Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko – Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej.

Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2019 r. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec 2019 r.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony FNP: www.fnp.org.pl

Wyboru laureatów dokona polsko-francuska kapituła powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Więcej informacji: Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie


 
Polish–French Scientific Award: Now accepting nominations

The Foundation for Polish Science (FNP) and the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI), in cooperation with the French Academy of Sciences, invite the submission of nominations for the first competition for the Maria Skłodowska and Pierre Curie Polish–French Scientific Award. The aim of the award is to recognize the importance of Polish–French scientific cooperation.

The award will be given to two cooperating scientists from Poland and France in recognition of their joint research accomplishments contributing to strengthening of scientific cooperation between the two countries.

The laureates will receive EUR 15,000 each, including an individual prize of EUR 5,000 and a grant of EUR 10,000 for continued scientific cooperation.

Submissions will be accepted in the form of nominations and self-nominations. A pair of candidates may be nominated by any active representative of the Polish or French scientific community. Researchers from any group or field of inquiry may be nominated.

Submissions will be accepted until 30 September 2019. The announcement of the results and the award ceremony will be held at the completion of the Polish–French Year of Science, at the end of 2019.

Each nomination must designate two scientists of any nationality—one working in Poland and one working in France—holding at least a doctorate, and responsible for a joint scientific achievement.

Nominations must be submitted in English, in electronic form, via the FNP website: www.fnp.org.pl/en/  

The laureates will be selected by a Polish–French award committee appointed by the Foundation for Polish Science and the French Academy of Sciences.

More information: Maria Skłodowska and Pierre Curie – French-Polish Scientific Award