Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie

Goch HagnerProf. dr hab. Aleksander Goch oraz prof. dr hab. Wojciech Hagner  - dwóch naukowców Collegium Medicum UMK pełniących funkcje kierowników jednostek na Wydziale Nauk o Zdrowiu uzyskało w kwietniu 2012 roku tytuł profesora nauk medycznych.

prof Aleksander Goch11 kwietnia 2012 r. prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Obecnie Profesor sprawuje funkcję kierownika Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Profesor Aleksander Goch, ppłk rez. dr hab. n. med. urodził się 26 marca 1966 r. w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia na kierunku lekarskim ukończył w 1991 r. Egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych zdał w 1995 roku, a II-go stopnia w 1999 roku. W 2001 roku zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu kardiologii, a w 2006 roku egzamin z zakresu hipertensjologii.

Po ukończeniu stażu podyplomowego został skierowany do służby w jednostce wojskowej w Płocku, a następnie w siłach zbrojnych ONZ w Libanie w ramach kontyngentu polskiego i szwedzkiego. W 1993 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta, od 1996 roku na stanowisku adiunkta w Wojskowej Akademii Medycznej (od 2003 roku w Uniwersytecie Medycznym) w Łodzi, a od 2007 r. na stanowisku Kierownika Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej i Hipertensjologii. Od kwietnia 2008 roku do chwili obecnej jest Kierownikiem Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1996 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Echokardiograficzna ocena czynności przedsionków i komór u osób z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej” zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie kardiologii na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. ”Rola makroelementów i mikroelementów w patogenezie nadciśnienia tętniczego” w 2005.

W Collegium Medicum UMK Profesor pracuje od 2009 r. kierując Katedrą i Zakładem Promocji Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Prowadzi wykłady i seminaria w zakresie promocji zdrowia ze studentami kierunków dietetyka, położnictwo i pielęgniarstwo.

prof. dr hab. Wojciech Hagner24 kwietnia 2012 r. prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Obecnie Profesor sprawuje funkcję kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Profesor Wojciech Hagner urodził się 23 maja 1952 roku w Bydgoszczy. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Adama Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia na kierunku lekarskim ukończył w 1977 r. W 1980 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej a w 1986 roku - II stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej. W 1993 roku uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej a w 2000 - roku II stopień specjalizacji z medycyny sportowej.

Od 2000 roku podjął pracę na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Kinezyterapii i Masażu Leczniczego ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, organizując zakład od podstaw.

W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2002 roku stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ rehabilitacji na funkcję stawu kolanowego po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego”. W 2004 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Od 2006 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Collegium Medicum UMK.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Od 2008 roku pełni funkcję Eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie.

Profesor Wojciech Hagner prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia w zakresie rehabilitacji ogólnej, neurorehabilitacji, kinezyterapii, masażu leczniczego, terapii manualnej i rehabilitacji ortopedycznej ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i kosmetologia.

Zainteresowania badawcze profesora Wojciecha Hagnera koncentrują się wokół nowoczesnych metod leczenia neurorehabilitacyjnego i jakości życia pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, rdzenia kręgowego oraz po udarach mózgu.

fot. M. Opaliński