HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencja naukowa "Czystość i brud. Higiena w starożytności"

Konferencja naukowa "Czystość i brud. Higiena w starożytności"

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zaprasza na
konferencję naukową

pt.
Czystość i brud. Higiena w starożytności.
Bydgoszcz, 12-13 września 2013 r.

 

konferencję naukową pt. Czystość i brud. Higiena w starożytności - zdjęcie ozdobnepdfKOMUNIKAT nr 3 - PLAN OBRAD256.11 KB

Choć rozpowszechniony dziś termin „higiena” wszedł do użytku dopiero na początku XIX w., to instynktowne pragnienie zachowania zdrowia żywione przez człowieka, a stanowiące istotę higieny, jest tak stare jak ludzki gatunek. Dowodzą tego rozmaite zabytki kultury materialnej, źródła pisane oraz ikonografia. Znaczna rola higieny w życiu starożytnych powodowała, iż: ablucje, posty, wypoczynek, zabiegi przy ciałach zmarłych, przybierały często sakralny, zrytualizowany charakter. Kwestią higieny zajmowali się zarówno kapłani, medycy, jak i prawodawcy, albowiem szeroko rozumiana troska o zachowanie lub przywrócenie czystości, a zarazem obawa przed zagrożeniami jakie niósł ze sobą rozmaicie pojmowany brud, cechowała życie jednostek i całych społeczności.

Każda epoka wypracowywała własny sposób pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcję higieny. Celem niniejszej konferencji, jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili mieszkańcy świata starożytnego?
Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy: historyków różnych specjalności - medycyny, starożytności, kultury i sztuki oraz archeologów i filologów klasycznych
.
Zamiarem organizatorów jest zapoczątkowanie tym samym cyklu konferencji naukowych dotyczących kwestii higieny na przestrzeni dziejów.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 250 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, iż do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim (wymogi redakcyjne będą przekazane w kolejnym komunikacie).ZGŁOSZENIA:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 31 października 2012 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl  lub zhistmedpiel@cm.umk.pl  formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem (1500 znaków) proponowanego referatu.
docFORMULARZ ZŁOSZENIOWY >> 818.50 KB

Formularz można również przesłać tradycyjną pocztą na adres:
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
z dopiskiem „Czystość i brud”.

Termin nadesłania pełnych tekstów referatów – 1 lutego 2013 r.

Dalsze informacje zostaną przekazane w Komunikacie nr 2

Organizator:
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
 • Katedra i Zakład Higieny i EpidemiologiiWspółorganizatorzy:

 • Zakład Historii Starożytnej
  (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Katedra Archeologii i Cywilizacji Starożytnych
  (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Katedra Historii Kultury
  (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
  (Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)Informacji udziela:
dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62