35-34 lub 52 585-33-37.