HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Rada Doskonałości Naukowej – głosowanie

Rada Doskonałości Naukowej – głosowanie

 

 Do 30 września br. trwa głosowanie na kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Odbywa się ono za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczegoZe strony naszej Uczelni nominowanych zostało dwoje naukowców: prof. Kornelia Kędziora – Kornatowska i prof. Jan Styczyński.

 

prof Kornelia Kędziora KornatowskaProfesor Kornelia Zofia Kędziora – Kornatowska jest specjalistką z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, profesor nauk medycznych, Prorektor ds. Collegium Medicum  w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2020-2024, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,  w latach 2012-2020 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, od 2002-2012 Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pani Profesor od 2001 roku jest nieprzerwanie Kierownikiem Katedry Geriatrii, której była organizatorem, od 2004 pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego: Gerontologia Polska. Pani Profesor jest autorem prac o łącznym IF 272.796 i indeksie Hirscha 24. Od 2004 r. jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (aktualnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie oceny, jakości kształcenia na kierunkach medycznych (ocena kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) i bierze czynny udział w pracach zespołów akredytacyjnych.

 

Prof Jan Styczynski

 

Profesor Jan Roman Styczyński jest Kierownikiem Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii; Konsultantem Krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej; członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej i Rady ds. Chorób Rzadkich. Jest autorem prac o łącznym IF 1195 i indeksie Hirscha 43. Prorektor UMK ds. Collegium Medicum w latach 2012-2016 i Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) w latach 2016-2020.

 

Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Do głównych zadań Rady należą: współdziałanie w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z podmiotami habilitującymi, wyznaczanie podmiotów doktoryzujących oraz habilitujących do przeprowadzenia postępowań o awans naukowy w ustawowo określonych przypadkach, a także przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania tytułu profesora. Ponadto RDN występuje, jako organ II instancji, w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego oraz sprawuje nadzór nad podmiotami doktoryzującymi oraz habilitującymi.