Oświadczenia o stypendium

Oświadczenia o stypendium

Studenci, którzy otrzymali stypendium rektora dla najlepszych studentów, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niepobieraniu stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów.

Oświadczenia należy składać w Dziale Dydaktyki CM w dniach:
6 grudnia 2012 r. (czwartek) w godzinach od 11.00 do 15.00
7 grudnia 2012 r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 17.00

Link do oświadczenia:
http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/inc/zalaczniki/Z_Rektora_130_2011_z1.pdf

W przypadku niezłożenia w/w oświadczenia wypłata stypendium może zostać wstrzymana.

Przy wypełnianiu oświadczenia proszę zwrócić uwagę na następujące zasady:
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeżeli studia drugiego stopnia rozpoczął w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Jeżeli w związku z tymi zapisami pojawią się jakieś wątpliwości proszę skontaktować się ze swoim dziekanatem.

Ponadto informujemy, że wszyscy studenci otrzymujący stypendia zgłaszani są do ogólnopolskiego systemu POL-on.

Jeżeli studentowi zostało przyznane stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów, musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.

Jeżeli student ubiegał się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednej uczelni (i je otrzymał) musi zadeklarować, gdzie będzie pobierał stypendium.

Studenci, którzy znaleźli się poza progiem stypendialnym do stypendium rektora dla najlepszych studentów w następnym tygodniu zostaną powiadomieni o terminach wydawania negatywnych decyzji.