Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 

 

Konto PKZP:

Bank Pekao S.A. II O./Bydgoszcz
nr 80 1240 3493 1111 0000 4279 1878

Aktualności PKZP:

 

Informacja

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Zarządu PKZP w dn. 10.04.2019 roku podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów PKZP na dzień 16.05.2019 roku, które odbędzie się o godz. 12.00 w sali nr 78 (III piętro) w budynku F przy ul.  Jagiellońskiej 13-15.

Tematem zebrania będzie:

- przyjęcie sprawozdania z działalności za 2018 r.,

- przyjęcie proponowanych zmian w statucie.

 

W związku z powyższym proszę o obowiązkowe przybycie.  Do dnia 10.05.2019 roku proszę o przysyłanie propozycji zmian w statucie PKZP.

 

INFORMACJA

UCHWAŁA NR 2/2018

Walnego Zwyczajnego Zebrania Delegatów PKZP z dnia 12 czerwca 2018 r

§ 1

W § 18 pkt. 2 w brzmieniu "Ustala się na każdych 15-tu członków 1-go delegata", zmienić na: " Ustala się na każdych 20-tu członków 1-go delegata" 

§ 2

W § 20 pkt. 3 w brzmieniu " Człokowie organów PKZP mogą być wybierani tylko na jedną kolejną kadencję", zmienić na: " Członkowie organów PKZP mogą być wybierani na kolejną kadencję, pod warunkiem wygrania głosowania podczas Walnego Zwyczajnego Zebrania Delegatów" 

§ 3

W § 49 pkt. 4 w brzmieniu " uzysaknie pożyczki krótkoterminowej wymaga zatwierdzenia przez dwóch członków Zarządu, poza posiedzeniami Zarządu określonymi w § 25 ust. 1" zmienić na: "uzyskanie pożyczki krótkoterminowej wymaga zatwierdzenia przez jednego członka Zarządu, poza posiedzeniami Zarządu określonymi w § 25 ust. 1"

§ 4

W załączniku nr 3 w brzmieniu " Kwoty pożyczek wynoszą odpowiednio do:

a) 3000 zł przy własnym wkładzie własnym do 1000 zł - termin spłaty 20 rat,

b) 4500 zł przy własnym wkładzie powyżej 1000 zł - termin spłaty 20 rat,

c) 9000 zł przy własnym wkładzie powyżej 2000 zł - termin spłaty 30 rat,

d) 12 000 zł przy własnym wkładzie powyżej 4000 zł - termin spłaty 30 rat,

e) 15 000 zł przy własnym wkładzie powyżej 5000 zł - termin spłaty 30 rat,

dopisać

f) 18 000 zł przy własnym wkładzie powyżej 6000 zł - termin spłaty 36 rat

§ 5

W § 17 pkt. 1 w brzmieniu " Członek PKZP, którego stan wkładów osiągnął 50% kwoty maksymalnej pożyczki, może wycofać część wkładów tak, aby pozostało na jego imennym rachunku nie mniej niż 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)", zmienić na: " Członek PKZP, którego stan wkładów osiągnął 50% kwoty maksymalnej pożyczki, może wycofać część wkładów tak, aby pozostało na jego imiennym rachunku nie mniej niż 6 000,00 zł ( sześć tysięcy złotych)".  

 

INFORMACJA

 

        Zarząd PKZP informuje, że podczas Walnego Zebrania Delegatów PKZP w dniu 13.04.2017 roku, przyjęto Uchwałę nr 4/2017, następujące zmiany:    

 

D.    ZAPOMOGI  LOSOWE

 

§ 50 pkt. 4 i pkt 6 w brzemieniu "O zapomogę może ubiegać się członek PKZP, którego:

 

4.     O zapomogę może ubiegać się członek PKZP, który:

 

1)   Dotknęła śmierć współmałżonka, dziecka, rodziców przez okres 12 miesięcy od daty zgonu.Uwaga: Decyzją Zarządu oraz Delegatów podczas posiedzenia Walnego Zwyczajnego Zebrania Delegatów PKZP w dniu 13.04.2017 r., zawieszono wypłatę zapomogi losowej do końca 2018 r. W związku z powyższym na ten czas, okres 12 miesięcy od daty zgonu nie obowiązuje.

 

6)   Zapomoga losowa z tytułu śmierci współmałżonka, dziecka,  rodziców - wynosi 500 zł."

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

 

Zapisy w poprzednim statucie z wykreślonymi zmianami

 

D.    ZAPOMOGI  LOSOWE

 

§ 50.

 

1.     W razie szczególnych zdarzeń losowych Zarząd może przyznać członkowi zapomogę losową.

 

2.     Osobami uprawnionymi do ubiegania się o zapomogę są członkowie PKZP.

 

3.     Uzasadniony pisemny wniosek składa do Zarządu PKZP członek PKZP lub związki zawodowe działające w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

 

4.     O zapomogę może ubiegać się członek PKZP, który:

 

1)   Uległ ciężkiemu wypadkowi,

 

2)   Zapadł na chorobę nieuleczalną,

 

3)   Cierpi na schorzenie przewlekłe,

 

4)   Przeszedł skomplikowaną operację,

 

5)   Został dotknięty klęską żywiołową,

 

6)   Dotknęła go śmierć współmałżonka, dziecka, rodziców przez okres 12 miesięcy od daty zgonu.

 

5.     Zapomogę losową przyznaje się ze środków zgromadzonych w funduszu zapomogowym w miarę posiadanych środków nie częściej niż raz w roku z wyjątkiem zapomóg z tytułu śmierci.

 

6.     Zapomoga losowa przydzielana jest w kwotach określonych w załączniku nr 4 do Statutu PKZP.

 

7.     W przypadku zdarzeń losowych osoba ubiegająca się o zapomogę przedstawia odpowiednie zaświadczenia potwierdzające zaistniałą sytuację.

 

 

Załącznik nr 4

 

1.     Kwoty zapomóg losowych:

 

a.       zapomoga z tytułu ciężkiego wypadku, choroby nieuleczalnej, przewlekłego schorzenia, skomplikowanej operacji oraz z tytułu dotknięcia przez klęskę żywiołową – wynosi 400 zł.

 

  1. zapomoga  z tytułu śmierci współmałżonka, dziecka,  rodziców  - wynosi 600 zł

 

Zarząd

Od dnia 01.12.2014 roku obowiązki przejmuje nowy Zarząd w składzie:

Agnieszka Nierzwicka- Sucholas – przewodnicząca (585 33 31) budynek F III  piętro, pokój 76

Anita Budzińska – zastępca przewodniczącego (585 33 18) budynek F III piętro,  pokój  72

Halina Chmielewska- sekretarz  (585 34 02) – budynek C I piętro, pokój 112

Małgorzata Różańska  - skarbnik (585 33 46)- budynek D, pokój 07

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Statutem PKZP
- dostępny do pobrania
TUTAJ