Inne granty i programy zewnętrzne

Inne granty i programy zewnętrzne

Onkogranty III - konkurs grantowy Polskiej Ligi Walki z Rakiem:

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do III edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Trzecia edycja konkursu będzie obejmowała projekty, których celem jest poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci często odczuwają brak należytej uwagi i troski pracowników ochrony zdrowia, narzekają na nadmierną biurokratyzację systemu, słaby dostęp do informacji, małą ilość czasu na rozmowę z lekarzem, niedostrzeganie ich potrzeb i preferencji w trakcie leczenia i niską jakość komunikacji.ONKOGRANTY III plakatChcemy, aby w trzeciej edycji konkursu wnioskodawcy dostrzegli te problemy, poddali je ocenie jakościowej i ilościowej, zaproponowali rozwiązania, dobre praktyki oraz praktyczne i konkretne pomysły, które można byłoby wdrożyć Polsce. Nie chcemy jednak, by obecne polskie uwarunkowania systemowe ograniczały pomysłodawców – zakładamy, że uwarunkowania te można lub trzeba zmienić, by wprowadzić konkretne rozwiązania. Przy opracowywaniu pomysłów zachęcamy również do zapoznania się z przykładami takich praktyk w innych państwach – zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

W III edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  1. Pacjent jako podmiot w systemie ochrony zdrowia.
  2. Wykorzystanie nowych technologii w dwustronnej komunikacji z pacjentem w trakcie diagnostyki, leczenia i po zakończeniu terapii.
  3. Jak poprawić dostęp do innowacyjnych metod leczenia onkologicznego?


Termin zgłaszania projektów upływa 30 września  2019 r.  

Więcej informacji na stronie: https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/onkogranty-iii-poprawa-sytuacji-pacjenta

 Diamentowy Grant 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.
szczegółowe informacje >>

Uwaga:
Termin składania wniosków do VII edycji konkursu w Dziale Nauki CM upływa 2 stycznia 2018 r.
W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-33-92, nauka3@cm.umk.pl)Działalność upowszechniająca naukę

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać środki finansowe ministrom kierującym działami administracji rządowej na ich potrzeby własne, związane z działalnością upowszechniającą naukę. W związku z tym do 6 września 2018 r. w Dziale Nauki CM można składać wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (na potrzeby własne Ministra Zdrowia), na realizację zadań w 2019 roku.

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje następujące typy zadań:

  • sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych,
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe w kraju lub za granicą,
  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą,
  • ppowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych,
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.

Środki na realizację zadań w ramach działalności upowszechniającej naukę, na potrzeby własne Ministra Zdrowia, należy sporządzić według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, i dostarczyć do 6 września 2018 r. w podpisanej wersji papierowej do Działu Nauki CM oraz w wersji elektronicznej (WORD) na adres: nauka@cm.umk.pl.

Informacji w sprawie sporządzania wniosków udzielają pracownicy Działu Nauki CM (tel. 52 585 33 92).

*pdf Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 stycznia 1018 r. w sprawie DUN372.41 KB
*rtfFormularz wniosku – Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia
154.38 KB