Konkurs do pełnienia funkcji kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UMK

Konkurs do pełnienia funkcji kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UMK

PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza konkurs

do pełnienia funkcji kierownika
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UMK

pdfogłoszenie480.72 KB

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają warunki określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm./,
 • posiadają stopień naukowy doktora.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ze zdjęciem) docformularz do pobrania45 KB,
 • życiorys zawodowy wraz z udokumentowanym przebiegiem pracy zawodowej,
 • informację o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje z zakresu sportu akademickiego,
 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • proponowany program pracy i rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursudoc formularz do pobrania27.5 KB,
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)doc formularz do pobrania25.5 KB,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)doc formularz do pobrania24 KB,
 • oświadczenie o nie pełnieniu funkcji poza Uczelnią,
 • ewentualnie inną dokumentację, w tym dokumenty poświadczające komunikatywną znajomość języka angielskiego.

Do konkursu nie może przystąpić:

 • osoba, która nie spełnia warunków art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podst. art. 124, 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podst. art. 127 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
   

Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Dokumenty, w terminie do dnia 30 maja 2018 r., należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prorektor ds. Collegium Medicum