HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Collegium Medicum UMK

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Collegium Medicum UMK

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy CM UMK
Marlena Rogowska
e-mail: zsip@cm.umk.pl


Zakres działania społecznego inspektora pracy w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

I. Techniczne bezpieczeństwo pracy.

 1. Kontrola stanu technicznego budynków, dróg komunikacyjnych.
 2. Kontrola pomieszczeń, ocena stanu podłóg, posadzek, wykładzin, stolarki okiennej.
 3. Kontrola pod względem BHP urządzeń i instalacji energetycznych, wentylacyjnych, chłodniczych i grzewczych oraz urządzeń klimatyzacyjnych.
 4. Kontrola sprawności pod względem BHP urządzeń mechanicznych, ciśnieniowych, elektrycznych, gazowych (wyposażenie w osłony i zabezpieczenia).
 5. Ocena pod względem BHP aparatury medycznej, rentgenowskiej i laboratoryjnej.

II. Organizacja pracy - kontrola.

 1. Opracowania instrukcji bezpiecznej obsługi w/w urządzeń oraz aparatury naukowej .
 2. Czy pracownicy obsługujący w/w urządzenia posiadają wymagane kwalifikacje w tym zakresie.
 3. Czy pracownicy i studenci są przeszkoleni pod względem BHP, PPOŻ. i czy przestrzegane są przez pracowników i studentów przepisy i zasady bezpieczeństwa pracy.
 4. Czy urządzenia energetyczne i aparatura naukowa posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa i czy są oznakowane lub posiadają deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.
 5. Czy są właściwie oznakowane drogi ewakuacyjno-pożarowe, pracownie rtg, rurociągi gazowe, butle gazowe, rozdzielnie i urządzenia energetyczne.
 6. Czy przestrzegane są przepisy dotyczące właściwego obchodzenia się z odczynnikami chemicznymi a szczególnie z odczynnikami szkodliwymi dla zdrowia (obowiązek posiadania kart charakterystyki odczynników).
 7. Czy zostały przygotowane i jak są realizowane procedury postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 8. Jak realizowane są w praktyce procedury utylizacji materiału biologicznego.

III. Higiena pracy i ochrona zdrowia – kontrola.

 1. Zapewnienie pracownikom szatni, pomieszczeń socjalnych, urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 2. Zapewnienie dodatkowych świadczeń z tytułu pracy na stanowiskach uciążliwych (wydawanie posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących) i w warunkach szczególnie uciążliwych (skrócony czas pracy).
 3. Wydawanie środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.
 4. Prowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych i specjalistycznych.
 5. Prowadzenie badań i pomiarów czynników rakotwórczych i szkodliwych dla zdrowia celem określenia stopnia narażenia na nie pracowników i ryzyka zawodowego z tym związanego.
 6. Prowadzenie rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych.
 7. Aktualny stan oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy.

IV. Prawna ochrona pracy.

 1. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących:
 2. Urlopów zdrowotnych i wypoczynkowych.
 3. Ochrony pracy kobiet.
 4. Skróconego czasu pracy.

V. Praca w zespole powypadkowym.

Analiza wypadkowości i chorób zawodowych.

VI. Praca w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Przegląd warunków pracy.
 2. Plan poprawy warunków pracy – kontrola jego wykonania.

VII. Współpraca z organami nadzoru i kontroli w zakładzie i poza zakładem.

Współpraca z inspektorem BHP, PPOŻ., woj. inspektorem BHP, inspektorem PIP, inspektorem ochrony radiologicznej, inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego, inspektorami ZSIP szpitali uniwersyteckich.