HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Inne granty i programy zewnętrzne

Inne granty i programy zewnętrzne


Onkogranty IV plakatKonkurs grantowy ONKOgranty IV

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych.

 

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

●     Onkologia w czasach pandemii

●     Onkologia w warunkach domowych

●     Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r.

Wyniki IV edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2021 r.

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są tutaj.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl

 Diamentowy Grant 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.
szczegółowe informacje >>

Uwaga:
Termin składania wniosków do VII edycji konkursu w Dziale Nauki CM upływa 2 stycznia 2018 r.
W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-33-92, nauka3@cm.umk.pl)Działalność upowszechniająca naukę

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać środki finansowe ministrom kierującym działami administracji rządowej na ich potrzeby własne, związane z działalnością upowszechniającą naukę. W związku z tym do 6 września 2018 r. w Dziale Nauki CM można składać wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (na potrzeby własne Ministra Zdrowia), na realizację zadań w 2019 roku.

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje następujące typy zadań:

  • sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych,
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe w kraju lub za granicą,
  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą,
  • ppowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych,
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.

Środki na realizację zadań w ramach działalności upowszechniającej naukę, na potrzeby własne Ministra Zdrowia, należy sporządzić według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, i dostarczyć do 6 września 2018 r. w podpisanej wersji papierowej do Działu Nauki CM oraz w wersji elektronicznej (WORD) na adres: nauka@cm.umk.pl.

Informacji w sprawie sporządzania wniosków udzielają pracownicy Działu Nauki CM (tel. 52 585 33 92).

*pdfRozporządzenie MNiSW z dnia 12 stycznia 1018 r. w sprawie DUN372.41 KB
*rtf
Formularz wniosku – Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia154.38 KB