Stypendia dla młodych naukowców

Stypendia dla młodych naukowców

laboratoriumMłodzi i wybitni naukowcy z Collegium Medicum UMK, o szczególnym dorobku akademickim, prowadzący wysokiej jakości badania, otrzymali stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W VII edycji konkursu stypendia przyznano 171 naukowcom. Do Ministerstwa wpłynęło 811 wniosków z uczelni wyższych całej Polski, w tym dwa wnioski złożone przez naukowców Collegium Medicum UMK – oba zostały rozpatrzone pozytywnie.

Stypendia otrzymali:

  • dr hab. n. fam. Michał Marszałł - kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego,
  • dr n. med. Marzena Lewandowska – asystentka w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Wydziału Lekarskiego.


Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych, dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne, stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. Istotnym elementem oceny wniosku są także: znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej a także udział w stypendiach i stażach zagranicznych.