COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Collegium Medicum UMK otwarte na świat

Collegium Medicum UMK otwarte na świat


Kapitał ludzki oraz UE EFS logo

„Collegium Medicum UMK otwarte na świat”

Projekt „Collegium Medicum UMK otwarte na świat” został złożony w lipcu 2014 r. w odpowiedzi na konkurs „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach IV Priorytetu Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt "Collegium Medicum UMK otwarte na świat" został przygotowany przez pracowników Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM we współpracy z Działem Promocji i Informacji CM oraz Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK.

23 października 2014 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu pod nazwą „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Przy ocenie wniosków pod uwagę były brane m.in. innowacyjność i spójność projektu, a także jego kosztochłonność. Nasz projekt pn. "Collegium Medicum UMK otwarte na świat" otrzymał 67,6 pkt. i znalazł się na liście rankingowej wniosków uczelni zakwalifikowanych do finansowania w ramach projektu systemowego „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach”. W grudniu 2014 r. została podpisana umowa na realizację projektu.

Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 października 2015 r.

Wartość projektu: 92.000 zł 
 


Celem projektu było umocnienie pozytywnego wizerunku Collegium Medicum UMK na arenie międzynarodowej poprzez promocję studiów anglojęzycznych.

W ramach projektu „Collegium Medicum UMK otwarte na świat” zrealizowano następujące działania:

  1. Działanie 1 - Wirtualne Drzwi Otwarte - Działanie to zrealizowano w okresie od stycznia 2015 r. do kwietnia 2015 r. Ostateczny koszt realizacji działania wyniósł: 57.388,08 zł. Akcja „Wirtualnych drzwi otwartych”, została poprzedzona przygotowaniem materiałów i gadżetów promocyjnych oraz kampanią promocyjną na zagranicznych portalach edukacyjnych: studyabroad.com, studyportals.com oraz educations.com. Reklama ta została również darmowo umieszczona na portalach m.in.: studyinpoland.pl, eunicas.ie, bachelorsportal.eu. Zamieszczone reklamy zawierają informację na temat oferty edukacyjnej Uczelni, terminów rekrutacji oraz zaproszenie do wzięcia udziału w Wirtualnych Drzwiach Otwartych. W kwietniu 2015 r. na potrzeby w/w akcji zostało utworzone studio telewizyjne, które zostało zlokalizowane w Auli nowo wybudowanego Domu Studenckiego nr 3 w Bydgoszczy. 23 kwietnia 2015 r. w Collegium Medicum UMK odbyły się Wirtualne Drzwi Otwarte dedykowane kandydatom na studia, którzy rekrutują się z zagranicy. Celem przeprowadzonej akcji było zapoznanie potencjalnego kandydata ze specyfiką Uczelni, oferowanymi kierunkami prowadzonymi w języku angielskim oraz stworzenie przestrzeni na interakcję kandydata ze studentami Collegium Medicum w Bydgoszczy. W zaaranżowanym na potrzeby projektu studiu telewizyjnym odbyły się „na żywo” rozmowy z kadrą dydaktyczną Collegium Medicum oraz studentami, którzy podzieli się wrażeniami z pobytu na naszej uczelni oraz w mieście. Pokazali oni zdobyte umiejętności praktyczne w zakresie szycia chirurgicznego. Zainteresowani mieli możliwość skontaktowania się z naszymi studentami za pomocą Skype uzyskując odpowiedzi na postawione pytania. Dodatkowo kamera zarejestrowała rozmowę z kierownikiem Dziekanatu dla studentów anglojęzycznych oraz odbyła się akcja „Gotowanie na ekranie” i integracja studentów podczas czasu wolnego. Całość programu zakończyła się zaproszeniem do studiowania w Collegium Medicum.

  2. Działanie 2 – Film promujący Uczelnię - Działanie to zrealizowano w okresie od stycznia 2015 r. do marca 2015 r. Koszt realizacji działania: 8.000,00 zł. W ramach działania został zrealizowany przez firmę zewnętrzną krótki, trzyminutowy film promujący uczelnię. W filmie studenci anglojęzyczni w krótkich jednozdaniowych sentencjach opisują atmosferę naszej uczelni, tym samym zachęcając do studiowania u nas. Wyprodukowany film został zaprezentowany podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych oraz nagrany na materiałach promocyjnych (pamięć USB), które zostały rozdane przez studentów anglojęzycznych na spotkaniach z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w krajach, z których pochodzą.

  3. Działanie 3 – Akcja wędka - Działanie to zrealizowano w okresie od stycznia 2015 r. do października 2015 r. Koszt realizacji działania: 26.040,57 zł. Celem akcji było wypromowanie informacji o naszej uczelni wśród licealistów z zagranicy. W ramach działania odbyło się dziewięć wylotów za granicę studentów studiów anglojęzycznych CM UMK, których celem było promowanie oferty edukacyjnej Uczelni wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w krajach, z których pochodzą. Podczas spotkań z Uczniami studenci prezentowali ofertę edukacyjną Uczelni, odpowiadali na pytania zainteresowanych, a także przekazali informatory oraz zakupione w I kwartale pamięci USB zawierające film o Uczelni. Ponadto podczas akcji do 300 szkół ponadgimnazjalnych krajów UE, Skandynawii i USA. zostały przesłane informatory i ulotki rekrutacyjne w j. angielskim informujące o prowadzonych na naszej uczelni kierunkach studiów. W materiałach promocyjnych została przedstawiona oferta rekrutacyjna i kierunki rozwoju naszej uczelni.

Projekt został rozliczony w listopadzie 2015 r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 91.428,65 zł.
Sukcesem projektu jest osiągnięcie do dnia 30 października 2015 r. wskaźnika dynamiki wzrostu liczby studentów obcokrajowców, który wyniósł 48,84%, przy zakładanych 46,5%.